Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1725

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-01-1772

Type: Verklaring door de raadspensionaris en griffier van de stad Roeselare betreffende Josephus Driessens' activiteiten als onderschoolmeester te Roeselare

Beschrijving: M.B. Demeulenaere, raadspensionaris en griffier van de stad Roeselare, verklaart dat Josephus gheseijt Pieter Driessens Sone van Guilliame, afkomstig van Emelgem, als klerk binnen Roeselare gewoond heeft (eerst bij wijlen Francois Tant, schepen van Roeselare en griffier van het ambacht van Roeselare, en daarna bij Guilliame Roelens, ook griffier van het ambacht van Roeselare en procureur en scheidsman van de stad Roeselare), dat Jnnocentius Pius Descamp, schoolmeester van Roeselare, 3 jaar geleden schepen werd en dat Driessens als onderschoolmeester diens taken naar behoren heeft waargenomen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreuen Raedtpensionaris ende greffier der Stede van Rousselaere certifieert voor waerachtigh dat josephus gheseijt pieter driessens Sone van guilliame ghebortigh der prochie van emelghem heeft ghewoont binnen dese Stede als clerck, met wijlent d'heer francois tant Schepen deser Stede ende greffier vanden ambachte van rousselaere den tijdt van Seven jaeren Salvo justo, tot Sijne doodt, ende daernaer met Sieur guilliame roelens oock griffier vanden Selven ambachte ende procureur en deelsman deser Stede, den tijdt van seven voorder jaeren tot hedent; voorts dat Sieur jnnocentius pius descamp Schoolmeester deser Stede over drij jaeren geworden Sijnde Schepen deser Stede dat den voorseijden driessens met agreatie van het magistraet van alhier is aengestelt geweest als ondermeester om de Schole te bedienen inde absentie vanden voorseijden descamp, ende de Selve bedient heeft, Sonder dat aengaende sijn gedragh ende leeringhe eenighe clachten gecommen Sijn ter kennisse vanden onderschreven actum binnen der Stede van Rousselaere desen 17.e januarij 1772

M.B. Demeulenaere