Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1742

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-09-1546

Type: Akkoord door de abdij van Zonnebeke en haar scholaster te Roeselare, en het kerkbestuur en de magistraat van Roeselare, betreffende de aanstelling en de voorrechten van de scholaster

Beschrijving: Uittreksel uit de registers van de stad Roeselare: aangezien het tot een proces voor de Raad van Vlaanderen gekomen was tussen de abdij van Zonnebeke en Boudewijn vanden Bussche, de door de abdij aangestelde scholaster van de parochiekerk te Roeselare (eisers), en Laurens vanden Eecke, Willem de Meijere, Charles vander Meersch, Vincent dela Roijere, Jan Turkin en de burgemeester en schepenen van Roeselare (verweerders), omdat de eiser claimden dat enkel zij het recht hadden om school te houden binnen Roeselare en dat scholaster Vanden Bussche recht had op een loodje in de parochiekerk, met de daarbij behorende distributies, kwamen beide partijen tot een onderling akkoord: zolang Vanden Bussche scholaster zal zijn in de parochiekerk, zal hij genieten van een loodje en van de distributies; hij mag geen afstand doen van de scholasterij zonder medeweten van de burgemeester en schepenen; Vanden Bussche moet niet langer het pensioen van 2 pond groten per jaar betalen, dat hij als scholaster schuldig was aan de pastoor van Roeselare; meester Lieven Boene, die door de burgemeester en schepenen aangesteld was om school te houden, mag dit blijven doen (of iemand in zijn plaats) zolang Vanden Bussche scholaster zal zijn; wanneer de scholasterij vrijkomt door het ontslag of het overlijden van Vanden Bussche, mag de burgemeester een geschikte scholaster voorstellen aan de abdij, en de abdij zal deze nieuwe scholaster moeten aanvaarden; mocht deze nieuwe scholaster niet voldoen, dan moeten de burgemeester en schepenen een nieuwe scholaster voorstellen; de scholaster heeft het alleenrecht om school te houden, met uitzondering van de kinderen in het stadshospitaal - het personeel van het hospitaal mag deze kinderen onderwijzen; de scholaster zal steeds het lood en de distributies van de parochiekerk genieten, maar hij moet er wel om vragen. Beide partijen beloven het akkoord te laten passeren voor de Raad van Vlaanderen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Extrait uijt de registers ende archiven der Stede van Rousselaere alwaer onder Staet als volght

Alsoo proces ende ghedinghe gheresen was voor mijn heeren vanden raede in vlaenderen tusschen den prelaet, religeusen ende Convent vanden clooster van Zonnebeke mitsgaders heer Boudewijn vanden bussche priester ende scholaster vande prochie kercke van Rousselaere heesschers in materie van complainte ter eender zijde ende laurens vanden eecke willem de meijere heer charles vander meersch meestere Vincent dela roijere ende meestere jan turkin mitsgaders Burghmeestere ende schepenen der voornomde stede van Rousselaere perturbateurs verweerders ter andere spruijtende tselve proces ter Causen dat den selven prelaet ende heer boudewijn als scholaster pretendeerde privativelijck ter causen vande voornomde scholasterie schole te moghen houden alleene binnen de voornomde stede van Rousselaere ende dat hem heer Boudewijn ter Causen voorseijt competeerde t'hebben t'loot jnde voornomde prochie kercke ende andere distributien daerjnne sij heesschers hemlieden respectivelijck maintenerende zijnde soo ist dat bij tusschen spreken van goede Lieden de voornomde partijen overcommen

test

ende ghetransigeert zijn inder formen ende manieren achtervolghende te weten dat den voornomden heer Boudewijn van nu voortaen ghebruijcken Sal jnde voornomde prochie kercke van Loode ende andere distributien ghedeurende den tijdt dat hij scholaster wesen sal ende welcke scholasterie hij niet en sal vermoghen te resigneren sonder de wete ende Consent vande voornomde burghmeestere ende schepenen overmits dat zij belooft hebben ende beloven bij desen den voornomden heer Boudewijn vanden pensioene van twee ponden groioten s'jaers t'ontlasten t'welcke hij ter causen vande voornomde scholasterie jaerlijcx gheldende is aenden prochie pape van rousselaere voorseijt ende mits der ontlastijnghe vanden selven pensioene soo consenteert den selve heer Boudewijn dat meestere Lieven boene gheadmitteert bijden voornomden burghmeestere ende schepenen omme schole te houden ende de welcke hij actuelijck houdende is danof sal moghen blijven useren alleene ofte andere dient den voornomden Burghmeester ende schepenen ghelieven sal ghedeurende den tijdt dat den voornomden heer Boudewijn de scholasterije voornomt behouden sal ofte dat hij de selve resigneren sal Inder formen ende manieren voorseijt ende jnghevalle van welcke resignatie ofte vacatie per mortem den voornomden prelaet over hem zijne

test

religeusen ende convente den voornomden Burghmeestere die nu jeghenwoordigh sijn ende die in toekommenden tijde wesen sullen geconsenteert heeft ende consenteert mits desen hem prelaet als collateur vande voornomde scholasterie te moghen presenteren eenen scholaster nut ende jdoone priester ofte Clercq onghehuwet wesende den welcken den voornomden prelaet ende zijne successeurs sullen ghehouden zijn de voornomde scholasterie te confereren met alle den vruchtelijcke baeten ende proffijten daertoe staende behoudens dat indien den selven scholastre mits zijne quade reglemente ofte andersints verdiende ghedeftueert te sijne naer rechte dat alsdan de voornomde Burghmeestere ende schepenen (den prelaet tselve alvooren te kennen ghevende) den voorseijden prelaet een ander presenteren sullen ende den welcken de voornomde scholasterije gheConfereert wierd in ende op de Conditie als vooren ende t'allen tijden alst van noode werd, ende welcken scholaster als dan alleene ende privative aen ander Sal vander prerogative van schole te houden uijtghesteken van Jonghe kinderen die ghestelt zullen worden jnt hospitael der voornomde stede omme ghejnstitueert te zijne ende de welcke vanden hospitaele deselve jonghe kinderkens

test

sullen moghen jnstrueren als zij voortijdts ghedaen hebben ende sal jnsghelijcx hebben ende heffen t'loot ende andere destributien binnen der voornomde kercke behoudens dat hij schuldigh wert mits der voornomde collatie te versoucken aende regierders vande voornomde kercke ofte andere dient aengaet t'voornomde loot ende distributien de welcke ghehouden werden hem tselve te consenteren ende zijne naercommelijnghen jnder formen voorseijt sonder eenighe contradictie consenterende de voornomde partijen mits de voornomde appointementen ende transactie dat de saeke Litigieuse Loopende op t'rolle gheroijeert zij ende oock alle andere processen ten petitoire ofte possessoire ter selver cause noch hanghende onghedecideert ende beloven respectivelijck t'voornomde appointement ende transactie te passeren in persoone ofte bij procuratie speciale ende jrrevocable voor mijne voornomde heeren vanden raede in vlaenderen t'allen tijde als d'eene vande andere partijen believen sal behalvens dat zij respectivelijck een maent tijdts t'hunwaerts ghereserveert hebben omme op t'voornomde appointement

test

te delibereren, aldus ghedaen te rousselaere binnen de herberghe vanden hoorne ter presentie van jacob hessele raet commissaris jn vlaenderen ende meestere lieven Biese advocaet postulerende jnden selven Raedt als adjoict ghenomen omme te vacheren jnde enqueste vande voornomde partijen den 28.en Septembre vijfthien hondert sessenveertigh onderteeckent J. hessele met paraphe

Accordeert met zijn orrigineel toorconden als Raet pensionaris ende greffier der Stede van Rousselaere

P.G. demeulenaer

test

nopende de scholasterije van rousselaere