Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1744

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-06-1735

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "van daeten 28.en September 1546" (28/09/1546).

Type: Voordracht door de magistraat van Roeselare aan de abt van Zonnebeke van Albertus Carpentier als nieuwe schoolmeester te Roeselare

Beschrijving: De burgemeester en schepenen van Roeselare verklaren dat hen de 'exclusieve presentatie' toekomt van schoolmeesters te Roeselare, maar dat de abt van Zonnebeke het collatierecht bezit, overeenkomstig het akkoord van 28/09/1546. Daarom dragen de burgemeester en schepenen aan de abt Albertus Carpentier voor als nieuwe schoolmeester.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Aen den Eerweerdigsten heer

Mijn heer den prelaet ende heere van Zonnebeke als Scholaster der Stede van Rousselaere

ALSoo aen Burghmeester ende Schepenen der Stede van Rousselaere competeert de exclusive presentatie tot de Schoolhoudende persoonen binnen t'Selve Rousselaere ende aen uwe Eerweerdigheijdt de Collatie alles in conformiteijte de Solemnele transactie van daeten 28.en September 1546 tusschen hunne Respective heeren voorsaeten aengegaen Soo ist dat de voorseijde Burghmeester ende Schepenen bij desen aen

test

V[we] Eerweerdigheijdts heer als collateur sijn presenterende den persoon van Albertus Carpentier ten eijnde VE.t uijt crachte deser aen hem verleene tot wederroup de faculteijt tot het houden van publicque Schole ter Jnstructie vande Kinderen in t'lesen schrijven Simpelen Sanck cijferen ende dierghelijck dependerende ende noodigh tot de gheseijde Jnstructie, op d'emolumenten ghecostumeert ende midts geleijdende de Kinderen ter catechismus ende missen soo als hem naerder Sal voorghehouden ende Schriftelijck overghelevert worden tot voltrecken van Sijne plicht en onderhoudt der Jonckheijdt Jnde goede manieren Aldus dese presentatie gedaen ende gheresolveert ter ordinaire vergaderinghe vanden College Jn Schepen Camer binnen der

test

Stede van Rousselaere den derthienden Junij Seventhienhondert vijfendertigh ende Jn teecken der waerheijdt Sijn dese ghedepescheert onder den Contrezeghel van Saecken der voornomde Stede beneffens t'hantteecken vanden Raedt pensionaris ende greffier Toirconden

P.G. demeulenaer