Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1730

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-06-1714

Type: Verzoek door de grauwzusters te Roeselare aan de abt van Zonnebeke om verder school te mogen houden te Roeselare

Beschrijving: Zuster Pacificke van Hamme, moeder-overste, en zuster Marij Magdelene vande Venne, grauwzusters te Roeselare, verzoeken de abt van Zonnebeke, als scholaster te Roeselare, om verder school te mogen houden binnen Roeselare.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Aen mijn Eerweerdighste heere prelaet ende heere van Sonnebeke

Vertoonen met alle respect ende eerbiedigheijt suster pacificke van hamme suster marij magdelene vande venne met de andere religieusen van het derde ordre van Sint francois binnen rousselaere aldaer geadmitteert om te leeren de jonge dochterkens naeijen, breijen, spellewercken, lesen en schrijven ende alle andere goede ende godtvruchtige manieren nemaer alsoo vl[ieden] Eerweerdighte heere patroon is ende scholaster van rousselaere sonder wiens consent geene publicke scholen en mogen geopent worden, soo ist dat de voornoomde supplianten haerlieden keeren tot vl[ieden] Eerweerdighste heere, biddende ten effecte voornomt haerlieden te gunnen sijne gratie ende admissie gelijck de Eerwighste heeren voorsaten wel belieft hebben haere supplianten te consenteren mits welcken sij altijt sullen verobligeert blijven voor u Eerw[eerdicheij]ts heere te bidden etc[etera]

Actum desen 20 iunij 1714 S.M.P. van hamme moeder S[uste]r M[aria] Magdalene van de venne

BRU-AGSB-Z-n1730

Requeste vande susters van het clooster van de grauwe susters tot rousselaere om te moghen continueren in schole te houden 1714