Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1739

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-06-1714

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "van daeten den 20 junii 1714" (20/06/1714).

Type: Toestemming van de abt van Zonnebeke aan de grauwzusters te Roeselare om 3 jaar school te houden

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt en heer van Zonnebeke, verleent - op het verzoek van moeder-overste Pacifijcke van Hamme van de grauwzusters te Roeselare - het klooster voor 3 jaar de toestemming om school te houden.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Wij Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke ghesien ende bij ons in ghetrocken de requeste van Suster Moeder Pacifijcke van hamme Moeder van het convent vande Grauwe Susters tot Rousselaere van daeten den 20 junii 1714 bij de welcke uijtter naeme van haer convent ootmoedelijck versouck te moghen Continueren in het houden van Schole voor de jonckeijt omme de Selve te leeren lesen, schrijven, cijfferen, legghen, frans ende vlamsch, als oock alle soorten van handtwerck als spellewerck, naeijen, breijen etc[eter]a wesende gheinformeert vande goede disciplijne voor desen bij de Selve religieusen gheobserveert in onderwijsinghe vande voorseijde jonckheijt, consenteren soo wij doen bij desen inde continuatie vande voorghemelde schole op de forme als voortijdt hun gheconsenteert is gheweest voor den termijn van drie naer een volghende jaeren van daeten deser. Actum desen 20 junii seventhien hondert verthien.

Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke