Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1726

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Sollicitatie door Innocentius Pius Descamps bij de abt van Zonnebeke voor de positie van schoolmeester te Roeselare

Beschrijving: Innocentius Pius Descamps, schoolmeester te Wervik, verklaart dat hij begrepen heeft dat de stad Roeselare nood heeft aan een ervaren en bekwame schoolmeester, en dus stelt hij zijn kandidatuur bij de abt van Zonnebeke, de scholaster voor Roeselare. De aanbevelingsbrief die geschreven werd door de deken van Wervik bevindt zich in het college te Roeselare, maar indien nodig zou hij het document kunnen voorleggen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Aen d'eerweirdige Heeren Mijn heeren den Abt school-laster ende Moningen Jn 't Order vanden H[eijlighen] Augustinus ter Abdie tot Sonne-beke

Supplierende Vertoont Reverent[elijck] den Persoon van Innocentius Pius Descamps School-meester tot wervicq, jong-man van Ontrent de 24 jaren Sone van Sieur frans. Gregorius Descamps, voormaels Schoolmeestere binnen de prochie van Lichtervelde naer dies tot wervicq ende nu jegenwoordig gepensioneert binnen der Stede ende port van Nieuport Den welken te Kennen Geeft naer verstaen te hebben door de jnwoonders der Stede van Rousselaere den grooten Noodt van eenen Ervaren ende Exacten School-meester tot het Onderwijsen vande jonckheijdt; soodanig heeft aengewackert aldaer Requeste te presenteren ende naer behoorelijck Ondersoek jnso facto aenveirdt is geweest

test

van Stadt en prochie ter aggreatie van den Heer School-laster; 't welcke den suppliant heeft gemoveert de vrijheijdt te nemen (wel wetende) dat aen U[we] Eerw[eerdigheij]t sijn gedeurende geluck is Dependerende hem hier toe zeer Oodtmoedelijck te presenteren dunckende daer toe ten vollen bequaem te wesen terwijl hij reedts Eenige jaren de selve fonctie js Exercerende binnen 't geseijde wervicq tot groot Contentement vande borgerie, en de Geestelijckheijdt, als blijkende is door d'Attestatie vanden Eerweerden heer Deken der voorseijde Stede hebbende sich nogtans niet Konnen voorsien van sijne preuf-Stuckken met de pennen geformeert jn verscheijde Caracteren tot meerder sekerheijdt sijnder Capaciteijt, gemerckt de selue voor het Collegie tot Rousselaere sijn gebleven, maer naderhandt soude Konnen Doen blijken ter beliefte van Mijn heeren ten anderen zullen de selve Rijpelijck believen te Considereren dat eene positive ende gereguleerde Schole, is eene van den Noodigste Zaken jn eene wel gepoliceerde Stadt, om Reden wil dat uijt wijs-geleerde Kinderen, Spruijten wijse Geestelijken ende voorsienige Regeerders, ende ten Laetsten dunckt den Suppliant dat mijne geseijde heeren d'Utiliteijt van dies genoegZaem alreede sijn Considererende

test

Nemende hier toe Zijnen toevlucht tot de h. Comunauteijt

Oodtmoedelijck de Selve Biddende believen gedient te wesen alles Reflecterende den Suppliant te aenveirden ende daer jn te bevestigen sijn Leven gedeurende op soodanige voet ende Emolumenten als voortijdig is Geplogen

T welke Doende Es[?]

J.P. Descamps