Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1718

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-01-1751

Type: Brief van de abt van Zonnebeke aan de magistraat van Roeselare betreffende de toekomstige procedure om een nieuwe schoolmeester aan te stellen na een vergelijkend examen

Beschrijving: Brief in naam van de abt van Zonnebeke, als scholaster te Roeselare, aan het stadsbestuur van Roeselare, met de mededeling dat de abt voortaan, wanneer er een andere schoolmeester moet aangesteld worden te Roeselare, zijn keuze zal maken door een vergelijkend examen, zodat de bekwaamste gekozen zal worden. Descamps, kandidaat van de stad, mag zich daar ook aanbieden, en zal gunstig beoordeeld worden omdat hij de aanbeveling van de stad heeft.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie geschreven aen d'heeren van Rouselaere 29 Jan[uari] 1751

Mijn heeren

om alle Soorten van claghten te voorcommen, den eerw.sten heer abt ende Scholaster heeft geresolveert de Schole van Rouselaere, als zij zal vaceren, te verveghen bij concours, ende daer toe te beroepen De Schoolmeestres vande naestgelegen Steden ende dorpen, om ul[ieder] jonckheijt, Stadt, ende district te voorsien vanden bequaemsten, die Sigh zal presenteren, ende soo gevonden worden, ende aenden Selven te geven de collatie, gelijck hij altijt, volgens ul[ieder] kennisse, heeft gedaen in zijne qualiteijt, sonder eenighe contestatie, ten zij vande gonne uijtgevallen tot versterkinghe van zijn recht, den S[ieu]r descamps Sal Sigh aldaer moghen presenteren, ende ul[ieden] aengenaem zijnde, veel voordeel hebben, mits den eerw[eerdigh]sten heer Scholaster ende patroon menighmael gethoent heeft, met hoe veele predilectie hij ul[ieder] inborelinghen ende gepresenteerde heeft vooren gestelt aen alle recommandatien ter contrarien, die hij nogh wilt conserviren Sonder zijne prejudicie, in cas van eenigh essentiel defaut inden aengestelden persoon van Le fevre zal daer in doen voorsien, zijnen tijt gedeurende, door aenstellen van bequaemen ondermeester, ofte aenderstints, mij hij aenders niet en wilt als de instructie van uw Jonckheijt, ende te cultiveren de goede vrientschap, bidde danof versekert te zijn, ende te gelooven dat wij waerlijck zijn met alle moghelijcke grootachtinghe ende estime

Mijn heeren

VL[ieder] oodtmoedighen ende Bereijden dienaer J. Steijt uijt ordre van mijn eerw[eerdigh]sten heer abt

Zonnebëke 29 Jan[uari] 1751