Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1743

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-07-1750

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "van daeten 12.en Junij 1750" (12/06/1750); "1750".

Type: Aanbeveling door de magistraat van Roeselare aan de abt van Zonnebeke van Jnnocentius Pius Descamp als nieuwe schoolmeester te Roeselare

Beschrijving: Jnnocentius Pius Descamps filius Fransois Gregorius verzocht aan de baljuw, burgemeester en schepenen van Roeselare, en de bestuurders van de parochie van Roeselare-Buiten, om schoolmeester te mogen worden in Roeselare. Zij stemmen in met zijn verzoek, aangezien er veel klachten waren over de toenmalige schoolmeester, Joannes Lefevre, en gezien het feit dat Descamp een aanbevelingsbrief kon tonen van de magistraat van Wervik, waarin bevestigd werd dat hij gedurende 2,5 jaar schoolmeester geweest was te Wervik en daar zijn taak plichtsbewust had uitgeoefend, en dat hij een goede reputatie had. Bijgevolg draagt de Roeselaarse magistraat Descamp voor aan de abt van Zonnebeke, in zijn capaciteit als scholaster te Roeselare, voor het ambt van schoolmeester.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Op de requeste ghepresenteert aen mijn heeren Bailliu Burghmeestere ende schepenen der stede van Rousselaere ende de regierders der prochie van Rousselaere buijten door Jnnocentius pius deScamp filius Fransois gregorius om alhier ontfanghen te worden als schoolmeester ende gheleth opde schrijftelijcke Clachten Soo vande Jnwoonders deser Stede als vande prochie buijten nopende den persoon ende ghedraegh Jnt'leeren vande Jonckheijt van joannes Lefevre Jeghenwoordighen bedienenden Schoolmeestere ghelet oock ophet Certificat van d'magistraet der stede van weruick van daeten 12.en Junij 1750: behelsende dat hij jnnocentius pius DeScamps aldaer ontrent de twee Jaeren en half loffelijck hadde bedient het ampt van Schoolmeestere ende dat hij was een jonghman van goede Conditie ende reputatie

test

ende alles voorders gheconsidereert hebben wij hem deScamps bij provisie ende tot wederoup Sonder Eenighe redenen te moeten allegieren ende onder de Conditien met hem aengegaen gheadmitteert als schoolmeestere deser stede ende prochie ende voor Sulcx bij desen presenteren aen Zijn Eerweerdighst heere, mijn heere den prelaet van Sonnebeke als scholastre van rousselaere tot het becommen vade Collatie van het gheseijde schoolmeesterschap die hij descamps t'Sijnen Coste Sal moeten vervolghen ende voor bedieninghe aen ons Jntebringhen een Certificat van onsen heer pastor opt'fait van Sijne professie van onse heijlighe Catholique religie tot Jnstructie vande jonckheijt om daernaer door hem descamp te treden Jnde bedieninghe van het voorseijde

test

schoolmeesterschap Jnghevolghe de Conditien tusschen ons ende hem aenghegaen actum ter vergaederinge van Stede ende prochie van rousselaere den eersten Julij 1750

P.G. demeulenaer

P.B. Marant 1750