Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1721*

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Benoeming door de abt van Zonnebeke van Albertus de Carpentier als nieuwe schoolmeester van Roeselare, ter vervanging van de ongeschikte Anthone Haespeslagh

Beschrijving: Gevolggevend aan het verzoek van de magistraat van Roeselare om een meer geschikte schoolmeester aan te stellen [zie BRU-AGSB-Z-n1721], stelde Patricius Holvoet, abt van Zonnebeke en scholaster te Roeselare, een onderzoek in, en ontdekte dat de klachten over meester Anthone Haespeslagh terecht waren. Hij stelt dan ook Albertus de Carpentier aan als nieuwe schoolmeester.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1721* staat onder BRU-AGSB-Z-n1721.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

wij Patricius holvoet abt ende heere van Zonnebeke achtghenomen hebben op het voorstaende versouck van Mijn heeren Burghemeester ende Schepenen der Stede van Rousselaere ende naer rijppelijck ondersoght hebben de rechtverdighe clachten teghen meester anthone haespeslagh modernen Scholmeester van Rousselaere hebben gheradigh ghevonden daer in te voorsiene ende tot het ghemeene best eenen anderen Scholmeester te

test

stellen ende stellen bi... naer behoorelijck gheinform... sijnde van sijn goet comportement ende capaciteijt den persoon van Albertus de Carpentier tot wederroep (het gonne wij altijts sullen moghen doen sonder redens daer toe te moeten geven) voor Scholmeester ende tot onderhouden vande publijcke Schole van rousselaere ter instructie vande kinderen in tlesen schrijven cijfferen musijcke simpelsanck ende dierghelijcke daer aen dependerende ende noodigh tot de gheseijde instructie opde emolumenten ghecostumeert ende midts gheleijdende de kinderen ter cathechismus ende missen ende andere voorwaerden ende conditien Soo alst hem naerder Sael voorghehouden worden tot voltrecken van sijnen plicht ende onderhoudt der ionckheijt inde goede manieren van weghen de magistraet datum etc[eter]a