Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1721

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Verzoek door het stadsbestuur van Roeselare aan de abt van Zonnebeke om een meer geschikte schoolmeester aan te stellen

Beschrijving: De burgemeester en schepenen van de stad Roeselare verzoeken dat de abt van Zonnebeke, als scholaster van Roeselare, om de huidige schoolmeester, meester Anthone Haespeslagh, te willen vervangen door een andere, aangezien de genoemde Haespeslagh zijn taken verwaarloost, ten nadele van de inwoners van Roeselare.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Aenden Eerwerdighen heere Mijn heere den prelaet ende heere van zonnebeke als Scholastere der Stede van Rousselaere

Burghemeester ende Schepenen der Stede van Rousselaere Sijn verthoonende hoe dat meester anthone haespeslagh aenghestelden Scholmeester der Stede van Rousselaere grootelijckx veronnachsaemt in te houden de noodighe Scholen om te onderwijsen de jonckheijt in lesen ende Schrijven etc[eter]a tot groote naerdeel ende prejudicie van het publijck, ende alsoo uwe Eerw[eerdigh]eijt alleene competeert te Stellen in qualiteijt van Scholaster de noodighe Scholmeesters der voorseijde Stede van Rousselaere tot onderwijsinghe vande jonckheijt in lesen en schrijven etc[eter]a Soo ist dat wij bij desen sijn versouckende van vl[ieder] eerw[eerdigh]eijt dat sij believe daer in te voorsiene ende te willen stellen eenen anderen Scholmeester nuttigh ende profijttigh voor het publijck: onderteekent etc[eter]a desen