Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1748

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-05-1721

Type: Verzoek door Anthone Haspeslagh aan de abt van Zonnebeke om zijn vader, na diens dood, te mogen opvolgen als schoolmeester van Roeselare

Beschrijving: Anthone Haspeslagh, zoon van Michiel Haspeslagh, die momenteel op sterven ligt en die schoolmeester was te Roeselare, verzoekt abt Patricius Holuoet van Zonnebeke om zijn vader, na diens dood, te mogen opvolgen als schoolmeester.

Tekst

test
[voorkant]

Aen mijn eerweerdighst heer patricius holuoet Abt ende heere van Zonnebeke

Supplierende verthoont Reuerentelijck Anthone haspeslagh hoe dat michiel haspeslagh schoolmeester der stede van Rousselaere sijnen vader nu eenighe maenden Sieck te bedde heeft geleghen ende datter volgens het Segghen van cherusijn weijnigh apparentie is van te Becommen Sijne voorighe gesontheijt gedeurende welcke sieckte den suppliant heeft gefrequenteert ende onderhouden de schole gelijck hij voorgaendelijck noch eenighe Jaeren heeft ghedaen ende alsoo hij vermeent sich capabel tot exercitie vande selue ende

test
[voorkant]

Geirne naer de doodt van sijnen vader Soude succideren als schoolmeester der voorseijde Stede keert hem tot de authoriteijt van mijn eerweerdighst heere

Ootmoedelijck biddende belieue gedient te wesen den suppliant t'admitteren als schoolmeester der stede van Rousselaere ende dependentie naer de doodt van sijnen vader t'welcke doende etc[eter]a

Den Suppl[ia]nt jn persoone

Ghepresenteert 18.e[n] meije 1721 haspeslagh