Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1654

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-10-1778

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "ten Jaere 1777".

Type: Verklaring door Pieter De Cocq dat hij als tiendenheffer op de Veldhoek-Tiende te Beselare in 1777 ook de tabak op de landen van Paulus van Deghem vertiendde

Beschrijving: Pieter De Cocq, koopman van vlas en inwoner van Beselare, verklaart dat hij in 1777 door Martinus vanden Briele aangesteld werd als tiendenheffer van de Veldhoek-Tiende te Beselare, die Vanden Briele pachtte van de abdij van Zonnebeke. Binnen deze tiende bevonden zich onder andere de landen die gebruikt werden door Paulus van Deghem, en De Cocq verklaart dat hij als tiendenheffers ook op die landen de tabak vertiendde.

Opmerking: De documenten n1646 tot en met n1655 werden aan elkaar gehecht met een touwtje.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreven pieter De Cocq coop- man In vlas woonende binnen de prochie van becelaere Certifieert ende attesteert voor waer- achtigh als dat hij ten Jaere 1777 is aenghe- stelt geweest als thiendenaere van weghen martinus vanden briele pachter van eenen houck thiende ghenaemt den velthouck Jegens den Seer eerweirden heer prelaet ende heeren Canonijnghen der abdie van Zonnebeke als geestelijcke thiende heffers binnen dese voorseijde prochie van becelaere onder welcken houck thiende sigh bevinden eenighe partien van Lande ghebruijckt bij paulus van deghem attesteert den onderschreven ten voorderen op de ghes[eijd]e Landen Jn sijne voornoemde qualiteijdt van ten Iaere 1777 voorseijdt opghehaelt ende ghelicht te hebben de thiende van den toubacq die sigh op de selve Landen bevonden aldus verleent met offre. van al t'gonne voorschreven te bevesti- ghen onder eede ten allen tijde aensocht

test
[voorkant]

sijnde tot t'gheseijde becelaere desen sevensten [octo]bre 1778 ende zijn ond[erteecken]t pieter de Cocq ende mij P[...?]t V. R. vandenameele