Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1689

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-01-1632

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "vpden laetsten Lauwe 1632" (31/01/1632); "te bamesse xvjC tweendertich" (01/10/1632).

Type: Kwitantie door de abt van Zonnebeke voor de betaling van landpacht en tiendepacht door de weduwe van Jaques Steuaert

Beschrijving: Carolus, abt en heer van Zonnebeke, laat weten dat Jan Bennet en Mailliaert Hughebaert, zijn pachters,op 31/01/1632 de som van 96 pond groten Vlaamse munt ontvingen van de weduwe van Jaques Steuaert en de voogden van haar kind. In het totaal werd 102 pond groten Vlaamse munt betaald, welk bedrag zij schuldig waren voor landpacht en tiendepacht.

Tekst

test
[voorkant]

[beschadigd document; vaak niet goed leesbaar]

Jan bennet ende mailliaert hughebaert onse pachters hebbe[n] vpden laetste[n] Lauwe 1632 vp ghenome[n] van[de] w[eduw]e Jaques Steuaert ende de vooghden [woorden doorstreept] van huer kijndt de somme van zessentneghentich ponde[n] gro[ote]n vlaems die zij onder ons ghetelt hebbe[n] an Gheleijn boeteman onsen Visvercoop[er] welcke van[de] somme van zessentneghentich ponde[n] gro[ote]n met een [...?]er [...?]eht maeken[de] tsame[n] een hond[ert] twee ponde[n] groo[te]n vlaems hemlude[n] Jeghens ons zal validere[n] vp tgonne zij schuldich werden te bamesse xvj.C tweendertich van Lantpacht ende thiende pacht Actum de[n] voorn[omden] Laetsten Lauwe 1632 ons Toorcon[den] ter p[rese]ntie van S[ieu]r Jooris Janssoone en[de] Cornelis de Castaldo als ghetuughe[n]

Carolus Abt en[de] heere van sonnebeke

test
[achterkant]

Ardenoij Noordschote