Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1603*

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-11-1581

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "de… [ijen] nouemb. Lxxxij" (02/11/1582); "den ijen nouemb. Lxxxiij" (02/11/1583).

Type: Verkoop door de abdij van Zonnebeke aan de ontvanger van de kapelaans van de abdij van Ieper van een losrente bezet te Neerwaasten

Beschrijving: Abt Nicolaus Ogiers en twee religieuzen van de abdij van Zonnebeke verklaren dat zij een rente van 36 gulden per jaar, te lossen voor 16 per penning, verkochten aan Robert Pilchem, priester en kapelaan van de kathedraal van Ieper, en optredend als ontvanger van de kapelaans van die kathedraal. De koopsom voor deze rente bedroeg 576 gulden. De rente werd bezet op grond van de abdij te Neerwaasten. De abdij besliste tot het nemen van deze stap te Rijsel, waar de religieuzen verbleven na de verwoesting van de abdij door de protestantse 'ketters'. De bisschop van Ieper stemde in met deze transactie. Nicasis van Waerscapple en Guillame Ghijs werden aangesteld als procureurs, om de verkoop te laten bekrachtigen voor de Raad van Vlaanderen.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Nicolaus Ogiers Ootmoedighe[?] Abt Antonis sanders ende Jhan Clichtoue ... ... religieusen van Sinte Augustijne ordere binnen der kercke ende cloostere van zunnebeicke sBisdoms van ypre tgheheel cloostere ende conuente maeckende ende representerende Alle de ghonne die deze presente Lettren zullen zien ofte hooren Lezen Saluut Doen te wetene dat naer de destructie van onze voorseijde ... ons bijde ketters van desen tijde aldaer ghedaen Wij tot deze onderschreuen zaecke binnen der stadt van Rijssele vergadert... ... communicatien onder ons ghehadt en te bindene biquaeme middele ... onderhouden bij speciaelen consente van onsen weerdighen heer in ghode den Bisschop van ypre naer het vutwijsen vande openen briefuen ons ten dien ... eent ... deure onze Jeghenwoordighe ghesteken zijn wel ende deuchdelijck vercocht hebben ende vercoopen bij desen heer Robert pilchem presbytre ende Capellaen vande Cathedraele kercke van ypre als Ontfangher vande Capellaens der zeluer kercke ten prouffijcte van ... Robert als Capellaen ende zijne medebroeders medecapelaens ende huerlieder successeurs inde Capelrien Eene ... rente van zessendertich guldenen tJaers Losselijck den penninck zesthienne vallende telcken Jaere teenen paijemente den tweeden nouemb[er] ende voor het eerste Jaer de... nouemb[er] Lxxxij ende tweede Jaer den ij.en nouemb[er] Lxxxiij ende zo voorts van Jaere te Jaere Ende dat voor de somme van vijfhondert ende zessentzeuentich guldens om xl groote stuck vlaemscher ... die wij kennen vut de... vanden voornomden Ontfangher Jn goeden ende gheualueerden ghelde ontfaen thebben Welcke rente wij voor ons ende voor onze naercommers belooft hebben ende beloouen bij desen den voornomden Ontfanghere ofte zijne naercommers in officie wel ende deuchdelijck telcken Jaere ten voorseijden daghe ofte onbegrepen binnen zes weken daer naer te betalene Euwelicke ende erfuelicke emmers tot de lossijnghe van dien welcke wij zullen moghen doen tallen tijden alst ons gheliefuen zal gheuende ende betalende Jnde handen ... Deken ende Cap... der voorseijde kercke leenden reijse ghelijcke somme van vijfhondert ende zessentzeuentich guldens met achterstel ende verloop vanrente naer rente van tijde Verbindende ten desen ons ende onzen naercommers al ons goet meuble ende Jmmeuble present ende toecommende waer tzelue gheleghen oft ghestaen ... Ende speciael[?] eene onze hofstede gheseijt tgoedt ter claert inden noorthouck van nederwaestene Casselrij van ypre met drije ofte vierenveertich bunderen Landts medegaende zo de zelue nu ter tijd in pachte heeft Ont... welcken Robert bouchiere om tiaerlicksche verloop vande voornomde rente in dien wij In ghebreke waeren tzelue Jn behoorlicke tijde te betalene daerop bij reeden[?] executie zonder eenighe solemnitheit van recht met de costen tot dien van noode verhaelt t werdene Ten dien fijne ons ende onze successeurs ende onze voornomde goedijnghen stellijnghen ende sub...ecterende ter Jndicature van alle Jng... weer... Renunchierende oock alle priuilegien ende exceptien daermede wij ons zouden moghen helpen ter contrarien oock de rechten disponerende dat ... Renunchiatie van gheender weerde en es ten zij dat speciael voorghae Ende vp ... voornomde Ontfanghe... Capellaens te bet zouden bewaert zijn in dies voorseijt es zo stellen maecken ende ordonneren wij onze procureurs ... speciael[?] M. Nicasis van waerscapple ende Guillame Ghijs Postulanten inden Raedt van vlaen[deren] gheuende hemlieden elck van hemlieden bijsonder speciael Last ende beuel om tallen tijden alst den voornomden Ontfangher belieuen zal in onsen naem te compareren voor mijn heeren vanden Edelen Raedt van Vlaen[deren] ende aldaer de voornomde rente belofte ende verbandt te verkennene ende voorts te consenterene ... condempnatie vande zelue rente ter voorseijder tijde volghende onze Le...ste te betalene oock vp peene ende Constraincte van ver... ten prouffijcte van zijne Majesteijt... Ende naer condempnatie te consentere Jnde executie ende Jnt lichten vande executoire Lettren metgaders oock dat de zel... zullen moghen tallen tijden er executie ghestelt worden niet Jeghenstaende dat zij verstaent zijn Ende voorts In Hene...el te doene all 'tghone dat tot dies voorseijt es van mede wert Belouende goet Ende? van weerden te houdene al H... dus den ... heml[ieden] in dies voorseijt es doen zal met verbandt om alle onze goedijnghen ende re...ginen voorseijt voorseijt Jn teecken der waerheijt hebben wij dese Jeghenwordige brief bijden onderscreuen notaris gheue teeckenen ende met de zeghel van ons ... voorseijt ouer een zijde ende ouer de ander zijde met den ouden zeghel van onsen Conuente midts dat wij onsen nieuwen zeghel ten anzoecken van desen troublen onghereet hebben desen tweeden nouemb[er] Eenentachtentich binnen der stadt van Rijssel Presente aldaer Joannes[?] p... Poorters de... stede van ypre oorconden hiertoe verzocht