Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1603

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-01-1582

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "… Nouemb. Eenentachtentich" (11/1581); "den ij.en nouemb. xvC tweentachtentich eerstcommende" (02/11/1582).

Type: Bevestiging door de Raad van Vlaanderen van de verkoop door de abdij van Zonnebeke van een losrente, bezet te Neerwaasten, aan de ontvanger van de kapelaans van de kathedraal van Ieper

Beschrijving: De Raad van Vlaanderen laat weten dat Nicasius Verwaerscappel, procureur van abt Nicolaes Ogiers van Zonnebeke, voor hen verscheen en hen de documenten BRU-AGSB-Z-n1603* (met op de rugzijde BRU-AGSB-Z-n1603**) en BRU-AGSB-Z-n1603*** voorlegde, waarin sprake is van de verkoop van een losrente door de abdij van Zonnebeke aan de kapelaans van de kathedraal van Ieper, van de ontvangst van de koopsom door de abt van Zonnebeke, en van de instemming van de bisschop van Ieper met deze transactie. De Raad bevestigt deze verkoop.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1603 neemt BRU-AGSB-Z-n1603*, BRU-AGSB-Z-n1603** en BRU-AGSB-Z-n1603*** over; voor namen, instellingen en functies, zie daar.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De Raedslieden sconincx van Castillien van leon van Arragon van Nauarre van Naples van Secillien van Maillorcque van Sardaine vande Eylanden Jndien en[de] vaste Landen der zee Occeane Eersthertoghe van Oostenrijcke hertoghe van Bourgoingnen van Lothier van Brabant van Lemborch van Luxemborch van Gheldre Ende van Milan Graue van habsborch van Vlaenderen van Arthois van Bourgoingnen Palsgraue [...?] van henegauwe van hollandt van zeelandt van Namen ende van zutphen Prince van zwauen Marcgraue des heylichs Rijckx heere van Vriesland van Salins van Mechelen van[de] stadt steden en[de] Landen van Vtrecht Ouerijssel ende Groenin[ghe] ende Dominateur Jn Asie en[de] Jn Affrycke Gheordonneert Jn vlaenderen Doen te wetene dat voor ons commen en[de] ghecompareert Js Jn persoone Nicasius verwaerscappl[e] als procureur speciael van Eer[weerde] heere nicolaes ogiers Abt metg[aders] Anth[oni]s sanders en[de] Jan clichthoue p[res]b[yte]rs en[de] religieusen van S[in]t Augustijns ordene binnen der kerck ende clooster van zunnebeicke bisdom van ypre raecken[de] en[de] representeren[de] tgheheele cloostere ghefondeert bij procura[ti]e speciael ghep... ende ... Nouemb[er] Eenentachtentich ter ... van Jacques pape ... ... van houcke poorters vande stede van ypre als ghetuughe jeghe... ... gheteeckent vpden ploy P. ... not[arius] danof tInhouden ... van woorde te woorde Nicolaus Ogiers Ootmoedighe[?] Abt Antonis sanders ende Jhan Clichtoue ... ... religieusen van Sinte Augustijne ordere binnen der kercke ende cloostere van zunnebeicke sBisdoms van ypre tgheheel cloostere ende conuente maeckende ende representerende Alle de ghonne die deze presente Lettren zullen zien ofte hooren Lezen Saluut Doen te wetene dat naer de destructie van onze voorseijde ... ons bijde ketters van desen tijde aldaer ghedaen Wij tot deze onderschreuen zaecke binnen der stadt van Rijssele vergadert... ... communicatien onder ons ghehadt en te bindene biquaeme middele ... onderhouden bij speciaelen consente van onsen weerdighen heer in ghode den Bisschop van ypre naer het vutwijsen vande openen briefuen ons ten dien ... eent ... deure onze Jeghenwoordighe ghesteken zijn wel ende deuchdelijck vercocht hebben ende vercoopen bij desen heer Robert pilchem presbytre ende Capellaen vande Cathedraele kercke van ypre als Ontfangher vande Capellaens der zeluer kercke ten prouffijcte van ... Robert als Capellaen ende zijne medebroeders medecapelaens ende huerlieder successeurs inde Capelrien Eene ... rente van zessendertich guldenen tJaers Losselijck den penninck zesthienne vallende telcken Jaere teenen paijemente den tweeden nouemb[er] ende voor het eerste Jaer de... nouemb[er] Lxxxij ende tweede Jaer den ij.en nouemb[er] Lxxxiij ende zo voorts van Jaere te Jaere Ende dat voor de somme van vijfhondert ende zessentzeuentich guldens om xl groote stuck vlaemscher ... die wij kennen vut de... vanden voornomden Ontfangher Jn goeden ende gheualueerden ghelde ontfaen thebben Welcke rente wij voor ons ende voor onze naercommers belooft hebben ende beloouen bij desen den voornomden Ontfanghere ofte zijne naercommers in officie wel ende deuchdelijck telcken Jaere ten voorseijden daghe ofte onbegrepen binnen zes weken daer naer te betalene Euwelicke ende erfuelicke emmers tot de lossijnghe van dien welcke wij zullen moghen doen tallen tijden alst ons gheliefuen zal gheuende ende betalende Jnde handen ... Deken ende Cap... der voorseijde kercke leenden reijse ghelijcke somme van vijfhondert ende zessentzeuentich guldens met achterstel ende verloop vanrente naer rente van tijde Verbindende ten desen ons ende onzen naercommers al ons goet meuble ende Jmmeuble present ende toecommende waer tzelue gheleghen oft ghestaen ... Ende speciael[?] eene onze hofstede gheseijt tgoedt ter claert inden noorthouck van nederwaestene Casselrij van ypre met drije ofte vierenveertich bunderen Landts medegaende zo de zelue nu ter tijd in pachte heeft Ont... welcken Robert bouchiere om tiaerlicksche verloop vande voornomde rente in dien wij In ghebreke waeren tzelue Jn behoorlicke tijde te betalene daerop bij reeden[?] executie zonder eenighe solemnitheit van recht met de costen tot dien van noode verhaelt t werdene Ten dien fijne ons ende onze successeurs ende onze voornomde goedijnghen stellijnghen ende sub...ecterende ter Jndicature van alle Jng... weer... Renunchierende oock alle priuilegien ende exceptien daermede wij ons zouden moghen helpen ter contrarien oock de rechten disponerende dat ... Renunchiatie van gheender weerde en es ten zij dat speciael voorghae Ende vp ... voornomde Ontfanghe... Capellaens te bet zouden bewaert zijn in dies voorseijt es zo stellen maecken ende ordonneren wij onze procureurs ... speciael[?] M. Nicasis van waerscapple ende Guillame Ghijs Postulanten inden Raedt van vlaen[deren] gheuende hemlieden elck van hemlieden bijsonder speciael Last ende beuel om tallen tijden alst den voornomden Ontfangher belieuen zal in onsen naem te compareren voor mijn heeren vanden Edelen Raedt van Vlaen[deren] ende aldaer de voornomde rente belofte ende verbandt te verkennene ende voorts te consenterene ... condempnatie vande zelue rente ter voorseijder tijde volghende onze Le...ste te betalene oock vp peene ende Constraincte van ver... ten prouffijcte van zijne Majesteijt... Ende naer condempnatie te consentere Jnde executie ende Jnt lichten vande executoire Lettren metgaders oock dat de zel... zullen moghen tallen tijden er executie ghestelt worden niet Jeghenstaende dat zij verstaent zijn Ende voorts In Hene...el te doene all 'tghone dat tot dies voorseijt es van mede wert Belouende goet Ende[?] van weerden te houdene al H... dus den ... heml[ieden] in dies voorseijt es doen zal met verbandt om alle onze goedijnghen ende re...ginen voorseijt voorseijt Jn teecken der waerheijt hebben wij dese Jeghenwordige brief bijden onderscreuen notaris gheue teeckenen ende met de zeghel van ons ... voorseijt ouer een zijde ende ouer de ander zijde met den ouden zeghel van onsen Conuente midts dat wij onsen nieuwen zeghel ten anzoecken van desen troublen onghereet hebben desen tweeden nouemb. Eenentachtentich binnen der stadt van Rijssel Presente aldaer Joannes[?] p... Poorters de... stede van ypre oorconden hiertoe verzocht Vpden dors es ghescreuen Ego Nicolaus ogiers Abbas monasterij de zunnebecque fateor me erexisse in domino Officiali ypren... Anthonio Vlamynck retroscriptam sommam quiquaes[?] centum et septuaginta sex florenorum de retroscripta causae presente secretario Capitulj M Oliuerij Feutin hac quarta nouemb[ris] xv.C Octuagesimo primo teste Nicolaus ogiers abbas et signatum Jta est O feutin Secret[arius] volghende de welcke ende vp de maniere conditien belofte ende peijne ... verhaelt verkende dat de voorseijde Abt ende Religieusen bij consente vanden Reuerendiss. Bisschop van Ypre volghende briefuen heml. verleendt ende duerde voorseijde procuracie ghetransfixeert ... dies t Inhouden van woorde te woorde oock hiernaer volght Martinus dej gratia Episcopus Jprensis Vniuersis et singulis presentes Litteras visuris salutem in Domino Notum facimus quod cum per... Libellum nobis porrectum pro parte Reuerendj patris Nicolaj Ogiers Abbatis Anthonij sanders et Joannis Clichhouen presbyterorum et Religiosorum monasterij beate Marie ordinis Canonicorum Regularium Sanctj Augustinj Locj de Zunnebeick nostre Jprensis Diocesis totum Conuentum eiusdem monasterij constituentum et ad[?]presentantium nobis expositum fuerit et sit quod cum ipsi Remonstrantes ob turbationes huius temporis et ecclesie presentem pe...se...ntionem iam per tres annos suum[?] monasterium relinquere et exulare debuerint ac de presentj adhuc debeant simul huius temporis et ecclesie presentem persecutionem iam per tres annos suum monasterium relinquere et exulare debuerint ac de presentj adhuc debeant simul nunc actu habitantes in oppido Insulensi parum Jnterea tamen receperint vnde se possint sustentare propter ... nunc actu[?] habitantes in oppido Jnsulensi parum Jnterea tamen receperint vnde[?] se possint sustentare propter depredictiones? militium et Receptorem confiscationum mutatis Jprens... ... ipsorum bona ad opus rebellium et hereticorum pro in nomine[?] parte annotauit et confiscauit Quodque ob id Remonstrantes iam sepe[?] Jnter se tractauerint de ...emenda ratione commoda qua hoc ipsorum exilio durante possint viuere et post terme inter illos habitum desuper tractatum non m...uerunt rationem ad hoc ...is commodam et monasterio ...is d...nosam quam si per ...pse... Prelatum vbi ... poterit Leuaretur summa septingentorum florenorum ... circiter monete Flandrie sub forma ... redditus per eundem Abbatem et ipsius successores ut que ipsum Conuentum Jn constituendis terminis soluendj redimibilis tamen ...ps...s Prelatj et successorum eius beneplacitum Supplicando eapropter nobis quatenus premissis consensum Et aucthoritatem nostram adhibendo ipsos Remonstrantes seu Jllorum Presentium Leuandum summam septingentorum florenorum et ad omnia et singula bona monasterij in genere et specie prout magis dixerint necessarium ... pro constituendj redditus ...teratione obligandaum aucthorzare dignaremus et vellemus prout in eodem libello supplicj Remonstrantium nominibus Et cognominibus debite signato plenius ac latius continetur Nos igitur Martinus antedictus premissis attentis et de narratorum veritate sufficiente... Jnformat... volentes vt tenemu... quantum in nobis est supplicantibus ne in hoc exilio e...t pro ...e prosp...ere eosdem supplicantes ad Leuandum summum sexcentorum florenorum et ad illis medi...tibus vendendam ad ipsorum et successorum illorum onus annu... redditum necessarium nec ... ad eundem redditum super omnibus ipsorum bonis in genere et in specie constituendum et hypothecandum auctorizauimus et aucthorisamus per presentes premissis omnibus et singulis nostrum consensum aucthoritatem qu... ordinariam adhibentes et interpo...l...tes Jn quorum omnium et singulorum fide... presentes pr nostrum secretarium signarj sigillique nostre ...us et fermius appensione omnino munirj Datum et actum Jnsulis Tornacensis Diocesis Anno Dominj quingentesimo Octuagesimo primo mensis octobris die vltima super plicam d...t scriptum Ad mandatum Dominj Iprens[is] Episcopj presulj et subsignatum Q[uatenus?] Steensel[?] Secret[arius] et erat dicte Littere sigillate sigillo rubro cere pendente dupplicj cauda pur...gamenie[?] wel ende deuchdelic vercoch hebben ende vercoopen bij desen an d'heer Robert pilckem presbyter ende Capellaen vande kercke van ypre als Ont[fan]gere vande Capellaens der zeluer kercke ten prouffijcte van hem Robert als Capellaen ende zijn medebrueders medecapelaens ende huerlieder successeurs Jnde Capellen[?] ...[onleesbaar] Rente van zessendertich guldenen ... pon... ... te betaelen teenen paeijmente siaers daeraf teerste Jaere vallende ende versch... zal den ijen nouemb[er] xv.C tweentachtentich eerstcommende en zo voort van Jaere ten Jaere totter sal sijn ... de voorseijde qualitheit daer[?] somme bij ons ghecondemneert te zijn ende vp huerlieder executie... constrainct naer stijle Consenterende oock dat deze Lettren zullen ... blijuen... metgaders ... ofte stijl ter contrarien Ende wij ghezien tz... voorseijde respectiue Lettren ende ghehoort de kennesse beloften consent verbinden ... voors... met Jn tneerstich verzouck vanden voornomden Comparant hebben hem Jnde voorseijde qualiteijt ende bij zijnen consente ghecondempneert ende condempneren bij desen dat ond... vulcommende in thoue voorschreuen... elck po... vp heerelicke ex... constrainct vanden ... ... h...ee prouffijcte verclaerende bij ghelijc bi consente dese te zijne ... brijue executoire niet Jeghenstaende ver...aerthede van ofte stijl ter contrarien Jn kennes der waerh... zo hebben wij desen Jeghenwoordighen ghedaen zeghelen metten zeghel vanden Camere vanden Raede Jn vlan[deren] Ghegheuen T Douay Dezen xviijen Januarij xv.C Tweeentachtentich

test

Bij mijnen hee... Gheordon...

test

Gheloste rente van xxxvj guldens siaers ... Jpre ... 1582