Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1443*****

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-03-1512

Type: Uiteenzetting door notaris Coorde van het geschil tussen het bestuur van Roeselare en de pastoor en beneficiehouders van de kerk van Roeselare, betreffende de vervanging van koorleden, en de voorwaarden van de overeenkomst

Beschrijving: Notaris Matheus Coorde verklaart dat Petrus van Stamps, baljuw van Roeselare, en de schepenen, raadslieden en gezworenen van Roeselare het recht opeisten om bij afwezigheid van of verwaarlozing van de taken door een kapelaan van de kerk van Roeselare zelf een andere kapelaan aan te stellen; zij brachten hun geschil voor de Raad van Vlaanderen. De gebeneficieerde kapelanen en de pastoor verzetten zich hiertegen. Om escalatie van het geschil te vermijden, probeerde men tot een overeenkomst te komen. De pastoor en beneficiehouders deden voorstel BRU-AGSB-Z-n1443******, waarop de wereldlijke instanties BRU-AGSB-Z-n1443******* antwoordden, met voorgestelde aanpassingen.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Jn nomine domini Amen. Per hoc presens publicum instrumentum cuncti euidenter pateat et innotescat quod anno Domini eiusdem millesimo quingentesimo vndecimo Indictione decima quinta mensis martij die vicesima secunda more scribendi gallicano Pontificatus sanctissimj in Christo patris et domini nostri Domini Iulij diui- na prouidentia pape secundi anno suo nono in mei notarij publicj testiumque infrascrip- torum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presentia personaliter comp.s honorifici virj petrus van stamps tamquam balliuius oppidi rollarien[sis] Iudocus de langhe senior petrus vander strate Matheus vanden busche illo anno Iurati ecclesie dicti oppidi rollarien[sis] torn[acensis] diocesis coram burgimagistro et scabinis eiusdem oppidi rollarien[sis] iamdudum di...cesis se vna cum curato dicti Loci habere potestatem et omnimodam preeminentiam premonendi[?] et imponendi capellanos officiantes in dicta ecclesia in absentia et defectu alicuius capellanj beneficiati in eadem ecclesia non resident... coram dominos concilij flandrie querimonum quamdam in litem pretaxerunt ex vna ad quam capellanj beneficiati vna cum suo curato se opposuerunt et formaliter[?] procedere voluerunt ex altera partibus visa itaque Huiusmodj oppositione intestinorum Litium grandiusculum quippiam genitura quas sumopere si quauis conueat euitare rationj conse... est et alijs certis causa et occasione burgimagistrj scabinj predictj consules et plebei dictj Loci rollarien[sis] supra hoc vocati prenominat... balliuo iuratis magistro paschasio bierins curato Domino Ancelino veranneman et domino clemente coorde ac quedam petro de Dondere et Domino galtero de wale conformiter sentien- tibus dicte ecclesie beneficiant... pro tunc? residen... gratiosum appunctuamentum. et concordiam ne

test

in aliquo suo Jure aut Libertate graueretur ecclesia mierunt? quod verbatim sequitur et est tale: Dit es de appnentuatie [appunctuatie?] ghedaen bij Meester paschier bierin prochiepape heer anceel veranneman Heer clement coorde als beneficianten vervanghen Heer pieter de Dondere Heer wouter vale ende andere beneficianten Huere medeghezellen om af te legghene bij vriendelicken weghe de questie ende tproces tuschen hemleden den Heere ende ghezworne vander kercke noopende de distri- butie vande Loodt ende es zulc als hier naer volght Eerst zoo presenteren de voornomde prochiepape ende beneficianten dat zij zouden te vreden zijn dat zoo wanneer gheuaciert wert een stal inden choor vander distributie dat al danne de heere ende ghezworne vander kercke commen zullen anden voornomden prochiepape ende aldaer presenteren eenen persoon ydoon zijnde zegghende aldus Mijn Heere den prochiepape wij presenteren v hier desen persoon biddende dat ghij dien ontfanghen wilt ende ooc inder ghelijcke dat den ghepresenteerden persoon bidden zal datmen hem ontfaen wille Jtem indien datter qua me eene ghebeneficierden persoon dat die vooren gaen zal ydoon weesende p[res]b[yt]re zijnde Jtem dat ooc de voornomde prochiepape renonchieren zal ende ooc de beneficianten ende ofgaen alle brieuen ende Instrumenten gheimpetreert ende vercreghen bij mijnen Heere den Abdt van zunnebeke in tgheestelic hof bij mijnen Heere den vicaris ofte andere ende Hemleden daermede nemmermeer behelpen Jtem wel verstaende indien tcollege vulware van beneficianten ofte anderen ende Indien datter quame eenen bene- ficiant van buuten of van binnen ende dat hij eenen onghebeneficierden vut steken wilde dat de prochiepape ende beneficianten daer of gheen kennesse nemen en zullen maer declareren ende zegghen Ons accoordt es anders ghedaen bijden Heeren Scepenen raedt ende ghezworene vanden stede van roets[ela]re maer dien beneficiant zal mueghen bedienen zijn beneficie maer niet gauderen vanden Loode voor datter eenen vachieren zal Hoc appunctuamento publicato et declarato coram dictj oppidi scabinis consulibus et plebeis et ab eis approbato placuit dicto balliuo cum suis complicibus illud non prius accordare et firmare nisi prius dominus temporalis dominus de reuestein quod sentiret ederet Quo tandem domino temporali presentato placuit (vt affirmabant) dicto domino illud in modum et formam sequent... ... mutare cuius tenor verbatim sequitur et est talis Jtem mijn Heere en wil niet ghedooghen dat zijnen balliu ende ghezworne vander kercke van roets[ela]re bidden zullen den voornomden prochiepape ende beneficianten noch niement maer es te vreden dat bidden zal den persoon die tloet begherende es ende bij zijnen bailliu ende ghezworne ghepresenteert zal zijn Jtem mijn heere wil ooc dat den ghonen die bij zijnen balliu ende gheworne ghepresenteert zal worden tzij beneficant ofte ander ontfanghen tzij inde distributie vanden ...dt zonder de beneficianten meer voordeelt te gheuene danden anderen Ooc wil mijn Heere dat zij zullen ghecrijghen alle brieuen ende Instrumenten bij hemleden ofte dn Abdt van zunnebeke vercreghen ende die in huerleder presentie te casserene ofte te minsten dat zij renonchieren van dien belouende hemlieden daermede nemmermeer te behelpene in dese zaken Jtem mijn Heere wil

test

ooc dat vooren ende al vooren Heer Niclaijes veranneman ontf. zij bijden prochiepape ende beneficianten zonder eenich wederzegghen Jtem mijn Heere wil ooc dat de presentacie ghedaen zij an tgheheele collegie alzoo wel ande onghebenefcierde als ande ghebeneficierde Audita a curato et beneficiantis eiusdem Loco pro tunc residentibus hac voluntate Domini vo- lentes placere ne in superiores qu... preter...re censea... et quibusdam alijs perspectis jn balliuum scabinos consules iuratos Curatum beneficiatos praenominatos decretum et ordinatum ... Si quispiam Dominorum receptorum in aliquo ausu malinelo vel temerario pernicioso ...normj in suum curatum vel alium coecclesiasticum in diuino cultu vel alias rebellis foret per prenomina- tos balliuum iuratos vna cum curato illico depelli possunt de ...super quibus omnibus et si...tis predictj comparen... petierunt ipsis a temporum? alterj confici pro tradi a me notario publico subscripto instrument... vel plura Acta fuerunt hec in camera scabinalj oppidi rollarien[sis] dicte tornacen... diocesis sub anno Indictione Mense die pontificatu prescriptis presentibus ibidem prouidis viris Oliuero alaerdt Michaele weerbrouck Laurentio van stamps eiusdem Loci rollarij parochianis testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis Sic sub- scripto Et ego Matheus Coorde clericus dicte tornacensis diocesis publicus sacra apostolica authoritate notarius iuratus ... premissis omnibus et singulis dum sic vt premittitur fierent et agerentur vna cum prenominatis testibus present interfui ea qu... omnia et singula sic fierj vidi sciuj et audiuj ac in notam sumpsi Jccirco hoc present publicum instrumentum manu mea propria fideliter scrip- tum confeci et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis signaui in fidem et testimonium omni et singulorum premissorum rogatus specialiter et requisitus et signatum Matheus coorde