Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1443****

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-08-1512

Type: Instemming van de vicaris-generaal van Doornik met het akkoord tussen de pastoor en kapelaans van Roeselare, en het wereldlijke bestuur van Roeselare, betreffende de vervanging van kapelaans en de verdeling van loodjes voor de leden van het koor

Beschrijving: Petrus Cotrel, priester, licentiaat in de rechten, kanunnik en aartsdiaken van Brugge in de kerk van Doornik en vicaris-generaal, laat weten dat meester Georgius Tayspijl voor hem verscheen, als procureur voor meester Paschasius Bierin (pastoor van Roeselare) en Ancelinus Veranneman, Clemens Coorde, Petrus de Dondere en Walterus Wale (priesters en kapelaans in de parochiekerk van Roeselare) aan de ene zijde, en Petrus van Stamps (baljuw), Petrus vander Strate (burgemeester) en andere schepenen en gerechtsofficieren van Roeselare, aan de andere zijde, voor hem verschenen. Beide partijen verklaarden verdere processen voor de Raad van Vlaanderen te willen vermijden, en tot een akkoord te willen komen betreffende de vervanging van afwezige kapelaans, of kapelaans die hun religieuze diensten niet naar behoren vervullen. Hij neemt BRU-AGSB-Z-n1443***** over, waarin het geschil uiteengezet wordt, en de voorwaarden van een mogelijk akkoord vermeld worden. Hierop wordt BRU-AGSB-Z-n1443******** overgenomen, waarin de vicaris-generaal verzocht wordt zijn goedkeuring te hechten aan het voorgestelde akkoord, wat hij dan ook doet.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Uniuersis presentes litteras Jnspecturis Petrus Cotrel presbiter In Legibus Licentiatus Canonicus Et Archidiaconus brugen[sis] In ecclesia torn[acensis] Vicarius generalis in spiritualibus et temporalibus Reuerendi In Christo patris et domini Domini Charoli Dei et apostolice sedis gratia torn[acensis] episcopi Jam in remotis agentis Salutem in domino Notum facimus quod anno et Die subscriptis comparuerunt coram nobis Honorabiles et discreti viri Magister georgius tayspijl in Legibus Licentiatus procurator sufficienter fundatus Venerabilium virorum Magistri paschasij bierin Curati Dominorum Ancelini veran- neman Clementis coorde Petri de Dondere Et Walterj wale presbiterorum et capellanorum ecclesie parochialis de roll[ari]o torn[acensis] diocesis prout de sue procurationis mandato Inferius instero preiuxtam[?] fecit fidem ex vna et petrus van stamps balliuus et petrus vander strate burgimagister oppidi rollarien[sis] prose et alijs scabinis et officiarijs Iusticie Layalis eiusdem Loci ex altera partibus quiqu[...]dem comperatur nominibus quibus agunt dixerunt et declaverunt quod ad cedandum et euitandum certos processus Lites et questiones coram Dominis de concilio camere Flandrie inter eos motes et moneri speratos occasione et ad causam Iuris instituen... capel- lanos officiantes in eadem ecclesia Loco capellanorum beneficiatorum absentium et non residentium q...d... vtque partium predictarum ad se spectare dicebat at pretendebat et et... ad similes controuersi- is expensisque vitan... pro bono pace et concordie et vt dicte ecclesie in diuinis Lauda- bilius et quietius valeat deseruirj certam concordiam siue appunctuamentum Inierant[?] et fecerant prout in quodem publico instrumento nobis exhibito Latius vidimus continerj cuius tenor talis est // Jn nomine domini Amen. Per hoc presens publicum instrumentum cuncti euidenter pateat et innotescat quod anno Domini eiusdem millesimo quingentesimo vndecimo Indictione decima quinta mensis martij die vicesima secunda more scribendi gallicano Pontificatus sanctissimj in Christo patris et domini nostri Domini Iulij diui- na prouidentia pape secundi anno suo nono in mei notarij publicj testiumque infrascrip- torum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presentia personaliter comp.s honorifici virj petrus van stamps tamquam balliuius oppidi rollarien[sis] Iudocus de langhe senior petrus vander strate Matheus vanden busche illo anno Iurati ecclesie dicti oppidi rollarien[sis] torn[acensis] diocesis coram burgimagistro et scabinis eiusdem oppidi rollarien[sis] iamdudum di...cesis se vna cum curato dicti Loci habere potestatem et omnimodam preeminentiam premonendi[?] et imponendi capellanos officiantes in dicta ecclesia in absentia et defectu alicuius capellanj beneficiati in eadem ecclesia non resident... coram dominos concilij flandrie querimonum quamdam in litem pretaxerunt ex vna ad quam capellanj beneficiati vna cum suo curato se opposuerunt et formaliter[?] procedere voluerunt ex altera partibus visa itaque Huiusmodj oppositione intestinorum Litium grandiusculum quippiam genitura quas sumopere si quauis conueat euitare rationj conse... est et alijs certis causa et occasione burgimagistrj scabinj predictj consules et plebei dictj Loci rollarien[sis] supra hoc vocati prenominat... balliuo iuratis magistro paschasio bierins curato Domino Ancelino veranneman et domino clemente coorde ac quedam petro de Dondere et Domino galtero de wale conformiter sentien- tibus dicte ecclesie beneficiant... pro tunc? residen... gratiosum appunctuamentum. et concordiam ne

test

in aliquo suo Jure aut Libertate graueretur ecclesia mierunt? quod verbatim sequitur et est tale: Dit es de appnentuatie [appunctuatie?] ghedaen bij Meester paschier bierin prochiepape heer anceel veranneman Heer clement coorde als beneficianten vervanghen Heer pieter de Dondere Heer wouter vale ende andere beneficianten Huere medeghezellen om af te legghene bij vriendelicken weghe de questie ende tproces tuschen hemleden den Heere ende ghezworne vander kercke noopende de distri- butie vande Loodt ende es zulc als hier naer volght Eerst zoo presenteren de voornomde prochiepape ende beneficianten dat zij zouden te vreden zijn dat zoo wanneer gheuaciert wert een stal inden choor vander distributie dat al danne de heere ende ghezworne vander kercke commen zullen anden voornomden prochiepape ende aldaer presenteren eenen persoon ydoon zijnde zegghende aldus Mijn Heere den prochiepape wij presenteren v hier desen persoon biddende dat ghij dien ontfanghen wilt ende ooc inder ghelijcke dat den ghepresenteerden persoon bidden zal datmen hem ontfaen wille Jtem indien datter qua me eene ghebeneficierden persoon dat die vooren gaen zal ydoon weesende p[res]b[yt]re zijnde Jtem dat ooc de voornomde prochiepape renonchieren zal ende ooc de beneficianten ende ofgaen alle brieuen ende Instrumenten gheimpetreert ende vercreghen bij mijnen Heere den Abdt van zunnebeke in tgheestelic hof bij mijnen Heere den vicaris ofte andere ende Hemleden daermede nemmermeer behelpen Jtem wel verstaende indien tcollege vulware van beneficianten ofte anderen ende Indien datter quame eenen bene- ficiant van buuten of van binnen ende dat hij eenen onghebeneficierden vut steken wilde dat de prochiepape ende beneficianten daer of gheen kennesse nemen en zullen maer declareren ende zegghen Ons accoordt es anders ghedaen bijden Heeren Scepenen raedt ende ghezworene vanden stede van roets[ela]re maer dien beneficiant zal mueghen bedienen zijn beneficie maer niet gauderen vanden Loode voor datter eenen vachieren zal Hoc appunctuamento publicato et declarato coram dictj oppidi scabinis consulibus et plebeis et ab eis approbato placuit dicto balliuo cum suis complicibus illud non prius accordare et firmare nisi prius dominus temporalis dominus de reuestein quod sentiret ederet Quo tandem domino temporali presentato placuit (vt affirmabant) dicto domino illud in modum et formam sequent... ... mutare cuius tenor verbatim sequitur et est talis Jtem mijn Heere en wil niet ghedooghen dat zijnen balliu ende ghezworne vander kercke van roets[ela]re bidden zullen den voornomden prochiepape ende beneficianten noch niement maer es te vreden dat bidden zal den persoon die tloet begherende es ende bij zijnen bailliu ende ghezworne ghepresenteert zal zijn Jtem mijn heere wil ooc dat den ghonen die bij zijnen balliu ende gheworne ghepresenteert zal worden tzij beneficant ofte ander ontfanghen tzij inde distributie vanden ...dt zonder de beneficianten meer voordeelt te gheuene danden anderen Ooc wil mijn Heere dat zij zullen ghecrijghen alle brieuen ende Instrumenten bij hemleden ofte dn Abdt van zunnebeke vercreghen ende die in huerleder presentie te casserene ofte te minsten dat zij renonchieren van dien belouende hemlieden daermede nemmermeer te behelpene in dese zaken Jtem mijn Heere wil

test

ooc dat vooren ende al vooren Heer Niclaijes veranneman ontf. zij bijden prochiepape ende beneficianten zonder eenich wederzegghen Jtem mijn Heere wil ooc dat de presentacie ghedaen zij an tgheheele collegie alzoo wel ande onghebenefcierde als ande ghebeneficierde Audita a curato et beneficiantis eiusdem Loco pro tunc residentibus hac voluntate Domini vo- lentes placere ne in superiores qu... preter...re censea... et quibusdam alijs perspectis jn balliuum scabinos consules iuratos Curatum beneficiatos praenominatos decretum et ordinatum ... Si quispiam Dominorum receptorum in aliquo ausu malinelo vel temerario pernicioso ...normj in suum curatum vel alium coecclesiasticum in diuino cultu vel alias rebellis foret per prenomina- tos balliuum iuratos vna cum curato illico depelli possunt de ...super quibus omnibus et si...tis predictj comparen... petierunt ipsis a temporum? alterj confici pro tradi a me notario publico subscripto instrument... vel plura Acta fuerunt hec in camera scabinalj oppidi rollarien[sis] dicte tornacen... diocesis sub anno Indictione Mense die pontificatu prescriptis presentibus ibidem prouidis viris Oliuero alaerdt Michaele weerbrouck Laurentio van stamps eiusdem Loci rollarij parochianis testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis Sic sub- scripto Et ego Matheus Coorde clericus dicte tornacensis diocesis publicus sacra apostolica authoritate notarius iuratus ... premissis omnibus et singulis dum sic vt premittitur fierent et agerentur vna cum prenominatis testibus present interfui ea qu... omnia et singula sic fierj vidi sciuj et audiuj ac in notam sumpsi Jccirco hoc present publicum instrumentum manu mea propria fideliter scrip- tum confeci et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis signaui in fidem et testimonium omni et singulorum premissorum rogatus specialiter et requisitus et signatum Matheus coorde: Tenor etiam procuratorij de quo supra sequitur et est talis Anno domini Millesimo quingentesimo vndecimo mense Junij die vero vecesimo septima Comparuerunt coram me notario et testibus subscriptis venerabiles viri Magistri paschasii bierin Curatus in roll[ari]o torn[acensis] diocesis Dominus ancelinus veranneman Dominus Clemens coorde Dominus petrus de Dondere et dominus galterus wale capellani Dicte ecclesie rollarien[sis] qu...quidem simpliciter constituerunt suos procuratores Legitimos in curia torn[acensi] venerabiles dominos et magistros georgium taeyspijl Jacobum van thielt et Leonem Haccaert ad recognoscen... appunctua-

mentum inter ipsos et officiarios domini temporalis de rauestein et iuratos ecclesie dictj locj de roll[ari]o initum[?] modo et forma vti continetur in qu...dam acta publica a quodam notario scripta et signata coorde passata[?] coram Iusticia Laicalj dictj Loci anno domini Millesimo quingentesimo vndecimo mense martij die vero vicesima secunda ad consentien... in corroborationem dictj appunctuamentj et ad subeundem redemptionem ad ipsam[?] perpetuo et Inuiolabiliter inter te...en... acta fuerunt hec Anno mense et die praesciptis presentibus Ibidem nobili et discreta domina Johanna van Lichteruelde vidua ad gubernatrice dominij de wijnendale petro van stamps balliuo dicti Loci de roll[ari]o Augustino vanden berghe et charolo van eechoute parochianis dicti loci testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis sic subscriptis et signatis Et me Cor arnoldj notario publico Jdest qu...rum appunctamenti et procuratorij Litterarum presentatis et receptis[?] fuimus per dictos comparentes humiliter requisiti quatinus omnia et singula in dicto appunctuamento conten...a et coram nobis denuo per eos recogni.e corroborare et approbare vellemus et dignaremur Nos igitur petrus cotrel vicarius indemni.tj subditorum dicti reuerendis in christo patris prouideri pacemque et amicitiam inter eos ...onere desiderantes eorum comparentum? annuen...s Humili supplicationj

test

et requeste omnia et singula in dicti appunctuamenti seu concordie publico instrumento superius inserto contenta[?] laudauimus roborauimus et approbauimus Laudamusque robo- ramus et approbamus authoritate dicti reuerendi in Christo patris dictos compe... nominibus quibus supra et eorum quem libet respectiue ad intertensionem? premissorum eorum ad hoc expresso acceden...

consensu condemnationis per presentes In cuius rei testimonium sigillum vicariatus dicti reuerendis in Christo patris presentibus litteris duximus apponendum Datum tornacj anno Domini Millesimo quingentesimo Duodecimo mensis Augusti die decima sexta Signatum haccaert Subscriptum de mandato domini vicarii sigillatum in ruber cera. Sic subscriptum Jta est coorde Concordat ad originales teste signo Coorde

Collationata est presens copia et concordat cum copia originalj teste meo signo

J Clerck