Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1628

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-12-1667

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den j.en februarij xvjC neghenvijftich" (01/02/1659); "j.en februarij xvjC seuent'sestich" (01/02/1667); "j.en februarij xvjC neghenenvichtich ende t'sestich" (01/02/1659 en 01/02/1660); "februarij xvjC eenent'sestich" (01/02/1661); "febr. xvjC tweent'sestich" (02/1662); "j.en febr. xvjC drieent'sestich" (01/02/1663); "den j.en febr. xvjC vier en vijf en t'sestich" (01/02/1664 en 01/02/1665); "j.en februarij xvjC seuen ent'sestich" (01/02/1667); "baesmisse xvjC t'sestich ende eenent'sestich" (01/10/1660 en 01/10/1661); "baesmisse xvjC tweentsestich drie viere ende het leste Jaer xvjC vijfent'sestich" (01/10/1662, 01/10/1663, 01/10/1664 en 01/10/1665); "bauo xvj.C eenent'sestich" (01/10/1661); "de Jaeren verschenen ses seuen acht en neghen en vichtich" (1656, 1657, 1658, 1659); "ses en seuen en vichtich" (1656 en 1657); "Baesmisse xvjC sesent'sestich" (01/10/1666); "xv.en Meije xvjC vier en t'sestich" (15/05/1664); "xv.en Meije xvjC seuenent'sestich" (15/05/1667); "den x.en October 1665" (10/10/1665); "ten Jaere xvjC vierent'sestich ende xvjC sessensestigh" (1664 en 1666); "j.en feb. xvjC seuenen sestich" (01/02/1667); "den j.en februarij xvjC seuenent'sestich" (01/02/1667); "baesmisse xvjC seuenent'sestich" (01/10/1667).

Type: Rekening van de ontvangsten van de kapel van Sint-Jacobs in de kerk van Roeselare voor de jaren 1659-1667

Beschrijving: Meester Jacobus Louuier, pastoor en deken van Roeselare, hoort in opdracht van Bernardus van Thienen, officiaal van Brugge, de rekening af die gepresenteerd wordt door Tanneken Claijs, weduwe van Jan Bruneel, die bij leven ontvanger was van de inkomsten van de kapel van Sint-Jacob in de kerk van Roeselare. De rekening betreft de jaren 1659-1667.

Tekst

test
[voorkant]

Rekeninghe o[mm]e de w[eduw]e van Jan Bruneel In sijn leuen ontfanger gheweest hebbende van het incommen vande goedijnghe van[de] Capelle van S[int] Jacobs ghefondeert binnen de kercke van Rousselaere

test
[voorkant]

Copie

ghepresenteert bij de doenderighe In persoone In Audientie van d'h[eer] en[de] M[eeste]re Jacobus Louuier baselier form[atus] Inde h[eijlighe] godtheijt Pastoor en[de] deken van het districkt van Rouselaere als ghecommitteert tot hooren van dese Rekenijn[ghe] van mijn Eerw[eerd]e heere mijn heere Bernardus van Thienen officiael des bisdoms van Brugghe desen ij.e[n] [decem]bris xvj.C seuent'sestich

Rekenijnghe bewijs en[de] reliqua omme Tanneken Claijs w[eduw]e van Jan bruneel In sijnen leuen ontfanger geweest hebben[de] van het incommen van[de] Capelle van S[int] Jacobs binnen der kercke van Rou- selaere competerende d'h[eer] Michiel Balde als erfachtich Capellaen vande voorn[omde] Capelle en[de] dat vanden ontfanck ende administratie die den voorn[omden] Bruneel heeft ghehadt ghedeuren[de] den tijdt van neghen Jaeren waer van het eerste Jaer is verscheenen den j.e[n] februarij xvj.C neghenvijftich ende het leste van diere verschenen ghelijcken j.en februarij xvj.C seuent'sestich

[In de linkermarge: de ander Rekenijn[ghe] gedaen bij S[ieu]r P[iete]r weerbroeck al hier gesien]

Aengaende de hauer Rente Competeren[de] de voorn[omde] Capelle consisteerende in twe hondert en

test
[voorkant]

veertich bansten een vierde een achste en[de] het thiende van een vier spint hauere gaen[de] vuijt een en vichtich ghemeten en[de] eenenveertich Roeden Lants en[de] Meersch waervan voor desen een ghemet twe lijnen en[de] acht roeden gecomp- eteert hebben[de] Joos Turlot Comen[de] vijt den hoofde van Jaeques de Meester geabbandoneert sijn[de] voor de Rente vijt wijsens daete dannof sijnde ghepasseert voor schepenen van Ogierlande welcke voorn[omde] landen nu van weghen de voorn[omde] Capelle bij pachte ghebruijckt dierijck turlot voorts is van ghelijcken gheabandoneert van weghen en[de] eertijts Lauwereijns de Voldere proprietaris van vijf lijnen lants en[de] vichtich Roen oock begrepen Inde voorn[omde] eenenvichtich ghemeten xli Roe[de]n beghrepen Inde voorn[omde] hauerrente welcke voorn[omde] Partien van lande oock wort verpacht met de ander landen die de voorn[omde] Capelle In Proprieteijt toebehooren Inder- weghen dat de twee gheabandoneerde partijen vuijtbringhen t'samen drij ghemeten een lijne ende acht en vichtich Roe[de]n waermede de hauer Rente hiervooren vermindert van veertich bansten twe vier spint en half ende het seste van een vier spint

de welcke ghecort van twee hondert en[de] veertich bansten een vierde en[de] achste sesthiende deel van een vier spint blijft maer suijuer te ontfanghen een hondert neghenentnegentich bansten vier spint en half en twee neghenste van een vier spint van vijf vier spint In eenen banst waer van de doendereghe desen Inbringht voor ontfanck ouer de redemptie vande nauolghende neghen Jaeren X verschenen j.e[n] februarij xvj.C neghenenvichtich [In de linkermarge: X als volght eerst ouer twe Jaeren] ende t'sestich gheredimeert elck Jaer tot twee pon[den] par[isis] ider banst comt de voorn[omde] eenhondert neghen en t'neghentich bansten ende twee vier spint en half te bedraeghen seuen hondert en[de] achtent'neghentich pon[den] par[isis] dus hier de selue [In de linkermarge: bij notitie van[de] doender soo op sijn ontfanck boeck beuonden] - vij.C iiij.XX xviij lb p[arisis]

Jtem ontfaen ouer t'Jaer verschenen gelijcke februarij xvj.C eenent'sestich gheredimeert twe ponden vier schelle par[isis] Jder banst comt te bedraeghen ter somme van vier hondert acht en dertich pon[den] achthien schelle par[isis] dus hier ooc de selue - iiij.C xxxviij lb xviij s p[arisis]

test
[voorkant]

Jtem ontfanghen ouer t'Jaer verschenen febr[uarij] xvj.C tweent'sestich geredimeert tot twe ponden twaelf schelle par[isis] Jder banst comt vijf hondert ende achthien ponden veerthien schele par[isis] dus hier oock - v.C xviij lb xiiij s pa[risis]

Jtem ontfaen ouer het Jaer verschenen j.en febr[uarij] xvj.C drieent'sestich geredimeert tot twee pon[den] ses schele par[isis] Jder banst comt vier hondert acht envichtich pon[den] seuenthien schele par[isis] dies hier oock - iiij.C lviij lb xvij s pa[risis]

Jtem noch ontfaen Jn redemptie van twe Jaeren verschenen gelijck den j.en febr[uarij] xvj.C vier en vijf en t'sestich gheredimeert elck Jaer tot een pont sesthien schele par[isis] Jder banst compt ouer de selue twe Jaeren de so[mm]e van seuenhondert achthien pon[den] vier schele par[isis] dus hier oock - vij.C xviij lb iiij s pa[risis]

Jtem ontfaen ouer het Jaer verschenen j.en febr[uarij] xvj.C sesent'sestich geredimeert tot twee pon[den] par[isis] den banst compt drije hondert neghen en t'neghentich pon[den] par[isis] dus hier de selue - iij.C iiij.XX xix lb pa[risis]

Jtem noch ontfanghen in redemptie van t'Jaer verschenen gelijcken j.en februarij xvj.C seuen ent'sestich geredimeert tot een pont thien schele par[isis] ider banst comt twe hondert negenen'tneghentich pont vijf schele par[isis] dus hier oock - ij.C iiij.XX xix lb v s pa[risis]

Eerste so[mm]e iij.M vj.C xxx lb xviij s pa[risis]

test
[voorkant]

Ontfanck van lantspachten competeerende de voorn[omde] Capelle

[In de linkermarge: volghens den pacht brief alhier ghe- exhibeert en[de] gesien]

Al vooren ontfanghen van Jan de Ceuninck Gillis Roelens Lauwereijns de snouck ende Jan Roelens f[iliu]s Mattheus als pachters t'samen van ontrent de veerthien gemeten landts ouer twe leste Jaeren pacht van vijfe respectiuelijck verschenen baesmisse xvj.C t'sestich ende eenent'sestich ten aduenante van seuen pon[den] grooten bij Jaere comt ouer de voorn[omde] twee Jaeren verschenen als vooren Jn pon[den] par[isis] de so[mm]e van - jC lxviij lb s pa[risis]

Jtem noch ontfanghen van[den] voorn[omden] jan de Coninck Lauwereijns de snouck en[de] gillis Roelens ouer vier Jaeren pacht van[de] voorn[omde] landen ten aduenante van vijf ponden thien schellinghen grooten vlaems t'sJaers respectiuelijck verschenen baesmisse xvj.C tweentsestich drie viere ende het leste Jaer xvj.C vijfent'sestich alles Jngevolghe van[den] pachtbrief hier van sijnde compt Jn ponden par[isis] het post is hier Jn begrepen t'gonne bij M[eeste]r Joannes coucheau is ontfaen van[de]

voorn[omde] Pachters Jn minderingh van[de] voorseijde pacht so[mm]a bedraeghende de so[mm]e van een hondert acht en t'sestich pon[den] par[isis] blijckende bij sijne quitancien daer van gegeuen aen[de] voorn[omde] pachters en[de] dat in minderinghe van sijne pretensien ten laste van[de] voorn[omde] Capelle welcke voorn[omde] so[mm]e hier naer in vuijt gheuen sal ghebrocht worden Memorie en[de] alhier Jn ontfanck ouer de voorn[omde] vier Jaeren - ij.C lxiiij lb

Ontfaen[ghen] van Michiel weerbrouck Jn minderinghe van ses ponten] par[isis] die den seluen weerbrouck schuldich is van een Jaer pacht van ontrent een half gemet lants Competerende de voorn[omde] Capelle Ligghende ghemeene In meerdere stuck met de hoirs Jo[ncke]r Paulus Segers de so[mm]e van drie pon[den] par[isis] en[de] midts d'Insoluentie van[den] voorn[omden] weerbrouck is de resterende iij lb gheweest onrecouurelijck dus ouer t'Jaer verscheuen [sic] bauo xvj.C eenent'sestich alleenlijck - iij lb

test
[voorkant]

[In de linkermarge: volghens den pachtbrief]

Aengaende de Resteerende Jaeren pacht vande voorn[omde] Partije Landts is de selue verpacht met de andere landen competeren[de] de voorseijde Capelle aen Jan de Ceuninck Gilles Roelens en[de] Lauwereijns de snouck begrepen Jnde pacht so[mm]e hier vooren dus M[emori]e en[de] Jn ontfanck niet - Niet

[In de linkermarge: alsoo Andries de wulf borghe is geweest voor den voorn[omden] turlot den pacht van dit ghementioneert landt ouer de Jaeren verschenen ses seuen acht en neghen en vichtich van wel[cke] alleenlijck betaelt is ses en seuen en vichtich blijft den voorn[omden] de wulf noch schuldich ende moet noch bij den seluen betaelt worden]

Van Dierijck Turlot de so[mm]e van sesendertich pon[den] par[isis] Jn minderijnghe ende ten goeden beuinde van t'gonne hij schuldich en[de] ten achteren is van Pacht van ontrent twe ghemeten Landts daer sijn huijs opstaet Competeerende de voorn[omde] Capelle dus hier oock de selue - xxxvj lb

Van Carel verburgt guilliame en[de] Jan van hecke ouer soo veel bij hemlieden is betaelt ter ontlastijn[ghe] van[de] doenderijghe deser aen[de] Eerw[eerd]e Pater La Mote Jn minderijnghe vande dinsten vande missen daer mede de selue Capelle

Jaerlijckx is belast de somme van acht ponden eenen schellijnck ende acht grooten vlams ouer het eerste Jaer pacht van drie van ontrent sesthien ghem[eten] Landts lest in pachte ghebruijckt bij Jan de Keunijnck ende Gilles Roelens ende Lauwereijns de snouck dit ouer het Jaer verschenen baesmisse xvj.C sesent'sestich en[de] Jn pon[den] par[isis] - iiij.XX xvij lb p[arisis]

ij.e Somme - v.C lxviij lb p[arisis]

Ende de somme totale vande

[In de linkermarge: volgens de lantmate alhier gesien]

generaelen ontfanck hier vooren bedraeght vier duijsent een hondert achtent'neghentich ponden achthien schele par[isis] hier van ghekort vij ponden seuen schele ouer soo veele bedraeght de redemptie van een vier spint en half hauer

test
[voorkant]

T'welcke hier vooren te cort is af getrocken ter causen van twee geabandoneerde Partijen van lande in het eerste article hier vooren breeder ghementioneert so [...?] bedraeght den voorn[omden] ontfanck maer ter somme van - iiij.M j.C iiij.XX xiij lbs x s pa[risis]

Van welcke somme ghetrocken den Salaris van den ontfanck naer advenante van den x.en Pennijnck bedraeghende vier hondert neghenthien ponden seuen schele paresijse blijft suijuer in profijte vande voornomde Capelle de somme van drie duijst seuen hondert vier en t'seuentich ponden drie schele ses deniers par[isis]

iij.M vij.C lxxiiij lbs iij s vj d

Vuijtgegeuen en[de] betaelijn[ghe] ghedaen op den voorseijden ontfanck

[In de linkermarge: volgens quitantie inde ordonantie]

Al vooren betaelt aen mijn heer den deken [...?] omuer de somme van t'seuentich pon[den] vier schele par[isis] ouer het doen van eenighe missen daer mede de voorn[omde] capelle Jaerlijckx is belast bij twee quitansien hier van sijn[de] inhouden[de] de voorn[omde] somme van - lxx lbs iiij s p[arisis]

Aen den eerw[eerd]en Pater Blommaert Prioor vande Predickheeren tot Jper den heer Pater van der steene en[de] den heer Pater la Mote t'sament de somme van vijf hondert en[de] drie en twintich pondt par[isis] ouer het doen vande missen ter ontlastijn[ghe] als vooren bij neghen quijtansien inhouden[de] de voorn[omde] somme van - v.C xxiij lbs

BRU-AGSB-z-n1628 [voorkant]

Aen de eerw[eerd]e Paters Augustijnen ende aen den heer Capellaen t'samen de somme van drie en t'neghentich ponden par[isis] ouer het doen van[de] voorseijde missen ter ontlastijnghe als vooren bij drie quijtansien hier van sijnde inhoudende de voorn[omde] somme van - iiij.XX xiij lbs

Aen Nicolaeis de Lenij[?] Supier van het gheestelijck hof tot Brugghe de Somme van twee hondert en[de] sesenveertich ponden par[isis] ten goeden beuijnde van t'gonne den voorseijden Lenij goedt vindt aen den voorn[omden] heer Michiel Balde van Superage costen bij drie quijtancien hier van sijnde inhouden[de] de selue somme van - ijC xlvj lbs

Jtem betaelt aen d'heer Judocus Coussian de somme van vijf hondert seuen en t'sestich ponden paresijse

op minderinghe ende ten goeden beuinde van t'gonne sijnen vader d'heer Joannes Coussian goet vindt aen den voorn[omden] heer Michiel Balde van tafel costen het doen van missen ende andere verschot ende thien quijtancien inhoudende de voorn[omde] somme van - v.C lxvij lbs

[In de linkermarge: volghens het schrijftelijck accoort]

Aen M[eeste]r Lambrecht vande watere de so[mm]e van vijf hondert achtent'neghentich pond twaelf schele par[isis] ouer twe Jaeren taefel kosten van de houdenisse vanden voorn[omden] heere Michiel Balde t'Leste Jaer van diere verschenen xv.e[n] Meije xvj.C vier en t'sestich ende drie quijtantien hier van breeder ghe[...?]aghen inhoudende de selue somme van

[In de linkermarge: welcke so[mm]e vermin- dert moet wesen tot iiij lb xvj s pa[risis]] - v.C iiij.XX xviij lbs xij s p[arisis]

De doenderijghe deser bringht oock

test
[voorkant]

voor vijt gegeuen de so[mm]e van acht hondert twee en t'neghentich pon[den] en sesthien schele par[isis] ouer drie Jaeren taefel kosten van gelijcke houdenisse van den voorn[omden] heer Balde t'Leste Jaer verschenen xv.en Meije xvj.C seuenent'sestich dus hier oock de selue so[mm]e van - viij.C iiij.XX xij lbs xvj s pa[risis]

So[mm]e van vuijtgheuen bedraeght - ij.M ix.C iiij.XX viij lbs

Ander vuijt gheuen

[In de linkermarge: par ordonantie en[de] quijtantie]

Aen S[ieu]r Michiel Meersman ende P[iete]r Smalbeen ouer leuerijn[ghe] van cleederen ende schoen voor den voornom[den] Balde de so[mm]e van een hondert ende seuen ponden vier schele par[isis] vuijt wijsens ses belietten van specificatie hier van sijnde daer in ooc begrepen

Eenich verschot bij de doenderijghe ghedaen tot den incoop van eenen broeck vuijt brenghende t'saemen de somme van - j.C vij lb iiij s pa[risis]

Aen P[iete]r Walraeue Lust de so[mm]e van dertich ponden par[isis] ouer sijne Moeijenissen en[de] vacatien van t'maecken ende belegheren van kanten ende abouten met de nieuwe verhoofdinghe van de voorn[omde] hauer rente bij het beliet van specificatie hier van sijnde ordonantie ende quijtantie inhoudende de voorn[omde] so[mm]e van - xxx lbs

Aen Gilles Roelens ouer drie daeghen vacatien gedaen in het beleen tot het maecken van de nieuwe lansmate competeren[de] de voorn[omde] Capelle vier pont thien schele par[isis] dus hier oock - iiij lbs x s pa[risis]

[In de linkermarge: Roije par faute van ordonantie]

test
[voorkant]

De doenderijghe deser vijnt aen haer seluen ende brijnght voor vuijtgheuen de so[mm]e van acht ponden par[isis] ouer de vacatien bij haeren man in sijn leuen ghedaen in het medegaen ende assisteren den voorn[omden] walraeue Lust tot het maecken van nieuwe landts maete als vooren bij het beliet van specificatie hier van sijn inhoudende de voors[eijde] - viij lbs

Twee[de?] Somme

- j.C xxxvij lb iiij s

dico 137 lb iiij s

[In de linkermarge: bij quijtancie]

Vuijtgheuen van Processen Teerijnghe ende andersijns

Aen Antheunes vanden bussche Pauueles weerbrouck Jan Mille ende Mars famuijn t'sament de so[mm]e van seuenthien ponden xiiij s par[isis] ouer de teere ghedaen bij den voorn[omden] heere Balde alsoock bij den voorn[omden] Walraeue Lust in het maecken van[de] calculatie vande nieuwe Landts maete bij vier billietten van de specificatie hier van sijn vuijtbrenghen de voors[eijde] somme va[?] - xvij lbs xiiij s pa[risis]

Jtem betaelt aen Jan bap[tist] de Sneck messsagier en[de] andere de So[mm]e van 3 pont acht schele par[isis] ouer het doen en[de] publiceren van diuersche kerckgheboden van[den] valdach ende Lossen van[de] voorn[omde] hauerRente bij ses billietten

test
[voorkant]

van specificatie hier van sijnde inhoudende de selue somme van - iij lbs viij s pa[risis]

Aen d'heer Jan deghewiet den heer Pensionaris de Meulenaere en[de] andere de so[mm]e van twee en- dertich pondt vijf schele par[isis] ouer het Lichten van acten als oock inde comparitien Jeghens Antheunes Roelens en[de] ouer het doen van Jnsinuatie daer Jn oock begrepen twee pon[den] vier schele par[isis] die bij de doenderijghe is betaelt aen den voorn[omden] Balde den x.e[n] October 1665 alswanneer hij heeft gheweest naer waestene Jmmers bij drie billietten met particularisatie hier van sijnde inhouden[de] de voorn[omde] so[mm]e van - xxxij lbs v s pa[risis]

Jtem brenght hier oock voor vuijtgheuen de so[mm]e van een hondert ende achtent'sestich pon[den] par[isis] die d'heer

Judocus Couseau heeft ontfaen van Jan de keunijnck Lauwereijns de Snouck en[de] Gilles Roelens op t'gonne sij schuldich waeren van Landtspacht aen de voorn[omde] Capelle bij quijtancie aen heml[ieden] ghegheuen in minderinghe van de praetentien die sijnen vader d'heer Joannes Couseau was hebbende tot laste van den voorn[omden] Balde waer van het 2.de article van het capijtel van Lants pachten hier vooren breeder mentie maeckt alwaer de voorn[omde] Pacht So[mm]e ten vollen wort verantwoort voor ontfanck waer door de selue So[mm]e alhier Jn vuijtgheuen compt - j.C lxviij lbs

Jtem brenght noch voor vuijtgheuen de So[mm]e van sessendertigh pon[den] par[isis] ouer soo veele den voorn[omden] Bruneel heeft te coste gheweest

test
[voorkant]

[In de linkermarge: Transdat]

van solder heure tot het oplegghen van de haeuere van de gonne die de selue in specie hebben gheleuert binnen den voorn[omden] tijdt van neghen Jaeren ghedeurende dus hier oock de selue somme van - xxxvj lbs

Jtem noch de So[mm]e van neghen thien pon[den] twaelf schele par[isis] ouer soo veele ten Jaere xvj.C vierent'sestich ende xvj.C sessensestigh de haeuere de welcke bij eenighe Ghelders gheleuert is gheweest mijn is vercoght als den Los van de selue Jaeren is ghestelt gheweest dus hier oock de selue - xix lbs

[In de linkermarge: transdat]

Jtem brenght noch voor vuijtgheuen ouer soo veele heeft ghedregen de Clijnagie van de selue hauere de welcke tot mijnder Prijs

Js vercocht gheweest hier vooren verhaelt ende ouermidts daer van gheen pertinente notitie en is stelt het selue ter discretie

iij.e Somme - ij.C lxxvj lbs vij s

Vuijtgheuen van remijsen ende andersins

De rendante brenght alhier oock voor vuijtgheuen de somme van een hondert en achtent'achtentich pondt iij [s?] par[isis] ouer soo veele sij goet vindt aen de w[eduw]e P[iete]r van hecke van dijuersche Jaeren hauer rente van[de] voorn[omde] capelle t'leste Jaer van diere verschenen j.en feb[ruarij] xvj.C seuenen sestich tot verhael van welcke

test
[voorkant]

Somme proces is ventileren[de] voor schepenen der stede van Rouselaere waer door de selue somme voor als noch is gheweest niet ontfanghelick dus hier oock de selue - j.C iiij.XX viij lbs iiij s pa[risis]

Jtem oock van gelijcken de somme van een hondert en ses pon[den] par[isis] die schuldich ende ten achteren is Antheunis Roelens in Redemptie van diuersche Jaeren hauer Rente t'leste verschenen Jaer van diere den j.en februarij xvj.C seuenent'sestich voorn[om]t tot verhael van welcke achterstellijn[ghe] oock proces is ventilerende voor de voorn[omde] schepen[en] der stede van Rouselaere waer door het selue voor als noch niet en is gheweest ontfanghelijck comt hier oock Jn't vuijtgeuen de selue somme van - j.C vj lbs

Jtem brenght oock voor Remijs de So[mm]e van neghen en vichtich pon[den] twee schele par[isis] ouer soo veele Jan onsee met sijne consorten schuldich is Jn redemptie van neghen Jaeren van drie baensten hauer gaende op sijn landen ghebruijckt bij gilles Roelens f[iliu]s Pieters den welcken nu voorts heeft belooft Jaerlijckx te betaelen ten profijte van[de] voorn[omde] Capelle tot becomen van[de] voornomde achterstellen[de] seuen pon[den] par[isis] Jaerlijckx Jngaende baesmisse xvj.C seuenent'sestich midts de proprietarissen de selue landen sijn abandoneeren[de] waer door de selue so[mm]e is gheweest onrecouurelick dus hier de selue so[mm]e - lix lbs ij s pa[risis]

test
[voorkant]

[In de linkermarge: habeat]

voorts omt t'stellen deser Rekenijn[ghe] de so[mm]e van - iiij lbs viij s

iiij So[mm]e - iij.C lvij lbs xiiij s

ende de totale van[de] voors[eijde] betalijn[ghe] bedraeght ter so[mm]e van - iij.M vij.C lix lbs v s

Ende den ontfanck hier vooren ghedaen - iij.M vij.C lxxiij lb iij s

dus meer ontfaen als betaelt en[de] blijft den doender ten achteren ende de Capelle te vooren de So[mm]e van - xiiij lb xviij s vj d

Adus [sic] ghehoort ghesloten ende gheexamineert onder de protestatie als na rechte bijde gonne ende ten daeghe als In proemio onderteeckent J. Louuier