Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1515****(5)

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-09-1470

Type: Verklaring door Jan van Lichteruelde dat hij, als erfgenaam van de stichter van de kapelanij, Monnant van Roesselare aanstelde als nieuwe kapelaan van Sint-Joris te Roeselare

Beschrijving: Jan van Lichteruelde, ridder en heer van Staden, verklaart dat Roegiere van Lichteruelde filius Diedericx, zijn grootvader, binnen de parochie van Roeselare, in de kapel 'Ter Kerremeers', een kapelanij ter ere van Sint-Joris, van 2 missen per week stichtte, zoals blijkt uit een pauselijke bulle. Na het overlijden van Pieter de Grijse, kapelaan van deze kapelanij, stelde Jan van Lichteruelde, als erfgenaam van de stichter, Monnant van Roesselare, pastoor van Hooglede en bastaardzoon van burggraaf Janne van Roeselare, aan als nieuwe kapelaan van Sint-Joris.

Opmerking: Voor de structuur van het document, zie BRU-AGSB-Z-n1515.

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

[in de linkermarge: n[ost]ra l[itte]ra exhi[bi]ta p[ro] p[ar]te Rej si[mi]l[i]t[er][?] coll[ation]e[?] Rej]

An allen den ghonen die dese Jeghenwordeghe letteren zullen zien of hooren lesen Jan van lichteruelde Ruddere heere van staden [et]c[etera] Saluut Doe te wetene vte dien dat wijlen eene capelrie ghefondeirt was ter eeren van gode ende vanden martelare sinte Jorijs binnen der prochie van Roesselare bij Roegiere van licht[er]uelde f[ilius] diedericx onzen ouder vader met tween messen de weke daer of dat de capelle ende fabrike van dien staet bij den houe ter bedse ende een gheheeten de capelle ter carremersch de welke capelrie es castrael alsoot bet en[de] claerliker blijken mach bijder bulle van onzen heleghen vader den paeus Jn dien tijden die daer of es Ende het zij alzo dat bijder doot van her pieter de grijse priestre de zelue capelrie vertierde in minen handen als hoir ghedescendeert vanden vorseid[en] fondateur

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

Ende o[m]me dat Jc wille dat de vorseide capelrie niet langhe vertiert ende dat den godliken dienst en[de] de messen van dien ghedaen zijn naer de begheerte vanden vorseiden fondateur So eist dat o[m]me de goede Reno[m]mee en[de] Relacie die Jc ghehoort hebbe en[de] oec weet bij experiencien Jnden persoen vanden her monnant van Roesselare prochipape van Hooghlede bastaerde zone van wijlen mer Janne burchgraue van Roesselare Jc den zeluen her monnant hebbe mi[n]like liberalike ende met goeder Jonst ghegheuen ende bij den orcondschepe van desen l[ett]ren gheue de vors[eide] capelrie o[m]me te doene of te doen doene de messen die daertoe behoren ghedaen te zine met allen den vruchten baten proffijten en[de] emolumenten die daertoe behooren ende zijn ghedotert en[de] ghefondeert Verzoucken[de] Jn vorme van Rechte en[de] bidde den pachters vanden landen en[de] thienden den laten en[de] schuldenaers Vanden Renten toebehoren[de] der vorseider capelrie die nu zijn en[de] naermals wesen zullen dat zij van Jare te Jare betalen willen de vors[eide] pachten en[de] Rechten den vorseid[en] her monnant van Roesselare of zinen zekeren bode zonder eenich delay of vertrec Ghegheuen onder minen zeghele vuthanghende den viere en[de] twintichsten dach van septembre Jnt Jaer duust vierhondert en[de] tzeuenthich