Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1515**(8)

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-06-1429

Type: Verklaring door de erfgenamen van de stichter dat zij de kapelanij van Sint-Joris in de kapel van Ter Bets te Roeselare, aan Joris Cousin gaven

Beschrijving: Jan vanden Berghe en Marie van Lichteruelde, weduwe van Fransoys van Dixmude, laten weten dat Rogier van Lichteruelde filius Diedericx, hun grootvader, een kapelanij stichtte ter ere van Sint-Joris, in de kapel van Ter Bets in de parochie van Roeselare. Deze kapelanij bestond uit 2 missen per week. Na het overlijden van Boudinus Verhanneman, kapelaan van die kapelanij, schonken zij - als erfgenamen van de genoemde stichter - de kapelanij aan Johannes Ysac filius Jans. Aangezien deze laatste echter besliste dat hij liever geen priester zou worden, deed hij afstand van dit beneficie. Hierop gaven de erfgenamen de kapelanij aan Joris Cousin.

Opmerking: Voor de structuur van het document, zie BRU-AGSB-Z-n1515.

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

An allen Den ghuenen Die dese Jeghewordighe l[ette]re zullen zien of horen lesen Jan vanden berghe en[de] marie van lichteruelde fransoys wedewe van Dixmude saluut Doen te wetene vte dien dat wijlen eene capelrie ghefondert was ter eere van gode ende vanden martelare sinte Joris binnen der prochie van Roesselare bij Roegiere van licht[er]uelde f[ilius] Diedericx onzen ouder vader met twee messen de weke daer of dat de capelle en[de] fabrike van dien staet biden houe ter betse en[de] es gheheeten de capelle ter carremersch de welke capelrie es castrael alzoot bet en[de] claerliker bliken mach bijder bulle van onzen heleghen vader den paeus Jn dien tiden tiden [sic] die daer af es Ende het zij alzo dat bijder doot van h[er] boudinus verha[n]neman priester de zelue capelrie vacierde In onzen handen als hoiren vanden vorseiden fondateur ende bij dien wij gauen liberaellike de zelue capelrie eenen Joh[ann]es ysac f[ilius] Jans clerc en[de] scolier Jnt biscopdom van Dornike

o[m]me te verdienene of te doen verdienene metten laste bate ende proffite daer to behorende Nu eist zo dat de zelue Joh[ann]es ysac zo ghemouuert ende bedocht es Dat hi gheen priester wesen wille ende bij dien hem Dinct dat hij bij consciencien de vruchten vander zeluer capelrie niet ne mach noch schuldich es voordan te heffene ende tontfanghene alzo hi zeight Ende hier o[m]me es an ons co[m]men her Victor de Roye priest[er] procureur vanden vorseiden Joh[ann]es ysac ons ghebleken zijnde p[ro]curacie en[de] macht Jn dese zake ende heift gherononciert ende gheresignert de vors[eide] capelrie Jn onzen handen o[m]me Die als collateurs vand[er] zeluer cap[el]rie te gheuene Daer zo wel an besteit es en[de] ons goet Dinct Ende o[m]me dat wy willen Dat de vors[eide] capelrie niet langhe vaciert en[de] dat de godlike Dienst ende de messen van dien ghedaen zijn naer der begherte vanden vors[eiden] fondateur Soe eist dat o[m]me de goede Reno[m]mee en[de] Relacie Die wij ghehoort hebben ende oec weten bij experiencien In den persoon van den her Joris cousin priester Wij den zeluen her Joris hebben minlike liberallike en[de] met goeder Jonst ghegheuen ende bij d[er] oorcondscepe van des[e] l[ette]re gheuen de vors[eide] capelrie o[m]me te doene of te doen doene de messen die daer toe behooren ghedaen te zine met alle den vruchten baten proffiten ende emolumenten Die Daer toe behoren en[de] zijn ghedotert ende ghefondert verzouken Jn voormen van Rechte ende bullen den pachters vanden landen en[de] tienden de

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

laten en[de] sculden[er]s vanden Renten toebehorende d[er] vors[eide] cap[el]rie Die nu zijn en[de] naermaels wezen zullen Dat zij van Jare te Jare betalen willen de voors[eide] pachten en[de] Rechten den voors[eiden] her Joris cousin of zinen zekeren bode zonder eenich Delay of vertrec Ghegheuen onder onze zeghels vuthanghende den vichtiensten Dach Jn wedemaend Jnt M iiij.C en[de] neghene ende twintich