Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1515(6)

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-07-1472

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Jn anno millesimo tricentesimo sexagesimo octauo" (1368); "Jn anno millesimo tricentesimo septuagesimo septimo" (1377).

Type: Weerlegging door de advocaat van Grisolius van Thorout (eiser) van een argument van de tegenpartij in het proces tegen Monnandus de Rollario voor de officiaal van Doornik, betreffende het bezit van de kapelanij van Sint-Joris te Roeselare

Beschrijving: Johannes Le Brun, raadsheer en advocaat van Grisolius van Thorout (eiser) in diens proces tegen Monnandus de Rollario (verweerder) voor de officiaal van Doornik, betreffende het bezit van de kapelanij van Sint-Joris te Roeselare, antwoordt op de argumenten van de tegenpartij, zoals die verwoord werden in BRU-AGSB-Z-n1515(5). Hij gaat voornamelijk in op het feit dat de stichter van de kapelanij, Rogerus de Lichteruelde, en diens erfgenamen slechts de eerste 3 kapelanen mochten aanduiden, en dat het collatierecht daarna overging op de abt van Zonnebeke. De verweerder, die zijn aanstelling bekwam van een erfgenaam van de stichter, had geclaimd dat dit collatierecht nog steeds toebehoorde aan de erven.

Opmerking: Voor de structuur van het document, zie BRU-AGSB-Z-n1515.

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

[In de linkermarge: Rep[ro]testa[ti]o act[oris]]

Replican[...] de contrario per D[omi]n[u]m grisolium van thorout presentis cause actorem legittimum ad et contra contenta Jn quadam scriptura Jncipien[...] ad ea que minus pertinenter [et]c[etera] ex parte D[omi]ni monnandj de Rollario Rei per modum Responsionis ad peticionem dicti actoris exhibita dictus actor capit ad co[m]modum et vtilitatem sue cause per dictum Reum proposita confessata et narrata que et quatenus pro vtilitate sue cause faciunt et non al[ia]s Contentaq[ue] Jn suo libello Dictus actor vera fore affirmat animo litem contestan[...] super eisdem preterea factis ex aduerso propositis Responden[...] Et primo vbi dictus Reus dicit q[uod] su[m]mus pontifex predecessoribus nobilis et circumspecti viri D[omi]ni Johannis de lichteruelde militis auctoritatem fundandj et conferendj predictam capellaniam necnon ad Jp[s]am personam ydoneam presentandj contulit et concessit ac q[uod] p[rae]dicti de lichteruelde dicta auctoritate quiete vsi sunt tam Diu q[uod] contrarium Jn hominum memoria non existit necnon q[uod] Jpsi D[omi]ni de lichteruelde sunt Jn vera possessione dicte auctoritatis de noticia et sciencia D[omi]norum Abbatu[m]

de Zu[n]nebeke predecessorum dicti loci presentis abbatis [et]c[etera] per h[oc] Jnnuere volens dictus Reus q[uod] Jpse actor dicte capellanie verus capellanus Jn dicta capellania Jniuste se Jntrusit ac q[uod] Jpse Jniuste occupauit et occupat huic assercionj Respondendo ac contra Jps[am] duplican[do] dictus actor negat premissa per Reum proposita modo et forma quibus per eundem p[ro]ponuntur fore fuisse et esse vera et posito et non concesso q[uod] essent vera adhuc tamen dictus Reus se pro capellano dicte capellanie gerere non potest nec Jpsam capellaniam obtinere quia de Jure beneficium eccl[es]iasticum siue Jnstitutione canonica obtinerj non potest de hac materia habetur Jn [canone?] beneficiu[m] de Regulis Jur[is] li° vj° modo sic est q[uod] dictus Reus Jn dicta capellania nu[m]q[uam] fuit canonice Jnstitutus saltim per Jllum qui h[oc] facien[...] auctoritatem ac potestatem habuerit vt clare patet Jntuentj Responsionem dicti Rej quare [et]c[etera] Jncontrarium tamen constat q[uod] dictus actor per suum libellum vti verum est dicit q[uod] dictus D[omi]n[u]s Abbas beate marie Jn Zu[n]nebeke post mortem Jacobi vanden bussche dicte capellanie vltimj possessoris suoq[ue] Jure vtendo ac possessione Jn qua per tantum tempus fuit casu occurren[te] quod de eius Jnicio memoria hom[in]j Jncontrarium non existit ad dictam capellaniam tunc vacantem Jpsum

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

actorem tanq[uam] habilem Reuerendo Jn [Christ]o patri et D[omi]no D[omi]no episcopo tornacen[si] seu eius vicarijs presentauit cui actorj Dictus Reuerendus pater et D[omi]n[u]s episcopus tornacen[sis] aut eius vicarij dictam capellaniam contulit et postea Jn possessionem eiusdem dictus actor canonice prout moris est Jn talibus fierj sint positus et sic clare patet q[uod] dictus actor Jn dicta capellania canonice fuit Jnstitutus et per consequens q[uod] Jp[s]am obtinere debet Et ad plenius premissa ostendend[...] dicit dictus actor q[uod] quondam Rogerus de lichteruelde dictam capellaniam de consensu D[omi]norum abbatis et conuentus D[i]c[t]i monasterij de Zinnebeke et h[oc] Jn anno mill[es]i[m]o tricentesimo sexage[si]mo octauo fundauit sub hac conditione videlicet q[uod] Jpse si aduiueret vel post suum decessum sui successores tres primas dona[tio]nes de dicta capellania haberet et h[oc] si dictus fundator ante suum decessum nullam de dictis primis donationib[us] habuisset et vltra h[oc] dictus fundator voluit q[uod] post dictas primas donationes passatas vt premittitur dicta capellania Jn antea et p[er]petuo ad presentacionem D[omi]nor[um] abbatis et conuentus dicti monasterij de Zinnebeke pertineret Renu[n]ciauitq[ue] tunc dictus fundator tam pro se q[uam] pro suis successoribus et heredibus om[n]i Juri q[uo]d sibi et Jllis post dictas primas donationes competere posset Jtem dicit dictus actor q[uod] dictus quond[am] Rogerus

Jn anno millesimo tricentesimo septuagesimoseptimo vltimo effluxo tanq[uam] habens facultatem de consensu D[omi]ni Abbatis dicti monasterij tribus primarijs vicibus p[er]sonas ydoneas ad dictam capellaniam presentandj per suas litteras Recognouit certis personis pro duab[us] primarijs vicibus donationem seu presentacione[m] d[i]c[t]e capellanie fecisse Jtem dicit dictus actor emdencius esse q[uod] succedente t[em]p[o]re dictus Rogerus du[m]viueret aut post eius obitum aliquis suorum successorum pro triua Donatione Juri sibi competentj Respectu trium primar[um] donationu[m] vsus fu[er]it et sic clare patet q[uod] dictj D[omi]ni de lichteruelde nullum Jus lapsis centum a[n]nis et vltra p[raese]ntandj ad dictam capellaniam p[er]sonam ydoneam et habilem habuerunt Jtem dicit dictus actor q[uod] a tempore pretacto citra multis et diuersis vicibus Abbates dicti monasterij tempore vacationis pred[i]c[t]e capellanie personas ydoneas quarum no[n]nulle sup[er]stites sunt ad dictam capellaniam presentarunt que p[rae]textu subsequutar[um] collationum et prouisionum eis factarum eandem capellaniam assequute sunt et pacifice possederu[n]t Jtem dicit dictus actor q[uod] abbas monasterij beate marie de zinnebeke pro tempore existens ad causam Juris patronatus p[ar]rochialis ecclesie de Rollario dependen[...]q[ue] eiusdem ac al[ia]s dicta capellania per obitum D[omi]ni petrj

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

grise Jp[s]ius capellanie al[ia]s possessoris vacan[...] quond[am] Jacobum vanden bussche clericum tanq[uam] habilem et ydoneum et per obitum dicti quondam Jacobi dicta eciam capellania vacante dictum actorem p[res]b[yte]r[u]m ydoneu[m] eciam et habilem ad dictam capellaniam prenomi[n]ato D[omi]no episcopo ac eius vicarijs presentauit pretextu cuius necnon collationu[m] et prouisionu[m] eisdem factarum dicte capellanie assequuti fuerunt possessionem et de eadem successiue pacifice possederunt et sic clare patet q[uod] dictus actor est et fuit Jn Dicta capellania canonice Jnstitutus et q[uod] D[i]c[t]us Reus Jpsum actorem Jniuste et temerarie sup[er] gaudencia eiusdem Jnquietat et molestat cetera alia Jn dicta Respon[sio]ne contenta ad que dictus actor special[ite]r non Respondit negat actor modo et forma quibus p[ro]ponu[n]tur fore fuisse et esse vera animo litem contestan[...] super eisdem petens dictus actor fines al[ia]s per Jpsum electos sibi adiudicarj al[ia]s fieri et statui prout Juris fuerit et Rationis Offerens facta nunc et al[ia]s per Jpsum proposita se l[egi]time probaturum v[est]rum officium benignum humiliter Jmploran[...] Datum anno D[omi]ni mill[es]imo quadr[ingentesi]mo septuage[si]mo secundo feria quarta post benedictj format[um] et sign[atum] per mag[ist]r[u]m Johannem le brun Jpsius actoris consiliariu[m] et aduocatum