Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1542N

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-04-1781

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Jnde maend september vanden lestgepasserden jaere 1780" (09/1780).

Type: Bevel door de Raad van Vlaanderen aan de deurwaarder om de pastoor van Beselare te dagvaarden betreffende zijn tiendengeschil met de abdij van Zonnebeke en de markies van Beselare

Beschrijving: De Raad van Vlaanderen ontving van de abt van Zonnebeke en van de heer Pieter Jaques Delfortrie, schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper en agent/ontvanger van de markies van Beselare, het verzoek om op te treden tegen pastoor Guillielmus Fran[coi]s van Calberg van Beselare, die hen in september 1780 verhinderde om novale tienden te innen op een kanton - de Kruiseik-Hoek - waar zij voor het overige wel de tienden innen, zowel de oude als de novale. De deurwaarder van de Kamer van de Raad krijgt de opdracht om pastoor van Calberg te dagvaarden, om op een vastgestelde dag te verschijnen op het genoemde kanton, en de eisers in hun bezit van de tienden te bevestigen, of de zaak anders voor het hof te brengen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De President ende Raedslieden van den Keijser vande Romeinen coning apostolijk van hongarien Bohemen [etceter]a aertshertog van oostenrijk [etceter]a graeve van Vlaenderen [etceter]a geordonneert in Vlaenderen den eersten deurwaerdere vande Caemere vanden voorseijden Raed hierop versocht Salut Wij hebben ontfaen de Supplicatie vanden Seer Eerweerden heer prelaet der abdije van Zonnebeke ende dheer pieter jaques delfortrie schepen der Zaele en Casselrie van ijper als agent ende ontfanger van m'her fran[ciscu]s maximiliaen antone marquis de la woestin ende van becelaere Grooten van Spagnien vande eerste Classe Raed intime van Staete van den Keijser ende coning heere van gheluwe [etceter]a te kennen gevende dat sij als groote thiende heffers ter prochie van becelaere in oude deugsaeme ende vredige possessie waeren van aldaer in hunne respective cantons ende houcken van thiende soo gesaemdelijck als sepa- ratelijck te ligten ende percipieren het zij door hunne pachters als andersins niet alleenelijck de ordinaire thienden vande vrugten gewassen opde landen der geseijde houcken ende Cantons nemaer ook de gonne vande thiendebaere Vrugten aldaer gewassen ende opgedaen op de partijen van land nieuwelijckx tot culture gebrogt gemeenelijck genaemt novale thienden ende dit soo wel ter drije eerste jaeren in advenant van drij schooven ten honderde alsnaer het expireren der geseijde drije eerste jaeren de volle thienden tot Concurrentie van negen schooven ten honderde in welke deugsaeme ende vredige possessie

test

sij aldus verbleven ende gecontinueert hadden tot ende met de laeste jaerschaere soo van alle dies preparatoirelijk bleekt met de twalf attestatien ae... Suppliaetie gevougt ...n.° 1. tot ende met n. xij. ende alhoewel dat het sturende dus aen niemant geoorloft en was van hun in dese hunne duegdelijke posses- sie te stooren ende troubleren ... nogtans gebeurt dat heer ende meestere guil- liemus fran[ciscu]s van Calberg modernen pastor der geseijde prochie van becelaere t'sijnen ancommen ... Jnde maend september vanden lestgespasserden jaere 1780 bestaen hadde van niet alleene te calangieren die tiende van eene partije haver ten selven Jaere gewassen op ontrent een half bunder lands gelegen inde prochie van Becelaere onder den Cruijseeckhouk tusschen de Supplianten gemeene competerende ende gebruijkt bij Joes. bap[tis]te polderman ende ten selven jaere van garsweede en saeijlant gebrogt alwaer ook vande thiende ... claver inadvenant van drije schooven ten honderde aldaer te hebben geligt ende opgehaelt mitsgaeders door sijnen werklieden Joannes bourrij d'oude desselfs soone met naeme pieter bourrij te hebben doen feijtelijck transporteren t'sijnen huijse soo van alle d... ook preparatoir ... met Deelstuck[?] ende attestatien insgelijckx ... requeste ... n.° 13 ende 14 de suplianten aldaer troublerende ende ... doende t...ggen van

test

mannen hun dies verstaenden begroo- tende oorsaecke de suplianten hem keerden tot ons soo sij seijden Versoeckende onse provisien waerom erg aengesien de saecke voorschreven uw ontbieden ende bevelen van Sijne majesteijts wege daertoe committerende bij desen dat ghij op dat mo...ijke van dies voorseijt is dagvaert den voornoemden[?] heer ende cure guillielmus fran[ciscu]s van Calberg modernen pastor der geseijde prochie van becelaere ende anden ist noodt te compareren voor ons[?] t'eenen sekeren daghe ende ure ter plaetse contentieuse alwaer den voorseijden trouble gebeurt is ende aldaer houd ende mainteneert van S'majesteijts weghe de supplianten inde rechte possessie ende saisine voorschreven weetende ende afdoende alle belet van hun daer innegedaen ter contrarie bevel doende van wegen alsboven den voorseijden perturbateur dat hij hem verdrage de suplianten meerdere[?] trouble beletten ofte ongebruijk te Doen in hunne voormelde possessie hun opleggende over deselue ende sulckx[?] als mannen hun desverstaende sullen begrooten ende in Cas van oppositie ofte dilay de nieuwighede gewaert ende de saecke contentieuse genomen ende gestelt in smajesteijts handen hangende tgeschil van partijen ...esse ...toe vooren gedaen reelijke ende bij faute ofte andersins deugdelijck voor alle werken dagvaerd de opposanten ofte dilaeijanten te compareren In ons[?] hove t'enen sekeren ende competenten daege omme te doene

Gedeelte van

test

de Cause vandiene de suplianten ende Den procureur generael van vlaenderen te Verantwoorden ter Cause voerschreven met dies er ancleuen mag te sien ende hooren ordonneren vande recredentie ende voorts te procederen soet behooren sal ons overschrij- vende wat gij daertoe gedaen sult hebben over ...lijken bij goeden verklaersen... gr...itte want wij nu dies geven volle magt ende speciael bevel ontbieden en bevelen van Sijns majesteijts wege alle officieren van justitie ende onder saeten dat sij uu[?] dit doende ersstelijk verstaen ende obedieren geven in De Camer vanden voorseijden Raed tot ghend den 17e april 1781 bij mijn heeren vanden Raede geordonneert in vlaenderen onderteeckent J. Zoetaert

test

Stuckx den heer prelaet van Zonnebeke ende Marquis van Becelaere heesschers bij Commissie van Complainte trouble defait Contra den modernen heer pastor van het ges[eijde] Becelaere M.