Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1542L

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-04-1781

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "op den 4. vande toecommende maendt meije" (04/05/1781); "op den 20. deser" (20/04/1781); "1781".

Type: Brief van procureur De Vinck aan zijn neef in verband met het proces tussen de abt van Zonnebeke en de markies van Beselare, en de pastoor van Beselare, betreffende de inning van novale tienden te Beselare

Beschrijving: Brief van procureur C.V. De Vinck de Oude aan zijn neef betreffende de volgende stappen in het proces van de abdij van Zonnebeke en de markies van Beselare tegen pastoor Van Calbergh van Beselare, betreffende het innen van novale tienden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Gend 18 april 1781

Mijnheer ende Cousin

Op gisteren heeft den heere greffier delfortrie mij ter handt gestelt uE geformeerde requeste op Commissie van complainte trouble defait voor den heere prelaet der abdije van zonnebeke ende den heere marquis van becelaere met versoeck van de selve requeste promptelijck te presenteren de commissie te laeten depecheren ende teijnden dies die aen uE[dele] toe te senden om de selve door den deurwaerder Looghe[?] te laeten bedienen ende niet iegenstaende het alsnu vaccantie is hebbe ick alle het gonne voorseijt alreede geeffectueert gelijck uE[dele] sult sien uijt de orriginele Commissie hier nevens gaende om die over te leveren aenden selven deurwaerder looghe om die sonder uijtstel par copie Commissie te bedienen aen den pastor van Calbergh der prochie van becelaere dito deurwaerder moet den dagh bestemmen om bij hem pastor alhier thove te Compareren ende te hooren disponneren op de provisie van recredentie op den 4. vande toecommende maendt meije hij deur waerder moet oock aengeseijt worden dat dese Commissie niet en moet bedient worden als juge reverendaire mits het selve maer en bestaet in inutile Costen te Causeren

test

ende hebbe het selve door de deurwaerders van ipre noch weten plegen al is het soo dat sij Daer toe geen Last ofte ordre en hadden beCommen de Commissie sijnde bedient sal ick die met het relaes te retour verwagten nu de saecke ten daege dienende volgens stijl te connen invoorderen geloove meer vast dat den voornomden pastor in geenen oppositie en Sal Commen mits het bethoogh voor onse heeren Clienten Seer suffissant ende doorslaende is hebbe als nu van S[ieu]re devloo ontfangen uE[deles] gestelde tweede etiquet ende directoir sonder dat hij mij is schrijvende of uE[dele] op den 20. deser tot rousselaere sult wesen ende op morgen ben ick met Den heere Commissaris ende Sijnen adjoint van alhier naer het selve rousselaere vertreckende verneme dat den procureur van partije aldaer oock wesen sal wiens presentie selfs niet noodigh en is blijve met veel veneratie naer ordinaire groetenisse

Mijnheer en Cousin

uE[deles] oodmoe[dighen] ende onderdaenigen dienaer

C. V. De Vinck 1781 doude Pr[ocureur]