Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1542B

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-08-1781

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "van den 13. deser" (13/08/1781).

Type: Brief van procureur De Vinck aan raadspensionaris Vermeersch betreffende het tiendenproces tussen de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Beselare

Beschrijving: Brief van procureur C.V. De Vinck in Gent aan zijn neef, raadspensionaris Vermeersch van Ieper, betreffende de volgende juridische stappen in het proces van de abdij van Zonnebeke tegen de pastoor van Beselare, betreffende tienden te Beselare.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Gend 14 ougste 1781

Mijnheer ende Cousijn

jngevolge VE[erweerdigheijts] versouk gedaen bij missiue van den 13. deser soo comt hier nevens de Copie van onse gediende Contradictien iegens Den pastor van Becelaere sal alsnu soo haest als het mogelijck is de noodige procedure van Solutien verwaghten ende gelijk het bij VE[erweerdigheijt] te lastigh is van t'elckent te hauden de Copien die VE[erweerdigheijt] sijt opstellende soo was VE[erweerdigheijt] versocht van mij te adviseren vanaen VE[erweerdigheijt] daervan de Copie te Senden als partije Sal renContreren de proceduren bij VE[erweerdigheijt] op gestelt ende mij toegesonden tgonne voorseijt ben ick jnsgelijckx Doende int gesagh van gelijcke proceduren doene ick aen mij vande casselrije van Veurne ende van advoCaeten onder de selue Casselrije postulerende worden toegeSonden Sal ingevolge de voornomde VE[erweerdigheijts] missiue ten expireren vande iegenwoordige vaccantie

test

jnsgelijckx furnieren de saecke van duval maer het dunckt mij onder Correctie dat daer inne wel diende opgestelt te worden een advertissement Secreet alles met mij laetende in VE[erweerdigheijts] beter oordeel blijue met veel respect naer ordinaire groe tenisse

Mijnheer ende Cousijn

VE[erweerdigheijts] ootmoedigen ende onderdaenigen Dienaer

C. V. De vinck doude 1781

test

Mijnheer Mijnheer Vermeersch raedt pensionaris der Stadt van ende Tot jpre