Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1546L

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-09-1780

Type: Juridisch advies van J. De Mulie betreffende het tiendenconflict te Beselare tussen de pastoor van Beselare, en de abdij van Zonnebeke en markies van Beselare, tiendenheffers

Beschrijving: Juridisch advies van J. De Mulie te Kortrijk, op de vraag wie het recht heeft om de novale tienden te innen op een stuk grond te Beselare, de pastoor van Beselare (die deze reeds heeft laten innen), of de abdij van Zonnebeke en de markies van Beselare, als tiendeheffers op het stuk land in kwestie: het antwoord luidt dat het voor de pastoor van Beselare heel moeilijk zou zijn om te bewijzen dat de tienden in kwestie novaal zijn, en dat hij er recht op heeft, en niet de abt.

Tekst

test

Casus Positie

in eenen canton ofte houck thiende op de prochie van Becelaere, aldaer den heer Marquis ses schooven en d'abdije Van Sonnebeke drij schooven ten honderden ophaelen, heeft eenen gebruijcker het voorleden Jaer in labeur en Culture gebracht een partije gars ofte meersch, Den thiende pachter van d'abdije die desen houck van dit Jaer in pachte heeft, is gegaen om dat nieuw gecultiveert land te verthienden, te weten om drij schooven op te haelen den heer Pastor der selve prochie van Becelaere, die voor portie pastoreel oock thienden besit (maer in elders gelegen Cantons) doet interdictie en belet den thiende pachter van d'abdije daer thiende op te haelen Seggende dat de thiende van nieuwelijckx gecultiveerde landen aen hem toecomt, ende dat niet alleenelijck voor drije Jaeren gelijck sommige seggen maer voor altijd, quia semel novale semper novale

Verte

test

hier is oock te bemercken dat in den selven Canton als oock in aendere Cantons partijen Zaeijlanden sijn die voor desen bosch ofte gars geweest hebben, en aldaer nochtans d'abdije van het beginsel af de drij schooven heeft opgehaelt sonder tegenseggen en naer de drije jaeren de volle thiende sulckx dat den heer pastor daer niet en heeft

De Vraege is aen wie het recht van op dat nieuw gecultiveert land, die van te vooren gars ofte meersch was, toecomt, ofte aen d'abdije en vervolgens achter de drije eerste Jaeren oock aenden heer Marquis, ofte wel aen den heer Pastor alleen en voor altijd

gezien Bij den onderschreven geConsulteerden het vooren staende Expositif ende gelet op de vraege daer uijt gedaen

T'advijs is dat het in termen van regte zeer onzeker is of Eenen meersch ofte Bosch die tot culture worden gebragt aen te nemen doen voor novael, dewijl dit in regte word gedefinieerd agrum de novo ad culturam re...a...a.. de quo non Extat ...lia quod aliquando cultus fuerit cop. 21. x d. v. s. uijt welke definitie de Cano... gemeenelijk Besluijten dat Eene hoij meersch Eene ...oock die eindrigt[?] gebragt worden

geene novalen zijn van Espen onder andere spreekt dien aengaende in deze woorden: at vero ager sit novalis, et d... ex ...perceptae dicantur novales, requiritur ut ager ille ab leo... memoria non fuerit cul... id ...ot non tulerit fructis, si enim fructus tulerit, Licet non decimabiles juxta Consuetudinem Loci non erit novalis Licet ... primum decimabiles proferat uti post ...arabillam ad Clement 1. de decimis notav... grimaudet[?] de decimis Lib. 3. cap. 4 eo quod verum non sit illus nuae primum ad culturam ispe[?] reda... per accidens a...tum ... quod ab particulare ad Consuetudinem fructus illi ... decimentur en deze leering van van Espen is des te merkelijker omdat zij is getrokken uijt zijn tractaet de jure parochiorum ad divinas alwaer het wel zeker is dat hij allez Bij haeld tchent aen de pastors voordeelig is

men doet deze Bemerking omdat men zich niet verduijken kan dat dien grooten maer ten opzigte van de voorhandige materie niet altijd van 't zelve gevonden is geweest omdat hij op andere plaetsen zonderlinge in zijn disertatie de pristina altarium incorporatione, zoo voordeelig niet is om de pastors als wel ter plaets alwaer hij de voorschreven leeringe voorhoud; en volgens de welke nogtans het aen den pastor zoude inComberen van te proberen dat volgens het particulier gebruijk van de plaets de Bosschen en meerschen di... thiendeBaere vrugten worden besteld, moeten aengenomen[?] worden voor novael preuve die den heer pastor van Becelaere niet zoude Konnen op brengen als het waer wezen zoude gelijk bij casus is gezeijd dat op de Cantons alwaer hij geene thiende heeft degene van diergelijke landen word genoten door den heer marquis van Becelaere en d'abdije van zonnebeke daer in de suppositie van het Contrarie te weten dat volgens het gebruijk tot Becelaere aen 't gene der omliggende prochien den pastor zoude proberen de meerschen en Bosschen

test

die meer nieuwelijker Bevrugt aengenomen te zijn voor novael dan zouder noch moeten worden onderzogt of d'abdij Van Zonnebeke geenen particulieren titel heeft die haer de novale thienden attribueerd 't gene waerschijnenlijk schijnd te zijn aendemael dat de apparentie is dat den heer prelaet der gezeijde abdije is pastor primitif van Becelaere vermits gelijke men mondeling te Kennen heeft gegeven hij deel heeft inde offranden: en in deze Suppositie te weten dat den heer prelaet van zonnebeke zoude zijn voorzien van Eenen Bijzonderen titel die hem de novalen die bij vervolg van tijd te Kommen staen toe eijgend; zoude hij naer de dreij Eerste jaeren geregt zijn tot geheel de negen schooven Niet aleenelijk[?] ter exclusie van den heer pastor maer oock van den heer marquis van Becelaere

Nu Bevond bar[?] zien wederom dat d'abdije Van zonnebeke ook geenen diergelijken titel heeft; dit al zoude nog niet vaste stellen dat de novalen die gemaekt worden op de Cantons alwaer zij de thiende heeft aen den pastor Competerende maer als dan zoude nog moeten worden onderzogt hoe lang zij in possessie is van de questieuse thiende kwil zeggen die geen der vrugten gewassen op nieuwelijks uijt geroote Bosschen en mersschen te heffen waer is [doorstreept: d'abdije] den heer prelaet pastor primitif en heeft hij diergelijke thienden gedeurend veertig Jaeren op zijn Cantons gelieven[?] of ... is hij geenen pastor primitif en heeft hij die genoten van immemoriale tijden het is wel zeker en onbetwistbaer dat den pastor daer toe wederom geen regt heeft vermits Eene prescriptie van veertig jaeren met titel of Eene memoriale zondeer titel regt heeft tot de novale thienden gelijk tot de andere als men de Eerste dit is de novale heeft gelieve... want gelijk van espen zegt ... decimae veteres et novales non differente nisi quod illae Crescant in fundis Cali...banti...ur salitus novales vero percipiantur quita... de eadem Specie fructuum et eodem jure et titulo seu ex agris de novo ad Culturam redactis eodem praescriptionis modo jus ad novales acquiri posse ... quo acquiritur jus ad veteres uno

Consensu hanc ... Canonistae? ... hem alzoo zijnde het schijnd dat den heer pastor van Becelaere zeer groote moeijte zal hebben om in zijne onderneming te lukken nopende welken gefondeerthede meer nogtans niet absolutelijk kan spreken ten zij dat alle de faiten hier Bovenvermeld andewelke op het voorhanden geval influentie moeten hebben zouden Kl... gemacke zijn onderz... te ge... zoo moeijlijk en kostelijk schijnd dat het aleen zoude moeten vergenoegen om den gemelden heer pastor te wederhouden geadviseerd tot Cortrijck den 27 [septem]bre 1780

J. De Mulie