Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1546G

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-09-1780

Type: Verslag door E.B. Bril [aan de abt van Zonnebeke] betreffende de inning door de pastoor van Beselare van novale tienden te Beselare, die ook geclaimd worden door de abt van Zonnebeke en de markies van Beselare

Beschrijving: Brief van E.B. Bril [wellicht aan de abt van Zonnebeke]: Joannes Baptiste Polderman had laten weten aan Fran[cois] Rogez, tiendenpachter, en de pachter van de markies van Beselare, dat hij klaar was om zijn haver te laten vertienden, waarom Rogez zich ter plekke begaf, waar bleek dat de haver reeds vertiend was door de pastoor van Beselare. Rogez wou hiervan rapport doen bij de baljuw, maar aangezien deze zich te Wervik bevond, wendde Rogez zich tot Bril. Bril gaf Rogez het advies om te wachten op de pachter van de markies, en samen vroegen zij Polderman of hij bereid was zijn haver te laten vertienden. Polderman wil eerst weten welke tiendenheffer nu recht heeft op de tiende.

Tekst

test

Seer Eerweerden heer

hebbe D'Eere VE[erweerdicheijt] te Jnformeren als Dat Joannes baptiste polderman van desen naermiddagh ontrent de 3 uren heeft Doen ontbieden fran[ciscu]s Rogez VE[erweerdicheijts] thiendepachter benevens Den pachter van den heer marquis ten Eijnde van te gaen verthienden zijnne haver staende op de partie lant voor desen gars wanof questie welcken rogez seffens vermaent sijnde hem heeft begeven tot de selve partie lant alwaer hij heeft gevonden dito polderman met peerden ende waegen gereet om de selve haever in te haelen ende aen hem polderman gevraegt om te verthienden waerop hij polderman

test

geantwoordt heeft dat'er niet meer te verthienden en was gemerckt den heer pastor met Eenen persoon ende Cortewaegen aldaer alreede geweest hadden ende verthient alsmede met de thiende waeren wegh gereden naerdien is den selven rogez gegaen naer den heer bailliu om Danof hem raport te doene ende hem niet thuijs vijndende mits hij heer bailliu van dage naer Wervijcq is gegaen is hij bij mij Gecommen om het selve Rapport te doen, waer op hem geraeden hebbe van te wachten tot dat den pagter van den heer marquis zoude gecommen zijn ende dat zij alsdan 't saemen souden adresieren bij Dito polderman ende hem afvraegen bij Jae ofte neen als hij verstaet van de haever op de partie dies questie, De thiende te geven ofte niet, op welcke vraege den selven polderman niet anders

en heeft willen antwoorden als dat hij de thiende niet en was weijgerende maer aleer hij de selve soude gegeven hebben dat dheeren thiende heffers het selve hem souden moeten thoonen wel verstaende Dat hij rogez was pretenderende de volle thiende als te weten 3 van 9 mits den heer marquis is heffende de sesse van 9 ondertusschen hebbe d'Eere van te blijven met alle Eerbiedinge ende respect ende Jet voorders van uwe orders wesende maer de goedt heijt te hebben 't ordonneren aende gonnen die d'Eere heeft te weten

Seer Eerweerden heer

VE[erweerdicheijts] oodtmoedigen ende onderdaenigen dienaer

E.B. Bril

p.s.

Jo[ncvrauw]e Delfortrie heeft d'Eere van aen uwe Eerw[eerdicheijt] haer respect te bewijzen ende is van intentie morgen par post van alle het gonne hier vooren part te geven aen m[eeste]r Delfortrie die maer saterdage en vertreckt van

Verte

test

gendt ten eijnde hij hem aldaer voorder souden Connen Consulteren vijndt hij het geraedigh bij dies in den Gevalle VE[erweerdicheijt] wenschte Een briefken nopende dies mede te Geven moet maer de goedtheijt hebben van 't selve hier te senden iegens morgen ter 9 1/2 uren

Becelaere 27 [septem]ber 1780