Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1546F

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-09-1780

Type: Brief van Delfortrie aan de abt van Zonnebeke, betreffende de novale tienden te Beselare die ten onrecht door de pastoor geïnd worden

Beschrijving: Brief van C.J. Delfortrie aan de abt van Zonnebeke, betreffende de novale tienden te Beselare die - zijns inziens - ten onrecht opgeëist worden door de pastoor.

Tekst

test

Seer Eerweerden heer ende Cosijn

hebbe het versocht mandaet tuwen ende tmijnen versoucke ter Ex[ecuti]e laten Commen twelcke uE[erweerdicheijt]] soude moeten teeckenen Ende te retour geven waer bij VE[erweerdicheijt] sult sien dat polderman De thiende niet en refuseert nemaer Dat den heer pastor die heeft gecallangiert Doch seer ongefondeert ende wij souden met recht Connen Eene Complainte van troubel defait tsijnen laste Connen Jnstellen verre dat hij pastor tot dese novaele soude gerecht wesen, hebbe vernomen ende waer van De attestatien lichten sal, dat dese partie danof questie hier te vooren saijlant is geweest ende

test

trecht van thiende tot Drie schooven aen uwe abdie ende 6 andere aen den heer marquis gegeven is geweest, soo dat jck van gevoelen Bem dat schoon deselve partie in weede gebracht ende alsnu tot haere voorigen Staet gecommen tseffens volle thiende alsvoor Desen geven moet, ende Bosschen ofte weeden tot Culture gebracht ende wanof men niet en Can achterhaelen of Die saeijlant hebben geweest gestaen met de 3 Eerste jaeren tot Drie ten honderden te geven aen die aen wie de thiende is Competerende ende geensints aen den pastor Die tot Dies maer en Can wesen gerecht tot De Drie schooven Der landen Jn Culture gebracht onder sijnne

Cantons gelegen, Dit volgens het algemeene gebruijck Deser Casselrie Ende naementlick Dese prochie Dies De ouderlingen volgens de onderhooringe bij mij gedaen, geresiteert hebben mij Dunckt dat onsen heer pastor veele ... bestaen te Doen ende waer of hij Cael sal afCommen hebbe oock Eenen queritur opgestelt om Jn Cas sulckx Jn raede vint mergen tot Jper te Consulteren want hij de Lantsleeden wijsmaeckt dat sij beter sullen vaeren met te Contumieren novael aen hem te geven Daerenboven soo den heer bailliu mij heeft geseijt dat hij sal maecken dat de abdie noch den heere geen meerder recht van toubacq thienden en hebben als hij

test

al vaguen Clap wij sullen hem afwachten soude liever hebben dat hij mij spreeckt hec Jnter nos hebbe dEere van te wesen met Een Diep respect

Seer Eerw[eerden] heer ende Cousijn

VE[deles] oodt[moedighe] ende onderd[anigh]e D[ienae]re

C.J. Delfortrie

Becelaere 21 [septem]bre 1780