Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1546C

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-11-1780

Type: Verslag door J.J. Cheijnaert betreffende het juridisch advies dat hij inwon betreffende het conflict tussen de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Beselare, over de novale tienden te Beselare

Beschrijving: Brief van J.J. Cheijnaert aan de abt van Zonnebeke: op vraag van de abt won Cheijnaert advies in bij raadspensionaris Roliaert betreffende het conflict tussen de pastoor van Beselare en de abt van Zonnebeke en markies van Beselare, over het innen van novale tienden. De raadspensionaris, die dacht dat Cheijnaert advies inwon voor de pastoor, adviseerde tegen een proces. Volgens hem heeft de abt geen verplichting om een kapelaan te betalen, en de pastoor moet ook zelf uit zijn eigen inkomsten instaan voor het onderhoud van de pastorij. De pastoor wordt aangeraden een akkoord te sluiten met de abdij.

Tekst

test

Gendt Den 7 [novem]bre 1780

Seer Eerweirdighsten Heer Prelaet

hebbe ten Sijnen Tijde u Eerweerdigheijts seer gerespecteerden wel ontfangen ende den Casus positie aen den E[delen] heer Raeds- pensioenaris Roliaert Laten Consulteren waer op sijn advis is gevolght als u... Eerw[eerdicheij]t salt beliven Te bevinden maer alsoo den voorschreven heer mijnde ik Consulteerde voor den heer pastor heeft mij versocht hem te ontraeden eenige saeken Tegen Dabdije t'intenderen want dat alle sijne saeken niet en beteekenden vervolgens hem Seer gerust moest hauden het advis van den heer advocaet peulinckx is u Eerw[eerdicheij]t niet gehauden en zijt de Competentie van den Capellaen te betaelen ende dat hij pastor gehauden is sijn huijs niuw optebauwen dat Sijne revenuen daer suffisant toe wesen dat die abdije wel goet moeste wesen dien pastor also te voldoen

test

dat ik nergens meer moeste Consulteren maer aen den pastor schrijven vrindelijck met Dabdije over een te Komen want dat eenen quaet dunckenden advocaet dien pastor saude Connen in een proces bringen dat hij sonder tegenseg sauw verliesen hij sijde dit oock in het gedacht ik over den heer pastor Consulteerde waerom mij dunckt de saeke beter gefondeert schijnt te weten ten u opsichte en gerustheijt want den pastor is den droefsten in sijne gedachten heer Larmuzeeu is seer Content te gaen naer brugge maer hij wiste al dat hij daer sauw gegaen hebben door sijnen neve heer holvoet het gonne maer en Comfirmeerde als ik hem Sprack hebbe gesorght voor sijnen surtout en veste waermede als eenen pastor van gendt sal vertrecken verhoppe[?] Content sult wesen dies stuckx soo gauw bekomt want heer roliart mij nogh acht daegen wilde doen wachten ten zij dat ik hem praemde het gonne mij insgelijckx plesier doet te hebben Connen volcomen aen u Eerw[eerdicheij]ts order

test

Jn alle andere voorvallen bidde u Eerw[eerdicheij]t te willen gebieden aen die is in alle Dip. respect ende erkentenisse voor altijdt met hooghachtijnge

Seer Eerweerdighsten Heer Prelaet

VL[ieder] Eerw[eerdicheij]ts altijds berijden ende ootmoedighsten Dienaer

J.J. Cheijnaert[?]

P.S. bidde te acsepteren de sivilitijten van mijne beminde de gonne Dheer heeft u Eerw[eerdicheij]t van haer eerb[ied]igh respect te versekeren