Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1517

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-03-1656

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Opden achsten ende naervolghende daghen van februarije 1656" (08/02/1656 e.v.).

Type: Legger van de tienden van de abdij van Zonnebeke te Oostnieuwkerke en Hooglede

Beschrijving: Coolaert Darlun, gezworen landmeter van het Land van het Vrije, verklaart dat hij een nieuwe legger gemaakt heeft van de tienden die toebehoren aan de abdij van Zonnebeke, binnen de parochies van Oostnieuwkerke en een deel van Hooglede.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Opden achsten ende naervolghende daghen van februarije 1656 zoo was bij mij Onderschreuen Coolaert Darlun gheswooren Lantmeeter SLants vanden vrijen Beginnen maeken eenen nieuwen Legher Ommelooper ghescheet ende seperatie van alle de thienden toebehoorende Mijn Eerweerdich Heere den Prelaet Religieusen ende Conuent van Zonnebeke Bestreckende binnen de Prochie van oostnieukercke ende een deel van diere binnen de Prochie Van Hoogheleede Jn diuersche Houcken ende ghewesten zoo Hier naer volght

Aluooren zoo begint de eerste splete ofte Houck binnen de voormelde Prochie ten noort westhoucke ant kerckhof neffens de brugghe ende alsoo van daer Loopende noortwaert Lancxt Den kerckwech tot Jnde straete die es Loopende

test

naer Hooghelede Ofte andersijns ghenaempt de slehagh straete Van daer Loopende en volghende altijts de voormelde straete tot op het knocxken dat Light thenden de dreue vande hofstede Anthns. cappelle Van daer Loopende noch wat noort waert Lancxt de straete de Loopt naer tgoet te nieukercke tot Jeghens ouer de beke die Loopt opde zuutsijde vanden meersch vanden Voormelden cappelle ende alsoo van daer keerende en Loopende Oostwaert volghende altijts de Voorseijde beke tot Jnden stiers pit die Light Ande noortzijde vanden vrauwen busch ende van Streckende rechte zuut waer duer den seluen Busch tot op een ander beke ende alsoo zuut ende zuutwestwaert volghende de voormelde beke tot de brugghe aldaer dese splete ofte Houck eerstmael begonst heeft ende eijnde neempt daer dese Abdye es hallende en competerende de twee schouen Jnt Hondert ende de cuere van Oostnieukercke den eenen schof aldus dese belegherijnghe gedaen ter presentie ende

Beleede van Jan de duerwaerdere filius Jans ende Gillis de Bouuere filius Gillamme bede Onderlijnghen en woonachtich binnen dese prochie en goeden wetenschap hebbende dat dese splete Ofte houck also van Ouden tijten es scheedende ende separende Ouer mits dat den voormelden bouere desen Houck ende naervolghende houcken wel dertich Jaeren heeft opgedaen ende ghehaelt voorts ter presentie ende beleeden van Passchier blaeke ons torconden

tmarck Jan de duer- waerder

tmarck gillis de bouuere

test

heere durijo en ander Landen tot de caue ofte Pijpe vande Hofstede Sanders verbrugghe Van daer noch wat zuutwaert duer de selue hofstede Ouer de straete tot den zuutoosthouck Van een stick Lants toebehoorende den voornomden Verbrugghe voorts van daer noch altijts rechte zuutwaert duer drie sticken lants toebehoorende den voornomden Durijo tot ouer een straetken In eenen Water pit die Light ten noortoost Houcke van een groot stick lants ghenaempt den Braem ackere toebehoorende alsuooren die gheheel Light Onder dese thiende ghereserueert dat De wielthiende op Oosthende vanden seluen sticke es Hallende van Ouden tijden neghen schouen van daer streckende en Loopende duer den voornomden braem ackere noch zuutwaert Opden oostcant van Het slijngher meersselken tot Jnder stiers pit Ligghende opde noortsijde Vanden vrauwen busch van daer keerende en Loopende Lancxt de beke noort ende noortwest ende westwaert Altijts volghende de selue beke totten zuutwesthouck vanden meersch Anthns. vande cappelle

Die Light ande straete Loopende naer tgoet te nieukercke van daer keerende wat zuutwaert Lancxt de voorseijde straete tot op het houcxken daer dese splete eerst mael begonnen heeft ende haer eijnde es neemende ende gheeft volle thiende te weten ses schouen an desen conuente ende drie schouen anden curre ghereserueert dat gasthuijs ten bundere in dese thiende heeft Ligghende twee spletJens thiende deene genaempt de groote boon strepe ende het ander de cleene boon strepe daer van de groote boon es beghinnende op twee sticxkens Lants Ligghende an elck anderen neffens de hofstede Vande Hoirs nicola duto streckende beede oost ende west commende met bede Henden van westen Opde Hooghelede straete ofte andersins de sleehagh straete en es alsoo streckende en Loopende rechte Oostwaert altijts Houdende de zelue breede vande twee voormelde sticxkens tot de straete die Loopt voor bij de Hofstede van zanders Verbrugghe ligghende vp beede zijden gheInclaueert tusschen dese thiende

test

Ofte houck daer van gasthuijs haelt de zes schouen Jnt het hondert dese Abdije de twee ende de curre den eenen schof

Voorts de cleene boon strepe es een cleen langhe ende smalle strepe Ligghende zuut (daer) daer bij ende es niet bredder dan ontrent 56 voeten streckende en commende met bede henden alsuooren vpde straetken daer in wij Haelen de twee schouen alsuooren ende de curre ofte pristeraige van oostnieukercke den eenen schof Ons torconden

tmarck Jan de duerwaerder tmarck gillis de bouuere

3.

de derde splete ofte houck begindt noort ander voorgaende ende ten zuutwesthoucke van cleene roosleen op tgapen van den dick Ligghende opde oostsijde vande voormelde Hooghelede straete ofte andersins de sleehagh straete Van daer keerende noortwaert lancxt de selue straete tot op het knocxken daer die es keerende Van daer wat oostwaert Lancxt de zelue straete tot op een ander knocxken van daer keerende wederomme en Loopende noortwaert Lancxt de straete tot Het knocxken dat Light neffens den wal vande sleehagh muelen keerende ende Loopende van daer wat westwaert Lancxt de straete soo verre den muelen wal gaet en van daer keerende en streckende noortwaert duer een stick lants toebehoorende Jan zuerijnck dat Light in Hooghelede tot op tgapen vande dreue Ofte Jeghens Ouer tgapen vanden dick die Light ten noorthende van twee sticken lants Competerende den voormelden zuerijnck van daer

test

keerende en Loopende Oostwaert Lancxt den dick tot den zuutoosthouck vande hofstede Jan witdouck Loopende van daer wat suutoostwaert Lancxt de haghe Ligghende van noortoosten tlant vanden voormelden witdouck tot op een straetken van daer noch wat zuutoostwaert duer een stick lants dat in Pachte hout jan van moerkercke tot op tgapen vanden dick die Light ten noorthende van een sticxken Lants toebehoorende Andrijs vanden Houcke[?] van daer Loopende Rechte oostwaert Lancxt den dick mitsgaders duer een stick Lants competerende Joos Pape met consoorten tot opde clijnck straete al tusschen de thiende van Jo[ncke]r Daneel deghebroot ande noortsijde ende dse thiende ande zuutsijde Van daer streckende ende schietende wat suut Oostwaert op het westhende van een stick Lants toebehoorende d'hoirs Jan tauenier tot op een jonghe eecke plantsoen dat staet vp twee roen naer den

noortwesthouck van een groot stick lants Ligghende Oost bij het stampcodt Noorts noch altijts zuutoostwaert duer tvoormelde stick mitsgaders duer een ander stick Lants Ouer de meijboom straete tot den noortooshouc Van een sticxken Lants dat Light west neffens de herberghe ten neghen brugghen toebehoorende Jan de duerwaerdere voorts streckende van daer zuutoostwaert duer drie sticken Lants toebehoorende Cornelis Huijghe dhoirs vanden voormelden tauenier ende Jois pape tot den zuutoosthouck vanden boghaert vanden voormelden duerwaerdere van daer streckende Alsuooren noursch duer drie ander sticken Lants totten zuutoosthouck van een stick dat Light Jeghens de straete en toebehoorende den voormelden duerwaerdere ende alsoo van daer Loopende Lancxt de voorseijde straete Oostwaert tot op gapen van eenen dick die Light opde noortsijde vande straete tusschen de Landen Pieter van Lantsberghe daer nv ten tijden voir teecken staet eenen

test

grooten ouden Doorne tronck die eertijden machte tghescheet maekende de straete ghescheet van dese prochie ende de Prochie Van Hooghelede van daer keerende en Loopende zuutwaert duer een stick Lants toebehoorende den voormelden Lantsberghe tot een eecke plantsoen staende Jnde Haghe jeghens de straete op welck plantsoen oock es scheedende de tweede voorgaende splete ofte houck keerende wederomme van daer en Loopende westwaert Lancxt het straetken vijchthien roen tot Jeghens ouer een cleen water PitJen dat Light opde noortsijde vande straete ten zuutoosthoucke van een stick Lants toebehoorende Jan vande Walle van daer noortwestwaert duer tvoorseijde stick mitsgaders duer een ander toebehoorende den seluen walle tot een ander water PietJen Ligghende ten zuutoosthoucke van een stick Lants toebehoorende Jois Pape Voorts noch noortwestwaert duer stick vanden seluen Pape totten zuutoosthouck van een sticxken Lants

ghenaempt pulepel sticxken competerende de hoirs Jaques van middelhem van daer streckende noch rechte noortwestwaert duer een ander sticxken dat Light zuut voor de herberghe ten neghen brugghen tot den zuutoosthouck van een sticxken Lants toebehoorende Anthoone couuereur Van daer keerende en Loopende westwaert Lancxt den dick tot Lant vande kercke Van Oostnieukercke streckende ouer tselue kercke stick noch westwaert op tgapen vanden dick die Light ten zuutoosthouc van groote Roosleen daer de zuutsijde van tvoorseijde kercke stick Light onder de volle thiende ende de reste van noorden Onder desen Houck met noch een Partie noort daeran met noch twee sticken oost daeran toebehoorende Jaques van middelhem ende hoirs Jan van haghedoorne en noch een Half stick oost daeran die al commen van noorden Jeghens roosleen straetken op welcke partien dese Abdije ofte conuent

test

Js hallende de vier schouen ende de cuere de twee Jnt Hondert Voorts vanden houck van tvoormelde roosleen streckende en Loopende wederomme westwaert Lancxt den dick totten zuutwesthouck vanden tvoormelde cleene Roosleen daer dese splete ofte Houck eerst mael begonst heeft ende eijnde neempt daer wij haelen de twee schouen ende de curre den eenen schof j ter presentie ende belede vanden voormelden Jan deduerwaerdere filius Jans G[uillielmu]s de bouuere ende Passchier blaeke Ons torconden

tmarck Jan de duerwaerdere

tmaerck gillis de bouuere

4.

De Vierde splete ofte Houck beghindt ten noortwesthoucke an kerck hof neffens de Brugghe van daer Loopende Lancxt de Bollant beke Bachten de Pristeraighe westwaert zuut ende zuutwestwaert altijts Volghende de zelue beke tot den esdam Plas Jeghens de Prochie van Roossebeke Van daer Loopende ouer Roossebe velt Lancxt de straete noortoost ende noortwaert tot op knocxken vande cruijssebomme daermen eertijden Plach Bales te doene maekende de selue straete ghescheet van dese prochie ende prochie van Rossebeke mitsgaders tghescheet van dese thiende Voorts van daer Loopende noch noortoostwaert Lancxt de selue straete tot Jeghens ouer een Jonck Lindeken dat staet ten westhende vande dreue vande Hofstede Jan Lootten maekende de selue straete t'ghescheet alsuooren van dese twee prochien voorts van daer Loopende lancxt de selue straete noortoostwaert tot op het knocxken daer de straete

test

es keerende en Loopende naer den haijaers Berch noch van daer ontrent zeuen roen noort Oostwaert tot een ander knocxken daer de straete es Loopende naer den capt en naer nieukercke van daer keerende en Loopende Lancxt de voorseijde nieuwkercke straete zuutoostwaert tot Jnde ganssevoort straete van daer Lancxt de selue Ganssevoort straete wat oostwaert tot op het knoccken daer de straete es keerende naer Hooghelede van daer keerende en Loopende wat zuutwaert Lancxt den kerckwech tot de brugghe daer dese splete ofte Houck eerst mael beginnen heeft ende eijnde es neemende daer wij Haelen de twee schouen ende de curre den eenen schof Jnt Hondert ter presentie ende beleede alsuooren ons torconden

tmarck Jan de Duerwaerder

tmarck gillis de bouuere

5.

De Vijfste splete ofte houck beghindt noortoost Bijde kercke thenden den voormelden kerckwech Op het knocxken daer de straete naer hooghelede Loopt Van daer Loopende rechte westwaert Lancxt de ganssevoort straete tot op het knocxken daer die es keerende naer den haijaers berch van daer Loopende Lancxt de zelue straete noortwestwaert ende westwaert tot het knocxken daer de straete es Loopende naer den capt Van daer keerende en Loopende Lancxt de straete zuutwestwaert tot Jegens ouer een Lyndeken dat staet Jnde straete thenden de dreue vande hofstede Jan Loottens maekende de selue straete ghescheet vanden vierden voorgaenden houck Ofte splete keerende van tvoormelde Lindeken en Loopende rechte noortwaert Lancxt den dick Ouer de straete die Loopt naer den haijaers Berch tot de boinbeke der die es Loopende en keerende oostwaert tusschen t'foreest franchoijs moenens tLant Jan Loottens ende

test

Marteijn barwette ande westzijde maekende den zeluen dick t'ghescheet van dese prochie ende Prochie van Rossebeke, ende alsoo Loopende Lancxt de zelue beke twalf roen noortwaert tot Jeghens staen alwaer rossebeke en dese Prochie al scheeden keerende van daer en streckende Rechte Oostwaert door twee sticken Lants toebehoorende jan Loottens mitsgaders duer twee Ander sticken competerende mijn heere trijoles tot Jnde kercke Busch van Oostnieukercke daer Eertijden Onsen eecke Plach te staene en alsoo duer den voormelden busch tot opde Rechte Vande Haghe staende tusschen tLant Pieter van thorout en t'Lant Pieter van Jsackere van daer Loopende Lancxt de haghe ende dick noch Oostwaert tot den zuutoosthouck Van een verhackende stick Lants toebehoorende de selue hoirs Jsackere al tusschen tghescheet van dese Prochie ende de Prochie van Staen van daer noursch duer een ander verhackende stick Lants dat Light zuut voor de Hofstede Vande voormelde kijnderen Jsackere noortoostwaert

tot op een wulghe staende Jeghens den busch Joos de vloo van daer streckende door den zeluen Busch mitsgaders door den martier busch Altijts rechte noortoostwaert tot Jnde straete die van Rossebeke naer Brauwerieken Loopt Jeghens ouer tgapen vanden dick ande noortsijde vande straete die Light tusschen tlant Rougier Veracx daer een corte tronck eecke ten zuutoosthoucke van westersche sticxken op staet Voorts van daer Loopende noortoostwaert Lancxt de voormelde straete tot op knocxken dat Light west neffens tvoorseijde Brauwerieken daer de straete es keerende naer hooghelede en staen maekende oock de selue straete ghescheet van dese Prochie ende Staen Van daer Loopende oostwaert Lancxt de straete tot op het knocxken dat Light noortoost neffens den sleehagh muelen maekende de straete ghescheet van dese prochie ende de Prochie van hooghelede van daer keerende zuutwaert Lancxt de straete tot daer die es keerende voorts wat westwaert

test

Lancxt de straete tot op het knocxken daer die es Loopende naer rossebeke ende Nieukercke Van daer keerende wederomme zuutwaert Lancxt de nieukerck straete voor bij goet te kercksteghel altijts houdende de straete tot op het knocxken dat Light noortwest bij de kercke daer de selue straete es keerende naer Rossebeke aldaer dese splete ofte houck eerst beginnen heeft ende eijnde es neemende daer dese Abdije es hallende de twee schouen ende de curre den eenen schof gedaen ter presentie ende beleede vanden voormelden Jan de duerwaerdere filius Jans G[uillielmu]s de bouuere filius Gillamme bede ouderlijnghen en woonachtich binnen dese voormelde prochie van Oostnieukercke en goeden wetenschap hebbende dat alle de spleten houcken ende sprancken hier vooren belegheert alsoo van ouden tijden zijn scheedende ende separende ouermits dat hij Bouuere de selue Houcken voor desen wel dertich Jaeren heeft opgedaen ende ghehaelt Liberlijck ende sonder opositie van Jemandt voort ter

presentie ende beleede van Passchier blaeke die de voormelde houcken soo voor hem seluen als voor heer Gillamme van Houcke diuersche Reijsen heeft opghehalt ende ghedaen ons torconden

tmarck jan de Duerwaerder

tmarck Gillis de bouuere

test

6.

De seste splete ofte houck beghindt Wat Oost vander kercke Opde oostijde vande dreue vande hofstede Meestere Pieter de muelenaere Op tgapen vanden dick die Light Opde zuutsijde Vande straete die Loopt naer Rousselaere, tusschen dischs Lant van Oostnieukercke van oosten daer eertijden de eertbrugghe Plach te Ligghen Van daer Ouer de straete noort duer een stick lants vanden zeluen muelenaere mitsgaders duer sijn hofstede tot jeghens ouer de dissel duere Bachten sijn schuere Van daer Loopende wat noortwaert Lancxt den wal totten noortoosthouc Vande zelue hofstede daer eertijden een Hilt ghewerre placht te staene keerende van daer Oostwaert en volghende de mander beke tot de walbrugghe en alsoo Loopende noch Lancxt de zelue beke opde zuutsijde vanden vrauwen Busch tot inden ghemeenen meersch rechte Jeghens ouer een eecke boom staende ten noortoosthoucke vanden slijngher meersch ende de caue ofte pipe vande nieuwe hofstede Rougier vanden cappelle eertijden

toebehoort hebbende Lijoen Pape, van daer keerende en Loopende vuijt de beke Rechte zuutwaert door den ghemeenen meersch ende duer een stick Lants vanden zeluen cappelle tot de Voormelde caue van daer schietende duer de selue Hofstede tot op het knocxken daer de straete Js keerende naer de walbrugghe ofte capt Van Daer zuutoostwaert ouer de straete Lancxt den dick die Light tusschen tLant vanden voormelden cappelle genaempt binne Lant ende tgoone van Meestere Pieter de muelenaere tot den oosthouck van stick vanden zeluen muelenaere keerende van daer ontrent twee roen zuutwestwaert totten noorthouck van een ander stick vanden zeluen muelenaere Van Daer Loopende wederomme zuutoostwaert Lancxt den dick tot Jnden kerckwech Leedende naer de oude Houen van Daer keerende en Loopende oost en noortoostwaert tot een hapte stick Lants dat Light opde zuutsijde vanden seluen wech toebehoorende Jonckvrauwe Magrijte van Langhemeersch waerinne de wiel

test

thtiende opde noortsijde Jeghens den wech halt achtenvijchtich roen alsoo noch oostwaert Lancxt den zeluen wech totten noortoosthouc van een sticxken Lants competerende dheer jan milles van daer ontrent een roe noortwaert Jn een stick vanden seluen milles ghenaempt Bailge stick, keerende van daer en streckende Bijcans Oostwaert duer selue stick recht Opde haghe die staet ten zuuthende van marasch Jan de cock alsoo noch Oostwaert duer een stick Lants vanden zeluen muelenaere ghenaempt den grooten esch tot op tgapen vanden dick die Light tusschen tlant vanden seluen muelenaere van noorden en tLant van dese Abdije Alsoo noch oostwaert Lancxt den dick totten noortoosthouck van onsen sticke streckende Van Daer nourschs duer een stick Lants ghenaempt terwe stick toebehoorende claijs de cock oostwaert tot op het knocxken daer den kerckwech es keerende suutoostwaert Voorts van daer Lancxt den seluen wech

Ouer de straete die Loopt naer vijf weghe Voor bij de oude houen tot Jeghens ouer tgapen vanden dick die Light ten noortwesthoucke van stick dat Light bachten den Huijse van Claijs de cock tusschen tghescheet van dese splete ende de wielthiende van noorden van daer keerende en Loopende wederomme zuut waert Lancxt den dick duer een sticxken Lants dat Light bachten de schuere claijs De cock tot op gapen vanden dick alsoo noch Ontrent twee roen zuutwaert Lancxt den dick van daer keerende en Loopende westwaert totten noortoosthouck vande hofstede Jan de cock van daer keerende en Loopende wederomme zuutoostwaert Lancxt den dick opde oostsijde Vande zelue hofstede totten oosthouck van een sticxken Lants den voormelden Jan de cock Competerende van daer keerende en Loopende wederomme westwaert Lancxt den dick tot Inde straete voorts keerende van daer en Loopende wederomme zuutwaert Lancxt de straete tot op het knocxken dat Light

test

Oost neffens de herberghe genaempt vijf weghe van daer noch suutwaert Lancxt de straete tot de dreue vande kijnderen Joncker Anthns. Van Hallewijn, keerende en Loopende van daer lancxt de selue dreue westwaert tot jegens Ouer t'gapen vanden dick die Light opde westsijde Vande dreue tusschen tlant vande hoirs Pieter de gant onder schiervelde ende tLant vande zelue kijnderen van westen onder Mosscheramb[ach]t Van daer keerende en loopende Lancxt den seluen dick zuutwaert door de pitterie vande zelue kijnderen en opde Oostsijde vanden Busch Elijaes veranneman totten oosthouck Vanden zeluen busch tusschen de voormelde heerelicheijt van schiervelde van oosten keerende van daer wederomme Lancxt den dick westwaert opde zuutsijde vanden zeluen Busch totten oosthouck van een driehouckte sticxken Lants dat light oost neffens de Hofstede Joorijs calmeijn van daer ontrent vier roen zuutwestwaert Lancxt

den dick totten noorthouck van een ander stick vanden zeluen calmeijn streckende en loopende van daer nourschs duer twee sticken Lants vanden zeluen calmeijn zuut westwestwaert [sic] Ouer de groene straete Loopende van Rousselaere naer Jpere tot op gapen vanden dick die Light tusschen bierlant van westen ende Joos Harlijnck Lant van Oosten onder den zwijlande Voorts van daer zuutwaert Lancxt den dick totten zuutoosthouck van t'voorseijde bierlant van daer streckende nourschs duer twee sticken Lants vanden voormelden veranneman zuutwestwaert tot Jnden zuuthouck van tweede stick Van daer Ouer seker straetken Loopende naer Mosseleede noch bijcans zuutwestwaert door vier sticken Lants totten zuuthouck vierde stick en toebehoorende den disch van Mosseleede van daer Loopende westwaert Lancxt de cleene Jper straete tot jeghens ouer tgapen vanden dick Ligghende Opde westsijde vande hofstede Sarel van

test

Moerkercke filius thomaes van daer keerende en Loopende opde westsijde vande zelue Hofstede noortwaert tot den noortwesthouck van een sticxken Lants toebehoorende Jan clarijsse ende den Voormelden moerkercke van daer keerende en Loopende wederomme oostwaert Lancxt de haghe op tnoorthende van twee sticxkens Lants totten noortoosthouc van tweede sticxken toebehoorende den voormelden moerkercke keerende en Loopende van daer wederomme zuutwaert thien roen en half opde oostijde van selue sticxken Van daer keerende noch eens Oostwaert duer een sticxken Lants van Joncker Sarel duvijron tot op gapen vanden dick van daer noch Oostwaert Lancxt den dick totten zuutoosthouc Van een stick Lants toebehoorende den disch van mosseleede genaempt het eerste mans stick tusschen de volle thiende van zuuden keerende en Loopende van daer wederomme Lancxt den dick noortwaert tot opde groene straete tusschen tvoormelde disch Lant ende tlant Elijaes veranneman van oosten en oock Onder de volle thiende van daer keerende

en Loopende westwaert Lancxt de voormelde groene straete tot Jeghens ouer eenen dick Ligghende ande noortsijde vande straete ten zuuthoucke van een stick Lants den voormelden disch competerende keerende van daer en Loopende noortwestwaert Lancxt den dick totten westhouck van selue stick tot den busch Jakemijntken blaeke alsoo door den zeluen busch Lancxt een Laentken altijts volghende den dick ende rechte streke noortwestwaert tot den zuutoosthouck van een stick Lants toebehoorende franchoijs Lenij dat Light bijde hofstede Cosijn noch noortwestwaert Lancxt den dick en duer een stick Lants Competeerende Joncker Sarel vijron tot op gapen Vanden dick die Light ten zuuthoucke van een stick Lants toebehoorende marijn vanden Bulcke Van daer noch altijts noortwestwaert volghende den dick duer den marlepit tot Inde straete daer eertijden de eertbrugghe plach te Ligghen en daer dese splete eerstmael begonst heeft ende eijnde neempt daer wij haelen de volle thiende te weten

test

de zes schouen ende de curre de drie Aldus gedaen ter presentie ende beleede van gillis de bouuere Passchier de blaeke als desen Houck ofte splete veel Jaeren heeft opgehaelt ende vergadeert Rougier vanden cappelle ouderlijnck en woonachtich binnen dese Prochie ende oock ten beleede van claijs de cock ghesworen van vijfste deel van Oostnieukercke ouderlijnck ende wonachtich binnen de voorseijde prochie en goeden wetenschap hebbende dat die oock alsoo van ouden tijden heeft ghescheeden ende ghesepareelt ons torconden

tmarck gillis de bouure

7.

de zeuenste splete beghindt verre suut Vander kercke opde zuutsijde vande cleene Jper straete en zuutwest bijde hofstede Lieuen de bleckere Op tgapen van eenen Dick Ligghende tusschen dischs Lant van mosseleede en tLant jan veroust en alsoo lancxt den dick bijcans zuutwaert totten oosthouck van een stick lants toebehoorende Boudewijn calmeijn tusschen de busschen Elijaes veranneman ende Meestere Pieter de muelenaer van oosten maekende den seluen dick gescheet van dese prochie ende Prochie van Rousselaere van daer streckende rechte zuutwestwaert nourschs duer een sticxken Lants toebehoorende D'heer joorijs gellekens, mitsgaders duer een cleen Vijuerken totten buijsetap vanden coilgevijuere Ligghende noort bij een hofstedeken van Gillamme soenen tusschen tghescheet alsuooren van daer keerende en Loopende noortwaert Lancxt den voorseijden coilge vijuerdam ter Jnde voormelde cleen Jper straete van daer keerende en Loopende

test

Oostwaert Lancxt de selue straete tot Jeghens ouer tgapen vanden dick aldaer dese splete eerst mael begonst heeft ende eijnde neempt daer wij haelen de Vier schouen ende de curre de twee schouen Jnt hondert Aldus gedaen ter presentie ende beleede van thomaes van moerkercke Ouderlijnck en wonachtich binnen dese voormelde prochie en gesien bet dan ouer veertich Jaeren dat de selue splete alsoo es scheedende en separende oock ten beleede ende presentie vande voormelde Passchier de blaeke ons torconden

8.

den achsten houck es een cleen spletken ghenaempt de mans ackers Ligghende oock zuut vander kercke en begindt ten westhouck Vande hofstede Carel van moerkercke, filius Thomas, Ligghende opde noortsijde ande cleene Iper straete van daer Loopende westwaert Lancxt de zelue straete tot een eecke boom staende opde noortsijde keerende en Loopende Van daer duer een stick Lants noortwaert tot op gapen vanden dick die Light opde westzijde van een groot stick lants genaempt de mans ackers tot inde Groene straete Van daer keerende en loopende oostwaert Lancxt de zelue groene straete tot Jeghens Ouer tgapen van eenen dick die Light ten noortoostHoucke van een stick Lants ghenaempt de eerste mans ackers en toebehoorende den disch van mosseleede voorts van daer keerende en loopende zuutwaert Lancxt den dick totten suutoosthouck vanden zeluen sticke tusschen tlant Elijaes

test

Veranneman en tvoormelde disch Lant onder de volle thiende van oosten Van daer keerende en Loopende wederomme westwaert Lancxt den dick en door een sticxken Lants Van Joncker Sarel vijroen tot Lant Sarel van moerkercke tusschen de volle thiende van zuuden keerende van daer wederomme Lancxt de haghe tot den noortoosthouck van selue sticxken van daer wederomme keerende west waert op noorthende van twee sticxken totten noortwesthouck van tweede sticxken Van daer keerende en Loopende wederomme suutwaert Lancxt den dick tot den zuutwesthouck vande hofstede Carel van moerkercke filius thomaes aldaer dit spletken eerst mael begonst heeft ende eijnde neempt daer wij haelen de vier schouen ende de curre de twee ter presentie ende beleede vanden voormelden thomas van moerkercke filius Passchier ende Passchier de blaeke ons torconden

9.

de neghenste splete ofte houcxken es veel minder dan de voorgaende en genaempt de Oude mans ackers en begindt ontrent drie roen wat west vande noortoosthouck vande Coilge vijuere opde noortsijde vande cleene Jper straete Jegens ouer eenen voetwech Loopende naer mosseleede Lancxt den voorseijden vijuer Van daer Loopende en streckende noortwaert Lancxt den seluen voetwech tot Jnde groene straete maekende den seluen wech ghescheet van dit spletken ende volle thiende van westen van daer keerende en Loopende Lancxt de voormelde groene straete tot Jeghens ouer tgapen vanden dick die Light ter westsijde van een groot stick Lants toebehoorende Joncker Sarel vijron Voorts van daer keerende en Loopende wederomme Lancxt den dick en duer een stick lants suutwaert tot op een eecke boom staende Jnde voormelde cleene jper straete die mackt ghescheet van dese ende voorgaende splete voorts van

test

daer Loopende en keerende Lancxt de selue straete westwaert tot Jeghens ouer den Voorseijden voetwech aldaer dit houcxken eerstmael beginnen heeft ende eijnde neempt daer wij haelen De acht schouen met de curre ter presentie ende beleede alsuooren Ons torconden

10.

[Onder Rousselaer Ambacht]

de thienste splete ofte houck begindt ten noortwesthoucke an kerckhof neffens de Brugghe van daer Loopende oost ende noortoost Waert volghende altijts de mander beke tot den noortoosthouck vande hofstede Meestere Pieter de muelenaere daer eertijden een helt ghewerre Plach te staene van daer keerende en Loopende wat zuutwaert Lancxt den wal Jeghens ouer de dissel duere van daer streckende noch zuutwaert duer de selue Hofstede mitsgaders duer een sticken Lants vanden zeluen muelenaere tot jnde rousselaer straete daer eertijden de eertbrugghe Plach te Ligghen alsoo Ouer de straete Lancxt den dick altijts zuutoostwaert opde oostsijde vanden maile pit tot den oosthouck van een stick lants toebehoorende Jan bossaert tusschen de Landen marijn vanden bulcke ande noortsijde en onder de volle thiende van daer keerende ende Loopende bijcans westwaert Lancxt den dick tot in een straetken en alsoo Lancxt selue straetken tot op het knocxken

test

daert es keerende naer nieukercke en naer de groene straete voorts wat zuutwestwaert Lancxt selue straetken tot jeghens ouer gapen vanden dick die Light ten oosthoucke van een sticxken Lants toebehoorende Jaques Van dicxmuijde van daer Lancxt den dick westwaert totten zuustwesthouck ende keerende noortwaert tot den noortwesthouck van selue sticxken keerende van daer wederomme wat westwaert Lancxt den dick totten zuutwesthouck van een stick Lants den voormelden dicxmuijde Competerende van daer keerende wederomme en Loopende Lancxt den dick noortwaert tot den noortoosthouck van een stick Lants toebehoorende Jan bossaert met consoorten voorts van daer streckende en Loopende rechte zuutwestwaert duer zes sticken Lants den voormelden bossaert Competerende ghenaempt de willaerts totten zuuthouck van westersche stick daer een eecke boom staet thenden de dreue vanden zeluen bossaert al tusschen de volle thiende

van zuutoosten en maekende tghescheet van Rousselaeramb[ach]t van daer Loopende rechte westwaert duer een stick lants ouer de sluper straete mitsgaders duer twee stickens Lants competerende Jaques zillegher tot Lant Carel de Burchgraue daer een eecke plantsoen staet op twalf roen en half vanden noortwesthouck Van tweede sticxken van daer Loopende noursch duer twee ander sticxkens vanden seluen Burchgraue noortwestwaert tot op een roe naer den noortwesthouck van tweede sticxken voorts noch noortwestwaert duer een ander stick van Franchoijs de bets tot den noortoosthouck Vande hofstede vidua Jan Bouduweel genaempt de casse van daer keerende en Loopende wederomme thien roen westwaert Lancxt de Passchendaele straete tot Jegens Ouer den gheuel van huijs vande selue vidua keerende en Loopende van daer bijcans noortwaert duer een sticxken Lants vanden seluen Burchgraue op gapen vande bolant beke

test

daer die es keerende alsoo Lancxt de selue Beke noortoostwaert ouer de gansevoort straete bachten de pristeraighe tot de brugghe daer desen houck eerstmael beginnen heeft ende eijnde neempt daer wij haelen en heffen de twee schouen ende de curre den eenen ter presentie ende beleede van Passchier blaeke ende Jan de bruijne Ouderlijnck en woonachtich Binnen dese voorseijde prochie die den seluen Houck bet dan ouer vijfenveertich Jaeren heeft opgedaen ende ghehaelt gelijck dien hier vooren es scheedende en separerende ten presentie ende beleede alsuooren

Voorts Light in desen houck en zuut voor de hofstede Jaques van dicxmuijde ontrent Vier Lijnen Lants Jn twee partien met noch vijfensestich roen oost daeraen wesende

het zuuthende van bossaerts sticxken dat compt met zelue eijnde op eenen marlepit daer wij haelen de volle thiende te weten de zes schouen ende de curre de drie schouen Ont torconden

test

11.

de elfste splete ofte houck begindt zuut ten oosten vande kercke ten zuutwesthoucke vande hofstede Joncker franchoijs de bets wijlen toebehoort hebbende Joncker Sarel du vijron van daer streckende en Loopende recht zuutwestwaert door eenen pit mitsgaders noursch duer twee sticken Lants toebehoorende den voormelden bets en het ander jan bossaert tot Jnde sluper straete jeghens Ouer eene oude dreue daer eertijden te woonen Plach jan vijaene van daer keerende en Loopende bijcans zuutwaert Lancxt de voorseijde sluper straete tot op het knocxken vande groene straete daer die es keerende naer Rousselaere en Jpere alsoo Ouer de voorseijde straete noch zuutwaert lancxt eenen voetwech die ... loopt naer mosseleede tot Jnde cleene Jper straete tusschen de oude mans ackers van oosten en dese volle thiende ande westsijde van daer keerende en Loopende Lancxt de selue straete drie roen Oostwaert keerende dan

wederomme en Loopende zuutwaert opde Oostzijde vande coilge vijuere dam tot den buijsetap vanden zeluen vijuer van daer keerende en schietende westwaert Duer den voormelden Vijuer tot op een barmenken dat Light tusschen tLant Jaques colpaert en tgoone van Joorijs gellekens noch van daer wat westwaert Lancxt tvoorseijde honnerken ofte barremken tot den zuutwesthouck van sticxken gellekens keerende en Loopende Vier roen en half noortwaert tot jegens ouer gapen vanden eenen dick en alsoo keerende wederomme westwaert Lancxt den seluen dick op suuthende van een sticxken Lants toebehoorende franchoijs moens tot den zuut westhouck van zelue sticxken van daer streckende bijcans noortwestwaert duer een stick Lants toebehoorende mijn Heere Van terreghem op een roe naer den westhouck van zelue stick noch bijcans noortwaert duer drie sticken lants toebehorende

test

Gillamme Soenen tot den middel van een stick Lants dat Light noort bachten de Hofstede vande voormelde muelenaere daer eertijds eenen appelbom b Plach te staene die mackte gescheet van dese volle ende smalle thiende Voorts duer tselue stick noch wat noortwestwaert ouer de straete Loopende naer meenen tot den zuutoosthouck vande hofstede Gillamme Soenen keerende van daer en Loopende bijcans noortwestwaert Lancxt selue straetken tot de dreue van mijn heere van terreghem streckende van daer noortwestwaert opde zuutsijde vande dreue ende hofstede vanden seluen heere tot Jnde Bolant beke keerende ende Loopende van daer altijts Lancxt de selue beke oostwaert tot daer die es keerende zuutwaert emmers recht Jeghens ouer den gheuel vande Hofstede vidua jan Bouduweel genaempt de casse van daer wat suutwaert opde rechte vande voormelde gheuel door een sticxken

Lants van Carel de Burchgraue tot Opde straete Lopende naer Jper keerende en Loopende van daer wat noortoostwaert Lancxt de zelue straete tot jeghens ouer den dick die Light ten noorthoucke vande zelue hofstede Van daer streckende bijcans zuutoostwaert duer een stick Lants van franchoijs de bets op een roe naer den westhouck van een sticxken Lants competeerende den voormelden Burchgraue noch zuutoostwaert duer tselue sticxken en door een ander vande voormelde Burchgraue tot op een eexken dat staet jnde haghe van tweede sticxken op twalf roen en half naer vande noortoosthouck Van daer Oostwaert duer twee sticxken lants Ouer de sluper straete mitsgaders duer een stick Lants van vidua Carel Bosseel tot op gapen vanden dick die Light thenden de dreue van Jan Bossaert daer een eecke boom staet van daer streckende noortoostwaert duer zes sticken Lants genaempt de willaerts

test

toebehoorende den voormelden bossaert tot den noorthouck van het oostersche stick maekende tghescheet vande smalle ende dese volle thiende keerende en Loopende van daer Lancxt den dick zuutwaert opde oostsijde van selue stick totten zuutoosthouck keerende en Loopende van daer westwaert Lancxt den dick op suuthende Van drie sticken lants vanden seluen bossaert tot den zuuthouck van derde stick oock genaempt de willaerts van daer keerende Lancxt den dick zes roen zuutwaert keerende van daer wederomme westwaert duer een stick Lants van Joncker franchoijs de bets mitsgaders duer een houcxken van sijn hofstede totten zuutwesthouck vande selue hofstede aldaer dese splete eerstmael beginnen heeft ende haer eijnde neempt daer wij haelen de volle thiende te weten de ses schouen ende de curre de drie schouen

Jn desen houck Light een cleen spletken ghenaempt den Berrent twelck begindt op een stick lants Ligghende bachten de hofstede van mijn heere van terreghem toebehoorende Gillamme Soenen en van daer Loopende noort Oostwaert duer diuersche sticken Lants ontrent de bredde van zelue stick tot jnden vrauwen pit en van daer streckende noch wat noortoostwaert tot opde disselduere van Carel Bemon al tusschen de voormelde Bollant beke van noortwesten en van zuuden Jeghens ghescheet vande volle thiende daer wij alleenelijck in haelen de twee schouen ende de curre den eenen gedaen ter presentie ende beleede vanden voormelden Jan de Bruijne ende Passchier blaeke ons torconden

test

12.

de twaelste splete ofte houck begindt Verre zuut vander kercke opde westsijde van een straetken dat van nieukercke naer meenen Loopt ten zuutoosthoucke vande hofstede Gillamme soenen daer nv ten tijden bij pachte Op woont Gillamme couuereur van daer streckende en Loopende ouer tvoormelde straetken zuutoostwaert duer een stick lants toebehoorende Meestere Pieter de muelenaere dat light noort bachten den huijse van sijn hofstede tot ontrent den middel van zelue stick daer eertijden eenen appelboom Plach te staene die mackte ghescheet van dese ende de volle thiende alsoo bijcans zuutoostwaert duer vier sticken Lants vanden seluen muelenaere ende Gillamme soenen tot op een roe naer den westhouck van een stick Lants toebehoorende den heere van terreghem van daer bijcans zuutoostwaert duer selue stick tot den zuuthouck van een sticxken Lants van Franchoijs moenens van daer Lancxt den

dick bijcans oostwaert op zuuthende van zelue sticxken totten oosthouck van daer keerende vier roen en half zuutwaert tot den zuutwesthouck van een sticxken lants van Joorijs gellekens van daer keerende en Loopende Lancxt een barremken ofte houuerken Bijcans Oostwaert tot Jeghens den coilghe Vijuere en alsoo oostwaert duer den seluen Vijuere tot den buijsetap van daer keerende en Loopende wat zuutwaert tot in een straete die Loopt oostwaert tot Jnde Jperstraete keerende van daer wederomme en Loopende westwaert Lancxt de selue straete tot op het knocxken daer die es keerende naer mosseleede en naer passchendaele maekende de zelue gescheet van dese Prochie ende prochie van passchendaele voorts keerende ende Loopende van daer noortwaert en westwaert Lancxt selue straetken tot op het knocxken daert es keerende noortwaert van daer keerende en Loopende wederomme zuutwaert Lancxt

test

een dreueken duer tlant ende busch van mijn heere van terreghem totten zuutoosthouck van een sticxken Lants toebehoorende Joorijs Gellekens keerende en Loopende wederomme westwaert lancxt den dick opde zuutsijde vanden busch vanden voormelden gellekens totten suuthouck vanden seluen busch tusschen tghescheet van dese Prochie ende prochie van Passchendaele Voorts van daer keerende en Loopende wederomme noortwestwaert lancxt den dick Op zuuthende vanden zeluen busch mitsgaders opde westzijde van een stick Lants vanden voormelden gellekens totten westhoucke vanden zeluen sticke van daer Lancxt den dick vier roen zuutwestwaert tot den zuuthouck van een stick Lants van Joncker Pauwels zeghers van daer keerende en loopende Lancxt den dick noortwestwaert en duer een stick Lants genaempt cruijseboom stick toebehoorende joos ameel tot een cleen tronck eexken staende opde noortsijde vande

cleene Jperstraete zeuen roen vanden zuut westhouck van een sticxken Lants vanden zeluen ameel tusschen tlant ende busch Jaques Libaert en tLant vanden voormelden Ameel van zuutwesten van daer streckende noort de waert door tselue sticxken ende meersch vanden voormelden ameel tot den noortwesthouck vanden seluen meersch streckende van daer noortwestwaert duer drie sticken lants van franchoijs moenens tot den zuutwesthouck van eenen busch genaempt de zes gemeten Competerende den voormelden Jorijs Gellekens keerende en Loopende van daer noortwaert Lancxt den dick van westen den seluen busch tot Jeghens ouer tgapen vanden dick die Light ten zuuthende van een sticxken Lants nv gebruijckt bij Outer de kemele Van daer Loopende ende keerende wederomme wat zuutwestwaert Lancxt den dick totten zuuthouck van een ander sticxken

test

gebruijckt bijden seluen kemele van daer keerende en Loopende wederomme noortwaert Lancxt den dick tot Jnde beke Jeghens den meersch franchoijs moenens altijts tusschen tghescheet van dese prochie ende de prochie van Passchendaele van daer keerende en loopende oostwaert volghende altijts de bolant beke tot Jeghens ouer tgapen van eenen dick die Light opde zuutoostsijde vande beke tusschen tlant mijn Heere van terreghem ende Gillamme Soenen Alsoo van daer keerende zuutoostwaert Lancxt den dick opde zuustwestsijde vande hofstede ende dreue vanden voormelden heere van terreghem tot in een straetken van daer Loopende Lancxt tselue straetken zuutwaert tot Jeghens Ouer den zuutoosthouck vande hofstede Gillamme Soenen aldaer dese splete ofte Houck eerst mael begonst heeft ende eijnde neempt daer wij haelen de twee schouen

en de curre den eenen gedaen ter Presentie ende belede van Passchier blaeke Cornelis van Rosendaele Ouderlijnck ende oudt muelenaere wel wetende dat den voormelden Houck alsoo es scheedende en separerende voorts ten belede van Gillammen couuereur ende Jaques de grijse die den voormelden houck ouer veel Jaeren heeft opgedaen ende vergadeelt ons torconden

test

13.

de derthienste splete ofte houck begindt zuut ten oosten vander kercke ten zuutwesthoucke vande hofstede Joncker franchoijs de bets wijlent toebehoort hebbende Joncker Sarel vijron van daer Loopende en streckende Oostwaert duer de zelue hofstede en een sijn stick Lants van daer keerende noortwaert zes roen totten zuut westhouck van een stick Lants van Jan bossaert genaempt de willaerts keerende van daer wederomme en Loopende oostwaert Lancxt den dick op zuuthende van drie sticken Lants oock genaempt de willaerts tot den zuutoosthouck van een sticxken Lants competerende Jaques van dicxmuijde keerende van daer wat noortoostwaert Lancxt een straetken tot daert es keerende voorts van daer noch Lancxt selue straetken wat oostwaert tot jeghens ouer tgapen vanden dick alsoo Lancxt den seluen dick

tot den Oosthouck van een stick Lants Van Jan Bossaert van daer keerende en Loopende altijts zuustoostwaert Lancxt den dick duer een stick Lants van Joncker Sarel vijron mitsgaders duer den busch Jakemijntken blaeke tot Jnde groene straete van daer keerende en Loopende westwaert Lancxt de zelue groene straete tot op het knocxken daer de straete es Loopende naer nieukercke genaempt de sluper straete voorts van daer keerende en Loopende bijcans noortwaert Lancxt de voorseijde sluper straete tot Jeghens Ouer eene oude dreue daer eertijden te woonen Plach Jan vijaene die Light Opde westsijde vande selue straete van daer streckende en loopende noortoostwaert duer twee sticken Lants vande voormelde bets en bossaert en duer eenen water pit totten zuutwesthouck Vande hofstede vanden voormelden bets aldaer dit houcxken eerstmael beginnen heeft en eijnde neempt daer wij haelen de ... schouen ende de curre den ... ter presentie ende beleede vanden voormelden blaeke ons torconden

test

14.

de Veerthienste ende Leste splete beghindt Oost vander kercke op het knocxken dat Light zuutoost voor de herberghe ghenaempt vijf weghe Loopende van daer noortwaert lancxt een straetken dat Loopt naer de oude houen tot Jeghens ouer tgapen van den dick die Light Opde Oostsijde van selue straetken tusschen tlant Jan de cock en nicolaijs de cock van zuuden keerende en Loopende van daer Oostwaert Lancxt den dick tot thenden de sticken Voorts keerende en Loopende Van daer wederomme noortwaert Lancxt den dick tot den noortoosthouck vande hofstede Joos de cock keerende wederomme en Loopende Oostwaert Lancxt den dick tot daer den zeluen es keerende noortwaert Voorts van daer keerende en Loopende noortwaert door een sticxken Lants dat Light bachten de schuere van claijs de cock mitsgaders op het oosthende van een stick Lants

dat Light bachten den huijse vanden Claijs de cock tot in een straetken dat Loopt voor de oude houen keerende en Loopende wederomme Oostwaert tot den noortoosthouck van een stick Lants dat Light voor een veruallen hofstede van Claijs de cock vuijt den hoofde van joorijs Van Lauwe keerende en Loopende van daer zuutwaert Lancxt den dick opde noortoostzijde van een motken mitsgaders op Oosthende van een sticken Lants van claijs de cock genaempt de motJens tot den oosthouck Van zelue sticxken noch zuutoostwaert tot den zuuthouck vande hofstede michiel Burchgraue keerende wat westwaert totten noortwesthouck van een stick Lants toebehoorende de zelue hoirs keerende en Loopende van daer wederomme zuutwaert Lancxt den dick tot in een straetken tusschen tghescheet van dese prochie ende de prochie van Rousselaere keerende en Loopende Lancxt tvoorseijde straetken

test

zuutwest ende zuutwaert tot inde straete die van Rousselaere naer nieukercke Loopt van daer zes roen zuutwestwaert lancxt de selue straete tot Jeghens Ouer tgapen vanden eenen dick die Light zuutoost voor een veruallen erfue daer eertijden de herberghe van het schichten Plach te staene van daer Loopende zuutwaert lancxt den dick tot den oosthouck van een stick lants competeerende Joorijs calmeijn Keerende van daer acht roen en half westwaert en van daer wederomme zuutwaert duer een busch mijn heere van Lombijzze tot op gapen vanden dick die Light tusschen tLant Joncker Pauwels zeghers ende tLant dhoirs Jan vander straete noch zuutwaert lancxt den dick tot den zuut Oosthouck van een cleen viercante meersselken toebehoorende dheer Jan deghewijt van Daer keerende wat westwaert tot den

noortwesthouck van een stick lants toebehoorende den voormelden zeghers Loopende en keerende wederomme zuutwaert Lancxt den dick totten zuutwesthouck van zelue stick Van daer streckende suutwestwaert nourschs duer een stick Lants vanden seluen Pauwels genaempt het langhe stick tot inden root pit die Light ten noortoosthoucke van een stick Lants van Joncker daneel deghebroot Voorts noch zuutwestwaert lancxt den dick tot den noorthouck vande hofstede vanden voormelden deghebroot noch zuutwaert tot den oosthouck vanden voormelden deghebroots Boghaert keerende ontrent twee roen zuutoostwaert en dan Loopende wederomme zuutwestwaert Lancxt den dick tot den zuutoosthouck van een hapte stick Lants vanden voormelden deghebroot altijts maekende tghescheet van dese prochie van

test

nieukercke ende Prochie van Rousselaere keerende en Loopende van daer wat suutoost waert Lancxt den dick tot den westhouck Van een stick Lants toebehoorende dhoirs Jan vanden bussche keerende wederomme en Loopende rechte zuutwestwaert Lancxt den dick tot den oosthouck van een stick Lants van Joorijs calmeijn van daer keerende en Loopende zuutoostwaert Op zuuthende van een sticxken Lants toebehoorende onse Lieue vrauwe van Rossebeke tot inde groene straete van Daer keerende en Loopende zuutwestwaert lancxt de zelue straete tot jeghens Ouer tgapen vanden eenen dick die Light Opde zuutoostsijde vande voorseijde straete ten noorthoucke van een stick Lants genaempt bier Lant toebehoorende Joorijs Calmeijn Libri Jois saelens van daer streckende en Loopende noortoostwaert duer

twee sticken Lants vanden voormelden calmeijn tot den noorthouck van tweede stick Van daer bijcans Oostwaert totten noortoosthouck van een stick Lants vanden seluen calmeijn vuijt den hoofde van Anthns. boque al tusschen de drooghe vijuers ende den busch Elijaes veranneman ande noortsijde Van Daer keerende en Loopende noortwaert opde Oostsijde vande voormelde busch duer een pitterie Mitsgaders duer een sticxken Lants totten zuutoosthouck van een stick Lants toebehoorende de kijnderen Joncker Anth[o]n[i]s van Hallewijn Voorts van daer noch noort waert Lancxt den dick tot jn hemlieder dreue keerende en Loopende van daer bijcans noortoostwaert Lancxt de selue dreue tot daer die es keerende Voorts keerende en Loopende wederomme noortwaert Lancxt de zelue dreue ende straete tot op het Knocxken dat Light zuutoost voor de

test

herberghe genaempt vijf weghe aldaer dese splete eerst mael begonst heeft ende eijnde neempt daer wij Haelen de twee schouen ende de curre den eenen ghedaen ter presentie ende beleede van Pieter machelberch filius marqus Ouderlijnck en woonachtich binnen dese voorseijde Prochie die den seluen houck bet dan ouer vijfendertich Jaeren heeft vergadert ende opghehalt oock ten beleede van claijs de cock ouderlijnck ende ghesworen van het vijfste deel van oostnieukercke voorts ten belede van passchier de blaeke ende Bernaert Huijghe filius Passchier als wel wetende dat desen houck van ouden tijden alsoo es scheedende ende separerende Volghende desen Ommelooper Ons torconden

Aldus dese voormelde belegherijnghe ende Ommeloopers bij mij Onderschreuen Coolaert Daerlun gheswooren lantmeetre sLants vanden Vrijen voormelt vernieuwt ende met nieuwe Canten ende aboutten belegheert vp het Beleet ende te kennen gheuen vande voorseijde beleeders ende ouderlijnghen op elcken houck Ofte splete hier vooren bekent dit ten Versoucke van mijn Eerweerdich heer Den Prelaet van zonnebeke ende heer Aughustijnus deuere Pastoir vande voorseijde Prochie van Oostnieukercke ende Religues vanden seluen Conuente van zonnebeke Voorts oock bouen dien ter presentie ende beleede van jan de duerwaerdere filius Jans Gillis de bouuere filius Gillamme ouderlijnghe ende woonachtich binnen dese voorseijde prochie Voorts ten beleede van Passchier blaeke die diuersche houcken ende spleten bet Dan ouer vijfentwintich Jaeren soo voor hem zeluen als voor heer Gillammen van

test

houcke eertijden Pastoir deser voorseijder prochie ende oock Religius vanden voormelden conuente heeft vergadert ende opghehaelt ende al tot het separeren van desen ansocht Aldus voleijnt desen XX.e marte 1656

Coolaert dArlun