Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1607

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "vpden achtentwijntichsten Junij zesthien hondert [vermoedelijk: 'ende neghene']" (28/06/1609).

Type: Gedeelte van een processtuk betreffende een beschutting

Beschrijving: [Aangezien de termen 'eiser' en 'verweerder' voorkomen in het beschikbare stuk tekst, vermoeden wij dat het stuk betrekking heeft op een proces, blijkbaar i.v.m. een beschutting]

Opmerking: Van deze tekst bleef enkel de linkeronderhoek bewaard.

Tekst

test
[voorkant]

[hetdocument is bovenaan en rechts onvolledig]

heesschere ghecond in prierck[?] thebben te doene de voorseijde rekenijnghe [...] Jncommutabiles ghelijckerwijs dheesschere nijet en was v[...] vuten hoofde vande voornoomde plaeccaete an anghemerct de voorseijd[e...] daerthenden promptelick vp te legghen tghuene men dheesschere [...] wesen schuldich te zijne Sustinerende daermede te moeten gh[...] te zijne nijet ontfanghelick met costen anghemerct zij den besch[...] ende dat ten surpluuse anden heesschere alleenelick was [...] omme de voorseijde debuoiren van[de] weghen den beschuddere zel[...] mitsg[aders] zeker requeste ende andere proceduren daermede [...] De betrocke verweerere hadde vuijten aduijse gheordonneert ghe[...] verbaele proceduren te procederen vp s beschudders ghes[...] hem oock hadde [...] gheweest bij naeghevolchde senten[...] van dat hij gheproffijteert hadde vande hijpoteque In questien [...] Om bijden beschudde Voorts daer vp te procederen zoo hij te [...] merckelick vpden achtentwijntichsten Junij zesthien hondert [...] veerthijen daeghen a[...]de eerstcommende vp peyne van te doene [...] dijes hij oock was ghebleuen Jn faulte Soo was hendelijnghe [...] de zelue heesschere verclaerst danof versteken te zijne end[...] ghedecreteert ende oock dheesschere ghecondempneert Jnde [...] July zesthien hondert ende neghene