Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1534

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-09-1548

Type: Denombrement voor het Troostleen te Oostnieuwkerke, in naam van Phlijps vanden Berge aangeboden aan jonker Maximilliaen Vilain

Beschrijving: Uittreksel uit het leenboek van het graafschap Izegem: Hendrick de Stailleurs bezorgt het denombrement voor het Troostleen in de parochie van Oostnieuwkerke aan jonker Maximilliaen Vilain, baron van Ressegem, heer van Sint-Jans-Steen, Kalken, Izegem, Hem en Seviene (?), erfachtig collator van Assene en Assenede-Ambacht etc. Hij doet dit in naam van jonker Adriaen van Haeueskercke, die optreedt als voogd voor Phlijps vanden Berge, zoon van wijlen jonker Ghilein vanden Berge, heer van Watervliet [+ opsomming van de plichten en rechten van het leen].

Tekst

test
[voorkant]

Extreit Vijtten Leenbouck Vande[n] graeffschepe Van Jseghem alWaer onder andere folio 3 Verso 4 staet tnaervolgende

Phlijps vande[n] berge

jk hendrick de stailluers als gemachtichgd ende bedienende man oVer ende Vijtter name Van Joncheere Adriaen van raeueskercke als voocht van Ph[i]l[ippe]s Vande[n] Berge Zuene Jo[ncke]r ghilein Vande[n] berge Jn zijner leven heere Van Watervliet erfachtich Forestier Van Hauthulst gelninge etc[eter]a Kenne[n] ende Lijde dat Jck Jnde quaeliteijt alsboven haudende ten te leene ende Jn Manschepe van Edelen en[de] Weerden Joncheer Maximilliaen Vilain Barron Van Rassegem heere Van S[in]t Jans teen steene Calckiene Jsegem hems seuiene[?] eerfachtich colatuer Van assene ende Assene Ambacht etc[eter]a tvoorn[omd]e Phlijpe Van berges Leengoet geheeten troestleen groot zijnde neghen gemeten Lants Luttel min ofte meer liggende Jnde Prochie van host nieuwkercke ende Jnt tvoornomde Ph[i]l[ipp]us leen compt in erfuelijcke rente sesthien Vaeten Eeuene rousselarsche maete ende twee schele par[isis] Jn pennijck rente Vallende t'elcken sinte martensmisse Voor de[n] Winter Jn elcke Jaer ende dese voornomde rente bestrect haer ende loop op acht gemeten en half meersch ende Vijfuentw- ijntich roen erfVe liggende inde selve Prochie tusschen JpperAmbacht over een zijde dat Js de heerl[ichede] Van Mijnnen geduchtigen Heere geseijt Swijlaend ende de[n] heerschepe Van Jo[ncvrauw]e Jsabelle Van lichterVelde genampt svos aen[de] noortzijde de heerlichede van wijlen greffier de lange genampt schiervelde ende heerl[ichede] van mijn Vrauwe van Jsegem [Wijlent]

test
[voorkant]

wijllent toebehoorende Eenen Parchevael Van Jsegem aende zuutzijde etc[eter]a Jtem ten dese[n] Voornomden leene behoort een bailliu ende Seuen schepene die te maecken die onder tvoors[eijde] heerschip gerft sijn ende Vermach de boete van drie ponde[n] Par[isis] ende daer ondere ende Vermach tot Vondt Confisca[ti]e ende bastaerde goet ende als men eenige erfue Vercoopt liggende onder tVoors[eijde] leen soo heeft de[n] Voornomde[n] Phlijps Vande[n] berge Vercoop Jtem ten desen Voornomde[n] leene behoort tderde deel Vande thinde alsoo Verre als het Voorseijde Heerschap bestrect ende op desen Voors[eijden] negen gemeten leens behoort de[n] Voornomden Phlijps de gheheele thinde toe Jtem de schepenen van Phlijps Voors[eijt] leen behooren ende Resorteren voor de Wet Van Mijnen Joncher van Jsegem staende den Voornomde[n] Phlijps Leen te trauwe ende Waerhede ende teenen Reliue van x lb p[arisis] alst Verandert bij versterefuenisse ende alst v[er]andert bij coope soo es de[n] voornomde[n] heere van Jsegem schuldich danof te hebben den x.e[n] pennijnck a Van als dat ghelt ghel[ijck] Relieue ende Cammerlinck ghelt aldus soo gheue Jck ouer het Voors[eijde] Phlijps leen in Vorme Van gerecht Rapporte Jn kennisse der waerheden soo hebbe Jcke dit Raport geteeckent met mijn gewonnelick hanteecken Actum de[n] xv.e/xvi.e[?] [septem]b[er] xv.C achten Veertich ond[erteecken]t destailluers onder staet geschreuen modo Jo[ncke]r Jan Vanden berge p[ost] mortem patris

Naer Colla[ti]e Accordeert metten Voors[eiden] Leen boucke mij torconden als greffier Van[den] Voors[eijden] Leenhoue en[de] Graefschepe van Jsegem onderstaet met merck [...?] Van Houtte 1650

BRU-AGSB-Z-n1534 [achterkant]

[onleesbaar] van de [onleesbaar] van het Rosleen