Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

LIT-056**

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-03-1509

Opmerkingen analytische datum: Rekening houdend met het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Notarieel afschrift van LIT-056

Beschrijving: Notarieel afschrift van LIT-056.

Opmerking: LIT-056** is een kopie van LIT-056; voor de namen, instellingen en functies, zie daar.

Tekst

[Overgenomen uit Angillis(3), 284-289]

[p. 284]

Alle den ghonen die deise tjeghenwordighe letteren zullen zien, wij Philips, bider gratie Gods bisscop van Doornike, euwighe groetenesse in Gode.

[p. 285]

Verblidende verhueghen wij in Gode als wij bij ziinen jonstigher goedertierheit die boven alle lieden verheiven, wonende in die hoochheit, anziet in den heimel ende inder erden, met zijnen oogen van ontfarmicheit, de ghedachten van den gheloveghen lieden zo jn der godliker minnen ontsteiken, wij ziende dat zij jn zulcdanighe ghewerken van devocien ende caritate hem zelven altoes bezicht houden, bij den welken veile lieder devocie groeyt, de goddeliken dienst vermeest, ende ooc der zielen zalicheit vercreighen wort vulmaectelic. Eydele man ons beminde kijnt in Gode, Rogier, ghezeit van Lichtervelde, sciltknecht, van onsen bisscopdomme, met een wiis overdijnken merkende dat de condicien van den menscheleke state ende broosscheit gheene zeikerheit van tijden en heift, maer, tguent dat, in huer scijnt, zijnde naerder ende meer treckende tot nieten, der voorzienicheit radende ende discreteirende, ende voorzienighe discretie bewizende hartrichs ende verganghelic goedt jn gheestelick ende eeuwich goed te veranderen, heift eene eeuwighe capelrie te love ende glorie vanden almoghenden God, der heilegher ende der glorieuser maghet Marie, Gods moeder, ende van allen zijnten en zijntennen, omme ziner, zijns wiifs, zijn vaders, moeders ende aller zijner vrienden zielen zalicheit, jn zijns huus staende bij Bets jn de prochie van Roeslaere, onser voorseider bisscopdomme, in de name ende eere vanden alder glorieusten martelare Sint Joris te fonderene, heift ghedisposeirt ende als nu heift ghefondeirt. Ter welker capelrie vergheiftinghe heift ghegheven, gheassigneirt ende eeuwelike up ghedraghen, vnaden goede hem van Gode verleent, zeikere landen ende merschen dewelke hier onder ghenaemt ende ghedeclareirt staen, ende alder eerst viere ghemeiten ende een lijne, achte ende dertich roeden bezaeijlic landts, ligghende up Kerrenmersch inde prochie van Hoogheleide jnt voors[eide] bisscopdomme, onder die heirlicheide vanden eidelen ende mueghende prinche heere ende grave

[p. 286]

van Vlaendre, te weitene tusschen der erve van Jan van Essen ende der erve van Jan vander Heede.

Item, onder dezelve heerlicheide ende in de zelve prochie, vijf lijnen ende drie en dertich roeden bezaeijlic landt, ligghende ande oostzijde up de voors[eide] Kerenmersch, tusschen der erve van den voors[eiden] Jan van Heede ende der erve van Willem ghezeit Molnaere.

Item, twee lijnen ende een half bezaeijlic landts in de zelve prochie ende onder de zelve heerlicheide, in een plaetse ghezeit Hanestrate, an de noortzijde, neffens der erve vanden vors[eiden] Willem Molnaere.

Item, an de westzijde des cruus van Sinte Amants streckende neffens, een helft zeiven lijnen ende vijve en twintich roeden bezaeijlic landts onder de heerlicheide ende prochie voorn[omt] ligghende.

Item, viere lijnen bezaeijlic landts ligghende an de westzijde voist neffens tsticlands voors[eit].

Item een lijne ende vijf roeden mersche landts, ligghende in een plaetse ghezeit de west rost mersch.

Item elleivene lijnen ende twaelf roeden bezaijlic lant ligghende onder de heerlicheide vanden voors[eiden] grave in de caestelrie van ypre, an de oostzijde daer Mer Rogier van Ysengheem es scouteten inde vierscare van Haselt, te weitene, in een plecke ghezeit de boelt, neffens der erve van Thomas, ghezeit Clincx, van eener zijde, ende vander andere zijde, neffens der erve wijlent Jans Witten.

Item, neighene lijnen ende vier warven twintich roeden bezaeijlic lants, ligghende neffens der erve ghezeit Lancvoets, an de noortzijde over den ijperschen wech, ghenakende de erve van Jan ghenaemt Molnaers. De welke bezaeijlicke, ende ghers landen boven ghenaemt, waren ende ziin der voors. capelrie wel ende souffissantelic gheassigneirt, noch van gheener admortizacie nood hebben, maer het es ghenouch dat de voors[eide] landen alzo simpelike upghedraghen ende ghegheiven ziin, alzo dat de capellanen vander voors[eide] capelrie, zullen mueghen ghebruken

[p. 287]

ende besitten teeuwieghen tyden, paeysivelic ende rustelic de voors[eide] bezaeilike ende ghers landen, metten vruchten ende emolumenten daer an clevende, naer de usanche, wet ende costume vanden lande ende plecken daer de voors[eide] landen ligghen; ende de welke gheweist hebben van weerden ende zijn, ende mueghen wert ghemeenlic ende ghetrauwelic, sjaerlix twijntich ponden par. ende meer vlaemscher munten. Alzo wij van alle deisen ende van elc zonderlinghe, alzo wel by der nerstighen onderzoucke van onsen beminden deiken van kerstenheide van Roesselare, by onsen speciale beveile daer up ghedaen, als bij letteren ende brieven van sceipenen vanden voors[eiden] plaetse daer of ghemaect, te vullen daer of gheinformeirt zijn, waer bij de voors[eide] Rogier heift ons oetmoedelic ghebeiden als dat wij de voorn[omde] capelrie wel ende souffisantelic ghefondert zijnde ende vergheift zegghen ende uuten zouden willen ghelieven. Aldus wij, jonstelike gheneighen ter voors[eiden] duechdelike ende reidelike supplicatie, willende ziin prijselic voorstel teenen hende te bringhene, uut onser ordinaire vermueghen ende mueghentheit zegghen, ende naer rechte uuten in deis[e] ons[e] gheschriften, dat de voors[eide] capelrie wel ende souffesantelic ghefondeirt ende verghift es. oordinerende, uuter zelver onser auctoriteit ende mueghentheit, dat de capellaen wie hij zij, die naer den eersten in de voors[eide] capelrie canonikelic ghestelt, binden jare van den daghe van ziner institutie ende paeysivele possessie vander zelver, in priestere hem doe promoveren ende in persone in de zelve resideirt; ende dat de eerste capellaen zal ghehouden ziin te doen celebreiren viere messen de weike, in de voors[eide] capelrie, bij eenen priester ydone ende alle anderen capellanen, naer den eersten capellaen, die in de voors[eide] capelrie gheinstitueirt werden, zullen ziin ghehouden de voors[eide] messen te doene, of zij ne waren nootzakelike belet en danne, bij eenen anderen te doen doene, zijn zij strenghelike ghehouden de collatie ende provisie van der voors[eider] capelrie, al zo dickent als zoe vacieren zal, ons ende onsen naercommers bisscoppen van Doornicke,

[p. 288]

ter presentatie vander voors[eide] Rogier fondateur ende zynen hoors ende aeldynghen eeuwelike ghereserveirt, alzoot hem van den heleghen stoele van Rome es gheconsenteirt by zeikeren spaeus letteren daer up ghemaect, van welker letteren tinhouden volcht hier naer in deiser woorden:

"Innocentius, bisscop, dienare der dienaren Gods, onsen beminden kinde den eydelen man Rogier van Lichtervelde, jonker van den bisscopdomme van Dornike, groetenisse ende apostelike benedictie. Uwe Eerbare devotie bij den welken ghi begheert te ghelievene den uppersten Conijnc, met reidene ons daer toe trecht ende lett, dat wij uwe begherten, ende bij speciale den guenen die de vermeerijnghe vanden godlijcken dienst angaen, met oorboore jonsten consenteiren voorware meenen van uwen heesche ons van uwen tweighe overghegheiven hilt in, hoe dat ghij, omme uwe zalicheit peinsende, begheirende hertsch in heimelcx, ende verganghelic goedt in eeuwich, zalegheleke te veranderene omme uwe, uwes wijfs, uwer vaders ende moeders ende allen uwen vrienden zielen zalicheit, ter eeren Gods ende des heilichs maertelaers sijnt Joris, te makene eene capelle binden bevanghe vander prochie van Roesselare, west, in ons bisscopdom van Dornike, toebehoorende de presentatie van onsen beminde kinderen abt ende convent vanden clooster van onser Vrauwen van Zunnebeike, vander oordine van sijnte Augustijn, vanden bisscopdomme van Therenburch, te fondeirne ende derzelver capelrie van uwen erveliken goede te verghiftene met twintich ponden par. vlaemscher munten sjaer ervelike ende eeuwelike rente proponeirt. Omme twelcke van huwen tweighe ons was oetmoedelic ghebeiden dat ons zoude ghelieven in oorlof te gheivene te mueghen fundeiren ende maken de voors[eide] capelle binder voors[eider] bevanc ende limiten voorn[omt], trecht van den patronaetsceipe hu ende huwe hoirs eeuwelic ghereserveirt zijnde, ende consenteiren aldus wij in Gode commenderen hu priselic voorstel, willende uwen begher-

[p. 289]

ten jonst tooghen gheneighen in deise zake tuwer beide, tgheiven hu, uut onser paus. macht, bij speciale gracie, vullen oorlof de voors[eide] capelle te mueghen fonderen ende maken binnen de voors[eide] bevanghe, trecht vanden patronaetscepe hu ende huwe hoirs eeuwelic ghereserveirt, behouden dat de voors[eide] capelle eerst zy verghift metter ghifte voors[eit], zonder eenich oorlof te vraghene vanden bisscop vander plecke ende van den voors[eiden] abt ende convent; behouden altoos in andre zaken trecht vander voors[eider] prochiekercke ende van allen andres. Niement wie hij zij en zij oorlooft deise letteren van onsen consente ende verleeninghe te weider legghene, of by eenighen zotte verwaentheit der ieghen te doene, want, presumeirt, hem yement dat te doene, als nu moet hij weiten dat hij zal vallen in de indignatie vanden almueghenden God ende van zijn heilighen apostolen sinte Pieter ende sinte Pauwels. Ghegheiven te Avingjoen up den derden nonas van December, in teerste jaer van onsen paeusceipe."

In welken van allen ende sonderlijnghe van dies voors[eit] es, deise presente letteren ter eeuwiger memorie ende ghedijnckenesse hebben bevolen metter mueghentheit van onsen zeighele te roboreirene ende te versterkene. Ghegheiven ende ghedaen te Doornike, den een ende twintichsten dach vander maent van Octobre, int jaer ons Heeren duust drie hondert zesse ende vichtich. Aldus geteikent up de ploeye: NAZARDI.

Aldus ghecollationeirt de presente copie, ghetrocken uten latijne in vlaemsche, ende concordeirt deise zelve copie metten originale letteren van worde te woorde, niet daer in veranderene, meersderne of minderende dat den zin ende verstant van dien bij deisen verandert es ende ghecorrumpeirt. Ghedaen bij mij Pieter van den Berghe, prbr. ende notaris apostolijc, als daer toe verzocht, int jaer ons Heeren duust vijf hondert ende achte, den derden dach van Maerte. Torconde mijn hanteikin. DE MONTE, not.