Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

LIT-056*

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-12-1353

Opmerkingen analytische datum: Deze tekst werd overgenomen in een stuk van 21/10/1356; gezien de inhoud, is het onwaarschijnlijk dat dit stuk van veel vroeger dateert. Bijgevolg is de vermelde paus 'Innocentius' vermoedelijk Innocentius VI, die regeerde van 18/12/1352 tot 12/09/1362. De derde nonen van december van zijn eerste pausjaar vielen dus op 03/12/1353.

Type: Instemming door de paus met het voornemen van Rogier van Lichtervelde om een kapel voor Sint-Joris te stichten in Roeselare, en verlening van het patronaat aan de stichter

Beschrijving: Paus Innocentius [VI] stemt in met het voornemen van jonker Rogier van Lichtervelde om voor zijn zielenheil, dat van zijn echtgenote, ouders en vrienden, en tot meerder eer en glorie van God en Sint-Joris, een kapel te stichten in de parochie Roeselare, die te bouwen en te doteren. Het patronaat van die kapel komt toe aan de stichter en diens erfgenamen.

Tekst

[Overgenomen uit Angillis(3), 288-289]

[p. 288]

Innocentius, bisscop, dienare der dienaren Gods, onsen beminden kinde den eydelen man Rogier van Lichtervelde, jonker van den bisscopdomme van Dornike, groetenisse ende apostelike benedictie. Uwe Eerbare devotie bij den welken ghi begheert te ghelievene den uppersten Conijnc, met reidene ons daer toe trecht ende lett, dat wij uwe begherten, ende bij speciale den guenen die de vermeerijnghe vanden godlijcken dienst angaen, met oorboore jonsten consenteiren voorware meenen van uwen heesche ons van uwen tweighe overghegheiven hilt in, hoe dat ghij, omme uwe zalicheit peinsende, begheirende hertsch in heimelcx, ende verganghelic goedt in eeuwich, zalegheleke te veranderene omme uwe, uwes wijfs, uwer vaders ende moeders ende allen uwen vrienden zielen zalicheit, ter eeren Gods ende des heilichs maertelaers sijnt Joris, te makene eene capelle binden bevanghe vander prochie van Roesselare, west, in ons bisscopdom van Dornike, toebehoorende de presentatie van onsen beminde kinderen abt ende convent vanden clooster van onser Vrauwen van Zunnebeike, vander oordine van sijnte Augustijn, vanden bisscopdomme van Therenburch, te fondeirne ende derzelver capelrie van uwen erveliken goede te verghiftene met twintich ponden par. vlaemscher munten sjaer ervelike ende eeuwelike rente proponeirt. Omme twelcke van huwen tweighe ons was oetmoedelic ghebeiden dat ons zoude ghelieven in oorlof te gheivene te mueghen fundeiren ende maken de voors[eide] capelle binder voors[eider] bevanc ende limiten voorn[omt], trecht van den patronaetsceipe hu ende huwe hoirs eeuwelic ghereserveirt zijnde, ende consenteiren aldus wij in Gode commenderen hu priselic voorstel, willende uwen begher-

[p. 289]

ten jonst tooghen gheneighen in deise zake tuwer beide, tgheiven hu, uut onser paus. macht, bij speciale gracie, vullen oorlof de voors[eide] capelle te mueghen fonderen ende maken binnen de voors[eide] bevanghe, trecht vanden patronaetscepe hu ende huwe hoirs eeuwelic ghereserveirt, behouden dat de voors[eide] capelle eerst zy verghift metter ghifte voors[eit], zonder eenich oorlof te vraghene vanden bisscop vander plecke ende van den voors[eiden] abt ende convent; behouden altoos in andre zaken trecht vander voors[eider] prochiekercke ende van allen andres. Niement wie hij zij en zij oorlooft deise letteren van onsen consente ende verleeninghe te weider legghene, of by eenighen zotte verwaentheit der ieghen te doene, want, presumeirt, hem yement dat te doene, als nu moet hij weiten dat hij zal vallen in de indignatie vanden almueghenden God ende van zijn heilighen apostolen sinte Pieter ende sinte Pauwels. Ghegheiven te Avingjoen up den derden nonas van December, in teerste jaer van onsen paeusceipe.