Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1609

Algemene gegevens

Type: Verzoek door de pastoor van Langemark, als suppliant, aan de Raad van Vlaanderen, om de Zaal van Ieper te bevelen hem een bepaald stuk te laten inzien en kopiƫren

Beschrijving: De Raad van Vlaanderen laat weten dat meester Gregorius de Keuwer, pastoor van Langemark en suppliant, nog niet het document kan voorleggen dat hij in zijn verzoekschrift vermeldde, omdat hij het stuk nog niet heeft kunnen inzien. Hij heeft enkel van enkele schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper vernomen dat zij een stuk in hun griffie hebben dat hem nuttig zou kunnen zijn, maar zij zijn niet bereid om hem inzage te verlenen of een kopie te laten maken zolang hij geen bevelschrift van het hof voorlegt. Pastoor De Keuwer verzoek het hof nu om de Zaal van Ieper te bevelen, hem inzage te verlenen van het stuk in kwestie.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

[In en rond het wapenschild:] VIER ST 1783 FLANDRIAE

Onder correctie van het Hof

Heer ende meester gregorius de Keuwer pastor Der prochie van langemarcq Suppliant bij D'annexe Requeste t'Hof bedanckende van het appointement Daer op d'verleent Seght Datter voor als noch geene representatie en is om volgens Stile te lichten commissie compulsoire ofte te versoecken prefixie van dagh om te laeten autentiquieren [onleesbaar] ende forme het Stuck ofte bescheedt bij de voorseijde requeste vermelt mits hij tot hier toe t'selve niet een heeft ghesien nochte aen hem ghecommuniquiert en is geworden nemaer alleenelijck gheseijdt door eenige heeren schepenen der Zaele en[de] casselrije van Jpre dat diergelijck stuck ofte bescheedt t'hunder greffie berust ende dat sij niet en soecken daer van copie te verleenen ten sij bij ordonnantie van dit hof sulcx dat Den Verw[eere]re het selve eerst moet hebben geexamineert om te weten of het hem voordeeligh is en[de] danof copie bekomen aleer hij volgens stile can versoeken prefixie van dagh om t'selve te doen bekleeden met de probatoire Kracht oorsaecke Den Verweerdere andermael

test
[voorkant]

sijnen toevlucht neemt tot het Hof

T'Selve ootmoedelijck biddende ghedient te wesen alsnu aen Schepenen der Zaele ende Casselrije van Jpre t'ordonneren aenden Verweerdere t Sijnen coste te Verleenen Jnspectie en[de] copie van het stuck ofte bescheedt bij de voors[eijd]e requeste Vermelt

T Welcke doende [etceter]a

J. Schelstraete pr[ocureur]

test
[achterkant]

t'Ins[inue]ren copie deser en[de] van d annexe req[ues]te aen mijn heeren schepenen der Zaele en[de] casselrije van jpre jn hunne collegiale Vergaederijnghe