Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1608

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Verzoek aan de schepenen van de Zaal van Ieper om de pastoor van Langemark inzage te verlenen in een document, waarmee hij voor de Raad van Vlaanderen zou kunnen bewijzen dat de heren van Langemark geen recht hebben op bepaalde eerbewijzen

Beschrijving: Brief aan de schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper: meester Gregorius Dekeuwere, pastoor van Langemark, heeft in zijn proces tegen burggraaf de Pattin bij de Raad van Vlaanderen bekomen, dat de griffie van de Zaal van Ieper hem inzage moet geven en een kopie moet laten maken van een stuk, waarmee zou kunnen bewezen worden dat de heren van Langemark geen recht hebben op bepaalde eerbewijzen, maar dat daarentegen het hoofdcollege van de Zaal van Ieper daar recht op heeft.

Tekst

test
[voorkant]

[In de linkermarge:] mijnheeren ants

Aen Mijnheeren Mijnheeren Schepenen der Zaele ende Casselrije van Ipre

Verthoont met eerbiedinge heer ende m[eeste]re gregorius de- keuwere pastor der prochie Van langhemarcq dat hij tot laste van VE.den in Den raede van Vlaenderen heeft becommen ordonnantie ten fine Van aen den Verthoonder t'Sijnen Coste te Verleenen inspectie ende Copie Van Seker Stuck ofte bescheet ter greffie Van VE.den berustende waer bij Soude Consteren dat de heeren Van de Voors[eijd]e prochie van Langemarcq niet gerecht en Sijn te pretenderen ende genieten de rechten honorificq als heeren ten sij alvooren betaelt hebbende sekere Engagere Nemaer ter Contrarie dat het VE.dens hooft- Collegie Soude wesen die tot het genieten van diere [doorstreept: gerecht] tot alderstont gerecht is Van welcke ordon- nantie door den deurwaerder Liebaert volgens Stijle aen VE.den Copie is geinsinueert geworden uijtwijsens sijn relaes Staende ter marge van de onderCorrectie ende apoin- tement alhier annex Wanof den Verthoonder het effect wenschende te becommen Sijn secours neemt tot de selve

Mijnheeren

Seer oodmoedelick biddende Soo haest mogelick

test
[voorkant]

aen den Suppliant t'sijnen Coste te Verleenen Copie Authentique Van het Stuck ofte bescheet bij premisen geroert ten fine Van optebrengen de preuve Contrarie Waer toe hij ten processe Jegens den heer burghgrave de pattin hangende ongedecideert in den ges[eijd]en raede in Vlaenderen is geadmitteert geworden ende tot voltrecken Van welcke hij aldaer gepraemt wort

T'welcke doende [etceter]a

C.[...?] Speelman ad[vocaa]t

P.[?] V. Hollevoet p[rocureu]r