Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1527

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-11-1769

Type: Brief van de pastoor van Roeselare aan de abt van Zonnebeke, betreffende de opvolging van de op sterven liggende koster van Roeselare

Beschrijving: Brief van pastoor Ant[onius] Xav[erius] de Bie van Roeselare, aan abt J. B. de Vos van Zonnebeke: koster Dilseine van Roeselare ligt op sterven, en de pastoor geeft door dat de heer Denijs en vele van zijn vrienden gevraagd hebben om aanbevolen te worden aan de abt van Zonnebeke, in de hoop na het overlijden van Dilseine koster te mogen worden. De Bie geeft het verzoek door, maar voegt er wel aan toe dat hij Denijs niet in staat acht om de taak van koster naar behoren te vervullen, wegens gebrek aan muzikale kwaliteiten. Hij laat de beslissing echter over aan de abt.

Tekst

test
[voorkant]

Rousselaere den 26 [novem]ber 1769

eerweirdighsten heer

Vermits mijn heer dilseine ontfanghen hebbende de twee laetste h[eijlighe] sacramenten in groot perijckel is van te sterven en sijne costerie staet te vacheren mijn heer denijs en veele van sijne vrienden hebben mij versocht om hem aen VL[ieden] te willen recommanderen het gene bem doende om te voldoen enckelijck aen hun versoeck en te beletten veele opspraecke en clappernie en oock te toonen dat ick noch mijnen cosijn niet teghen hem en sijn ghelijck eenen van VL[ieder] heeren aen mijn heer necker gheschreven heeft ter contrarie wij en wenschen maer sijn welvaeren maer vermits hij gheen musijck en can en niet heel vast en is in den simpel sanck vreese dat hij niet in staete en is om de costerie hier wel te bedienen doch ick laete dit aen VL[ieder] voorsichtigh oordeel en sal mij geirre in alles het gone VL[ieden] sult ghedaen hebben verdraeghen ondertusschen naer cordiaele groetenisse hebbe d eere van V[ieden] t assureren van mijn respect en waerelijck blijve

eerweirdighsten heer

VL[ieder] ootmoedigh[en] en die[...?] dienaer Ant[onius] xav[everius] de bie past[or] roll[ariensis]

test
[adres]

A[?] den eerweirdighsten heer Mijn heer j.b. de vos prelaet in d abdie en heere der prochie van ende Tot zonnebeke