Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1513(2)

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-04-1689

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den Jaere ende Ougst xvj.C sessentachtentigh" (1686); "den xxvij.en nouembre xxvj.C sessentachtentigh" (27/11/1686); "van daten sesden meije xvjC achtentachtentigh" (06/05/1688).

Type: Verkoop door de voogd van jonkvrouw Marij Josephe dela Houssoij van 2 renten, bezet in Het Vrije, aan meester Jaecques Marcquier

Beschrijving: Meester Christoffels vander Woude, voogd van jonkvrouw Marij Josephe dela Houssoij, de dochter van jonker Anthone en vrouwe Jacobe vander Woude, verklaart dat hij een rente van 13 pond groten per jaar en een rente van 3 pond groten per jaar, verkocht heeft aan meester Jaecques Marcquier. De renten zijn bezet op grond in Het Vrije. Vander Woude verklaart dat hij de goedkeuring van de oppervoogden zal vragen voor deze verkoop.

Opmerking: Notarieel afschrift. // Er bestaan twee documenten met het nummer 'n. 1513'; wij noemen ze respectievelijk 'BRU-AGSB-Z-n1513(1)' en 'BRU-AGSB-Z-n1513(2)'.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreuen meester Christoffels vander Woude inde qualiteijt van vooght van Jonckvrauwe marij Josephe dela houssoij filia joncker Anthone verweckt bij vrauw Jacobe vander Woude kent ende lijt soo hij doet mits Desen wel ende deughdelijck vercocht thebben inde selue sijne qualiteijt aen dheer ende meester Jaecq[ue]s Marcquier die van ghelijcken kent ghecocht thebben eenen rente van derthien ponden grooten siaers losselijcke den penninck sesthiene vallende telcken ougst deel van meerder rente van sessentwintich ponden grooten tisaers danof tsurpluijs competeert aenden onderschreuen ten Coste van het platte Landt vanden vrijen mette verloopen van diere tsijdert den Jaere ende Ougst xvj.C sessentachtentigh voorts eenen rente van drije ponden grooten tsiaers losselijcke ende ten laste als de voorgaende vallende telcken xxvij Nouembre met de verloopen van diere tsijdert den xxvij.en nouembre xvj.C sessentachtentigh voorewaerts cederende ende vertransporterende voorts aenden voornomden dheer ende meester Jaecques marcquier alle het recht cause ende actie dat s'onderschreuens weese aende selue rente is hebbende geschuldende desen coop voor de volle weerde in capitael ende verloop ende is te weten dat s'onderschreuens wee- se inde voornomde renten is gherecht bij vercauelijnghe ghedaen ten sterfhuijse vande selue vrauw Jacobe

test

vander Waude haere moeder ghepasseert voor Burghmeesters ende schepenen Slants vanden vrijen Gheschuldende desen coop omme hem onderschreuen ten deele te rembourseren van tgonne hij bij slote sijnder rekenijnghe van daten sesden meije xvj.C achtentach- tentigh meer heeft betaelt dan ontfaen ouer de selue weese belouende hij vanderwaude aenden voornoomden dheer ende meester Jaecques marcquier dese vercoopijnghe ende cessie te doen advoueren bij Oppervooghden tsijnder requisitie ofte bij de voornoomde weese thaerder selfs wordijnghe ende deselue renten ten proffijte vanden voornoomden marquier te garranderen jeghens elcken op het verbant als naer recht Toirconden elcx hantteecken desen veerthiende Aprijl xvj.C neghenentachtentigh ende was onderteeckent C. vander woude ende . marquier

Accordeert met sijn origineel naer collatie daer mede ghedaen bijden onderschreuen notaris Toorconden

W[?] Nollet notarius