Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1415

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijkomende datering: "ten Jaere 1643".

Type: Overzicht van gronden te Zonnebeke, toebehorend aan verscheidene personen

Beschrijving: Overzicht van gronden te Zonnebeke, respectievelijk toebehorend aan Joos Saelen en meester Jan vander Stechele, aan P[auwe]ls Gesquiere en de wezen van Anth[eu]n[i]s Gesquiere, aan Nonnenbossen en aan Ferdinande vanden Coutere.

Tekst

test
[voorkant]

Landen van Joos Saelen ghemeene met M[eeste]r Jan vander stechele onder den Abdt

Eerst eenen garsbilck met een houcxken busch van ontrent een half ghemet maeckende eene happe ten zuutwestho[uck]e westewaert str[eckende] meest zuut en[de] n[oort] paelen[de] van oosten het straettgien loopen[de] van t'lootegat naer den Luuseboom zuudt fran[ciscus] thorroudt w[est] Jeghens de happe ofte busschelken fran[ciscus] thorroudt en[de] een[en] busch den voorse[ijde]n saelen alleene toebehoorende commende bij coope van Jan van Marendele voorts noch west t'busch van[den] heere van Olsene schietende met eene happe ofte steert ten noortoosthoucke van dese[n] partije wat oostewaert noordt t'naervolghen[de] gr[oot] - 29 ghem[eten]: 87 Roe[de]n

[In de linkermarge: vut dese partie Jacop van bechelare noortcant tot een ghemet en 6 R[oeden]

Fran[ciscus] de baillieau Bij Coope van Jonas hawe[?] 1 gh[emet]: 81 R[oeden]]

test
[voorkant]

M[emori]e de partije busch comende bij coope van marender[?] streckt oost en[de] w[est] van ooste[n] de voors[eijde] happe zuut fran[ciscus] thorrout en Robert Lenglar west t'saeijlant van[den] voorse[ijde]n saelen comende van p[auwe]ls gesquiere ende van noorden Corn[elis] van oost cum suis

Jtem noort an de eerste partije een partije s[aeij]landt streckende oost ende west met eene happe ten zuutoosten zuutwaert tot an t'voorgaende ende tot de happe van[den] busch van[den] heere van Olsene paelende van oosten t'voors[eijde] straettgien van westen Jeghens de happe den busch van[de] w[eduwe] metsu ende Jan maesen noch zuudt Jeghens den steert schietende westewaert den voorse[ijden] busch van westen an[den] zel[uen] steert den busch van Nonnenbussche ende van noorden de naervolghende partije ghen[aem]pt den ketelare groot - 4 ghemeten p[re]ter: 8 Roe[de]n

[In de linkermarge: vut dese partije Jn[de] noortcant Stechele tot 450 R[oeden]

Jacop van bechelare zuut daeran 150 R[oeden]

Den seluen den steert schietende westewaert tot 592 R[oeden]]

Noordt daeran een partije saeijlandt ghen[aem]pt den ketelare met een deel Bosch an de zuudtz[ijd]e streckende oost ende west paelende van oosten de voors[eijde] straete van noorden tsaeijlandt van Corn[elis] van oost en Rob[e?]ert kersteman noch noordt t'bosch m[eeste]r Jan vander stechele ende t'saeijlandt van[den] Clooster van Sonnebeke ende van westen t'bosch van[den] voorseijde[n] Clooster ende van[den] Clooster van Nonnenbossche groot - 5 g[hemeten]: 206 Roe[de]n

[In de linkermarge: Stechele]

Jtem wadt Noordt van daer een partije saeijlandt strecken[de] alsvooren ghen[aem]pt het maene-hof paelende van oosten bosch m[eeste]r Jan vand[er] stechele van noorden een straetken loopende van z[onne]b[e]k[e] naer t'graueken van westen ende zuude[n] t'saeijlandt van[den] Clooster van sonnebeke groot - een ghem[et] p[re]ter: v Roe[de]n

[In de linkermarge: Stechele]

Jtem wat verre zuudt van daer een partije saeijlandt streckende oost ende west paelende van oosten tbosch van Nonnenbossche van zuuden Robeert engler west tleen n. desmedt ende tBusch van h[einri]c thibault en Jan bouue en[de] van Noorden een stick ghe[naem]pt den sionckaert toebehooren[de] d'hoirs vulsteecke groot - 2 g[hemeten]: 22 Roe[de]n

[In de linkermarge: Cornelis letten ende h[einri]c Eijnsaem[?] noordt helft 322 R[oeden]

Fran[ciscus] de baillieau zuudtcort [doorstreept]

Rougier saelen zuutcant 300 R[oeden]]

test
[voorkant]

M[eeste]r Jan vander stechele heeft eene partije busch Jnden westhouck paelende van oosten Corn[elis] van oost en Robeert kersteman van zuuden den ketelaere van westen t'landt van[den] Clooster ende t'maene-hof ende van Noorden een Straettgien Loopende van sonnebeke naer t'graueken groot twee Lijnen lxx Roe[de]n bij coope van daneel v[er]beecke en[de] bij coope van Marthein Cochet lvij Roe[de]n t'samen - j ghem[et]: xxvij Roe[de]n

test
[voorkant]

De w[eduw]e en[de] hoirs h[einri]c thibault een busschelken strecken[de] oost en[de] w[est] paelende van ooste[n] Joos saelen z[uud] en[de] w[est] Robert englar en[de] van Noorden t'leen van n. de smet groot 150 Roe[de]n

test
[voorkant]

Landen van p[auwe]ls gesquiere en[de] de weesen Anth[o]n[i]s gesquiere ghemeene

Eerst een smal sticxken saeijlandt wadt oost van[de] ho[fsted]e van[den] voors[eijden] gesquieren strecken[de] oost en[de] w[est] paelen[de] van oo[sten] den meersch wesen[de] Leen van Jo[ncke]r [niet ingevuld] van dix[mud]e zuut t'busch wesen[de] Leen van m[eeste]r Jan keingiaert w[est] een stra[et]e Loopende van nonnenbussche naer de haesewee en[de] van n[oorden] t'landt van Nonnenbussche gr[oot] - 2 lijnen: 65[?] R[oeden]

Jtem wadt noort van daer een Langhe partije s[aeij]landt met wadt meersch an t'noorteijnde str[eckende] z[uut] en[de] n[oort] paelende van oosten t'landt van Nonnenbussche zuut een cleen straettgien Loopende van z[unne]b[e]ke naer den beau-ruwaert w[est] de voorg[aende] stra[et]e Loopen[de] naer de hasewee ende van noorden den disch van z[unne]b[e]ke groot 3 g[hemeten]: 4 Roe[de]n

Jtem wadt oost van daer een partije s[aeij]landt met wat meersch an t'oost en[de] west einde ghe[nae]mpt den brombilck strecken[de] oost en[de] w[est]

paelende van w[esten] p[iete]r hueghebaert zuudt Jan de caestecker oost ende een deel n[oort] d'hoirs marthein engler ende noch van noorden naer twesteinde tbusch van [niet ingevuld] nauigeer groot - 8 lijnen: 38 R[oeden]

[In de linkermarge: dese partije is ende staet maer 638 R[oeden]]

Jtem wadt noortwest van daer een partije s[aeij]landt ghen[aem]pt de aendewee str[eckende] z[uut] en[de] n[oort] paelende van zuuden p[iete]r hueghebaert oost den busch van[den] disch van z[unne]b[e]k[e] ende t'busch Jo[ncke]r Jan van dix[mud]e west den disch voors[eij]t ende Adriaen nuttinck ende van n[oorden] t'naervo[lghende] groot - 8 lijn[en]: 53 R[oeden]

Jtem noort an t'voorgaen[de] een partije s[aeij]lant ghen[aem]pt tdistel-stick strecken[de] alsvooren paelende van oosten noorden ende een deel w[esten] dhoirs m[eeste]r denijs vulsteecke noch w[est] naer tzuuteijnde t'naervolghende groot - 5 lijn[en]: 26 R[oeden]

test
[voorkant]

Jtem w[est] an t'voorgaen[de] een partije s[aeij]lant bij na viercants paelende van noorden ditto vulsteecke west het straettgien loopende van nonnenbussche naer de haesewee en[de] van zuuden een houeken toebehooren[de] de[n] Disch van z[unne]b[e]ke gr[oot] - 2 lijnen: 41 R[oeden]

Noch een partije van 552 R[oeden] ghen[aem]pt de Cachtelweede str[eckende] suut en[de] noort paelen[de] suut en[de] noort dhoirs m[eeste]r Jan vulsteke en[de] van westen

Landen van Nonnenbussche

Eerst een partije s[aeij]landt streckende oost ende w[est] paelende van oosten t'leen van Jo[ncke]r Jan van dix[mud]e z[uut] pa[uwe]ls en de hoirs Anth[o]n[i]s gesquiere west een straettgien Loopende van Nonnenbussche naer de haesewee ende van noorden een straete Loopende van z[unne]b[e]ke naer de beau-ruwaert groot - 4 lijnen: 31 Roe[de]n

Jtem noordt van daer ouer de voors[eijde] straete eeen groote partije s[aeij]landt Jn diuersche Recken met wat meersch ten noortwest-ho[uck]e streckende tzamen z[uut] en[de] n[oort] met eene happe ten noortwesthoucke noordewaert paelende van zuuden de voors[eijd]e straete oost tleen J[oncke]r Jan van dix[mud]e t'busch van ferdinande vande coutere de w[est] [niet ingevuld] de zouttere ende t'Clooster van z[unne]b[e]ke midsgaders t'saeijlandt van Jan de caestecker n[oort] p[iete]r Hueghebaerts meersch noch noort met de happe Jeghens t'landt vanden disch van z[unne]b[e]ke ende van westen pa[uwe]ls gesquiere cum suis gr[oot] - 7 g[hemeten] - 2 lijnen 44

Jtem verre oost van daer eenen busch str[eckende] z[uut] en[de] n[oort] paelende van oosten Joos Saelen ende m[eeste]r Jan vander stechele ghemeene ende lau[we]rs metsu ende Jan maesen z[uut] dhoirs [...?] van oost c[um?] suis west Joos saelen en[de] van noorden tbusch vanden Clooster van z[unne]b[e]ke groot - 2 g[hemeten]

test
[voorkant]

Landen ofte busch van ferdinande van[den] coutere

Een partie busch str[eckende] oost en[de] w[est] met eene happe ten zuudtwesthoucke zuudtwaert paelende van oosten de beke ofte dhoirs marthein engler zuudt t'leen Jo[ncke]r Jan van dix[mud]e w[est] t's[aeij]landt van Nonnenbossche ende van n[oorden] de w[eduw]e ofte hoirs [niet ingevuld] de zouttere

De w[eduw]e ofte hoirs [niet ingevuld] de zouttere een lanck smal busschelken streckende oost ende west paelende van oosten dhoirs [niet ingevuld] lengler zuudt ferdinande vande coutere w[est] t' s[aeij]landt van Nonnenbo[ssch]e en[de] van n[oorden] t'busch van[den] Clooster van z[unne]b[e]ke

test
[voorkant]

Dit naeruolghende Js wat de schuere ghecost heeft van te v[er]maecken ten Jaere 1643

Eerst ghecocht jeghens Marin dupuis Boomen voor - 60 lb p[arisis]

Jtem van tzaeghen van thoudt 22 lb p[arisis] daer van guilliame heeft ghehadt den helft

test
[achterkant]

M[eeste]r Jan vander [niet ingevuld]

[sommetjes niet overgenomen]