Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1540

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-08-1665

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1665".

Type: Verklaring door P[iete]r Thoorhout, voormalig pachter van het Kleine Troostleen te Oostnieuwkerke, betreffende het feit dat de tienden van dat leen steeds afgestaan werden aan de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Oostnieuwkerke

Beschrijving: Jaques Bornisien, openbaar notaris te Cassel, verklaart dat P[iete]r Thoorhout, inwoner van Hardefoort in de kasselrij van Cassel, voor hem verscheen, en onder ede verklaarde dat hij ongeveer 28 jaar lang op de parochie van Oostnieuwkerke, in de kasselrij van Ieper, gewoond had, en dat hij toen zeker 9 jaar lang 5 gemeten grond pachtte, Het Kleine Troostleen genoemd. Die grond behoorde toen toe aan jonker Laurens Pallio van Doornik. Terwijl Thoorhout die grond in gebruik had, stond hij jaarlijks de smalle tienden van de grond af aan de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Oostnieuwkerke. Ook vernam hij van oudere inwoners van de parochie, dat ook vorige pachters van die grond de tienden afgestaan hadden aan de abdij en de pastoor.

Tekst

test
[voorkant]

Compareerde voor mij Jaques Bornisien openbaer Notaris geadmitteert in sijne Ma[jesteij]ts Secrete Raede tot Brussel resederen[de] tot Cassel In[de] p[rese]ntie van[de] getuijghe[n] hier naer ghenaemt P[iete]r Thoorhout Lantsma[n] woonachtich Inde prochie van hardifort Cassel[rije] van Cassel denwel[cken] heeft v[er]claert en[de] geattesteert bij eede gedaen i[n] hande[n] van mij Notaris dat hij gewoont heeft de[n] tijt van ontrent 28 Jare[n] opde prochie van Oostnieukercke Cassel[rije] van Ipre van waer hij gescheden is ouer ontr[ent] xiij Jare[n] metg[aders] aldaer onder ander gebruijct te hebbe[n] de[n] termij[n] van ix achtereen- volghen[de] Jaere[n] seker Lant gr[oot] ontrent vijf ghemete[n] e[n] half ghenaemt het clejne troostlee[n] twel[cke] alsdanne was toebehooren[de] Jo[ncke]r Laurens Pallio tot Dornijcke ter ca[us]e van welck gebruijck hij Jaerel[ijcks] heeft ghelate[n] de smalle thiende[n] van[de] vruchte[n] ten profijtte van[de] Abdije van Sonnebeke en[de] de[n] heer Pastor van 't voors[eijde] Oostnieukercke die de zel[ue] thiende de[n] v[er]mel[den] tijt hebbe[n] gehaelt en[de] ghe- profijtteert v[er]claeren[de] voorts diuerschel[ijck]

test
b [voorkant]

te hebbe[n] gehoort van[de] ouderlijn[ghen] der sel[ve] prochie dat sijne Comparants voorsate[n] de zel[ve] thiende[n] hadde[n] gelate[n] te[n] profijtte van[de] zel[ve] Abdije en[de] heere Pastor en[de] dat sij de zel[ve] hadde[n] ghenote[n] presenteren[de] al t'sel[ve] eedel[ijck] te reiterere[n] voor alle Juge[n] dies aensocht sijn[de] o[mm]e aen[de] bouenschr[even] Abdije en[de] heer Pastor te validere[n] als naer behoore[n] Aldus gedaen In[de] p[rese]ntie van matheus wijts en[de] Caerle Caron getuijghen hier toe gerope[n] die de minutte deser neffens de[n] Comp[ara]nt en[de] mij notaris hebbe[n] ond[er]t[eeckent] dese[n] 27 oust 1665 Toorc[onden]

J. Bornisien not[aris] 1665

test
[achterkant]

Attestatie o[m]me de thienden van het cleene rosleen