Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1539

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Uittreksel uit het landboek van de heer van Watervliet, betreffende diens leen, Ter Troost, gelegen in Oostnieuwkerke en gehouden van het hof van Izegem

Beschrijving: Uittreksel uit een landboek dat toebehoorde aan wijlen de heer van Watervliet: de heer van Watervliet bezit in de parochie van Oostnieuwkerke een leen, Ter Troost, dat gehouden wordt van het hof van Izegem [+ verdere beschrijving van het leen]. De tiende behoort toe aan de genoemde heer van Watervliet

Tekst

test
[voorkant]

Extraict vut zekeren landbouck wijlent toebehoorende [niet ingevuld] den heere van wateruliet daer Jnne onder meer ander heerlichede ende vernughen staet t'naerschr[even] folio xv v[er]so

JTem Jnde voorseijde prochie van Nieukercke hebbe een ander leen goedt gheheeten ter troost gehouden van[den] houe van Jseghem ende ten desen leene behoort eene vierschare Toe vut tbastaerde goedt stragiers goede ende de boete van iij £ p[arisis] ende daer onder eenen bailliu ende zeuen schepenen ende hier behoort toe ix ghemeten landts ofte daerontrent ende zesthien spint herder Puene erfuel[ijcke] rente tsiaers vallende [niet ingevuld] ende de thiende van desen voorseijden lande behoort mij alleene toe bij virtuijte vanden voorseijden leene ende voort behoort hier

Gedeelte van

test
[voorkant]

toe een kleene thiende ligghende ghemeene mette prochie pape vanden dorpe ende staet ter trauwe ende waerheijt es den zeluen boucke al gheschreuen In fransijne ofte parchemijne ghebonden ende ghesloten Jn berders rustende onder Jo[ncke]r Fransoijs van haueskercke heere van Wateruliet

test
[achterkant]

Rakende De thiende van het Rosleen