Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1443***

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Overzicht van dingen die nog moeten gebeuren betreffende de overeenkomst in verband met de loodjes voor de beneficianten van de cotidiane in de kerk van Roeselare

Beschrijving: Overzicht van de feiten die nog achterhaald moeten worden, of handelingen die nog gesteld moeten worden, in verband met de overeenkomst betreffende de loodjes voor de beneficianten van de cotidiane in de kerk van Roeselare.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Memoriael om te consulterene vp de materie vanden loode vanden distributie van roecelare Rest te tooghene beede de complaynten ende bede de Apoytementen der vte ghespruut Item te a...querene ende te vraghene of de clausulen rigoreuse in teerste apoytement bij mijnen heer van rauesteen ter zaligher memorien ghestelt daer hij zegt mijn heere wil .ij. of die zouden moghen teeckeren tzelue apoytement als vj et mehi ghedaen wesende Jtem anghezien dat den Abdt van zunnebeke als patroen vander kerke gheen consent ghedreghen heeft In tzelue apo...stement of hij dat vigore tuus patronat... zou moghen tr...teren anghezien datter diuersche fundatien zijn sprekende ende mentioen makende vande beneficianten al waren de benefijcien langhe tijt ghefundeert voor de cotidiane Jtem en Indien dat de fundatien gheen mentioen en maecken vande beneficianten of nochtans ceteris paribus etant beneficiant de Iure In petitione zoude moeten vooren ghaen voor eenen onghebeneficierde Jtem of de condemnatie van beeden den contractanten vanden zeluen apoytement respectiuelick bij den biscop ghedaen ongheroupen den patroen vander kerke of die bedwijnghen mach den patroen tzelue te houdene Jtem om den patroen voor de date vanden zeluen apoyntemente eenighen brieuen vercreghen hadde vanden biscop pro tempore wesende contrarie den zeluen apoyntemente Jn faueure... beneficianten de heere ende ghezwooren... gheroupen of dit zouden moghen in petit... tzelue apoyntement ...teren Jtem of die lettren van collatien vanden zeluen beneficien sprekende de gremio chorj alzo zij al doen eenich recht gheuen om de Iuro In petitorio te moghen verrekene eenich recht In de cotidiane Jtem of de beneficianten die In dit apoyntement respectiue gheconsenteert hebben bedwijnghen ende beuanghen moghen huerlieder naercommers omme te moeten onderhoudene tzelue apoyntement

test

distributien van loode

pro abbatem d[ominum] zunne- beka id...