Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1443**

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-04-1513

Opmerkingen analytische datum: Uitgaand van het gebruik van de paasstijl, moet men rekening houden met het feit dat tussen Pasen 1513 (27 maart) en Pasen 1514 (16 april) 2 x de datum '7 april' voorkomt, en dat het document ook zou kunnen dateren van 07/04/1514.

Type: Verzoek door Jan vander Ghuchte voor assistentie voor de pastoor van Roeselare, die door de baljuw, gezworenen en kerkmeesters van Roeselare voor de Raad van Vlaanderen gedaagd werd

Beschrijving: Jan vander Ghuchte vernam dat de pastoor van Roeselare voor de Raad van Vlaanderen gedaagd werd door de baljuw, gezworenen en kerkmeesters van Roeselare, die vragen dat hij een dagelijkse mis zou doen. Vander Ghuchte verzoekt de geadresseerde om de pastoor alle mogelijke assistentie te verlenen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jan vander Ghuchte ben de vriend Jc ghebiede mij Jonstelic Jn vwe goede gratie hebbe verstaen hoe dat de mijn prochipape van Roess[ela]re is betrocken Jn Justitien voor mijnen heeren vander Rade Jn vlaendren van balliu ghezwooren ende kercmesters van Roess[ela]re voorseijt ende dat vp de daghelijcx messe die zijleden willen hem doen doen dwelke mij zeere verwondert v hertelijcke biddende dat v zoude ghelieuen hem zulcke assistente te doene als of daer Jn persoone waar ofte mijn stic ware water hebbe gheseit den voornomden prochipape alle bestondicheit te doene ende bewijs omme te zijnen Rechten te commene als Reden bewijst grootelick ende zijt gode beuolen die v spare Jn een lanc plich leuen[?] desen vij.en Jn april anno xv.C xiij ...

test

Roesselare