Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1443*

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-11-1511

Type: Bevel van de Raad van Vlaanderen aan de deurwaarder om de partijen te dagvaarden in het geschil tussen de gezworenen, en de pastoor, beneficiehouders en officianten, van de kerk van Roeselare

Beschrijving: De Raad van Vlaanderen ontving een verzoekschrift van Pieter van Stamps, baljuw van Roeselare, en van de gezworenen van de kerk van Roeselare, Joos de Langhe, Matheeus vanden Busche en Pieter vander Strate. Deze laatsten verklaarden dat het steeds hun goed recht geweest is om, wanneer een rechthebbende op een kerkloodje verdween, zelf een geschikte persoon voor te stellen aan de pastoor en andere beneficianten en officianten; wanneer de pastoor hem accepteerde, dan kreeg deze persoon een volledig loodje. De laatste keer, echter, dat zij iemand presenteerden - heer Claeys - wilden de pastoor, meester Paschier Bierin, en de officianten en beneficianten deze persoon slechts een half loodje geven, en slechts voor een beperkte termijn. De gezworenen beweren hierdoor benadeeld te zijn voor een bedrag van 10 pond parisis. De deurwaarder krijgt de opdracht om de pastoor, beneficianten en officianten van de kerk van Roeselare te dagvaarden, en de eisers te bevestigen in hun bezit, en de verweerders te veroordelen tot schadevergoeding. Bij verzet tegen deze veroordeling, komt de zaak voor de vorst. [Notitie volgend op de tekst: de verweerders gingen in beroep, en daardoor kwam de zaak voor de Raad van Vlaanderen. Men kwam tot een overeenkomst in de zaak].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1443* bevat dezelfde tekst als BRU-AGSB-Z-n1443; voor data, namen, instellingen en functies, zie daar.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De raetslieden des ghecooren skeysers etcetera den eersten duerwaerdere vander camere vande rade ons voorseijt heere in vlaendren hier op verzocht Saluut Wij hebben ontfaen de supplicatie van pieter van stamps als bailliu vande stede van roess[ela]re mitsgaders Joos de langhe Matheeus vanden busche pieter vander strate gheswooren en vander kercke van roess[ela]re grieuelic claghende ende al van fijne van saysijne inhoudende hoe dat ten goeden ende Juusten ... te verclarene in tijden ende in wijlen de supplianten ende huerleider voorsaten hebben recht ende zijn in goeden possessien ende saysijnen zoo Wanneer een ... Loodt vachiert inde zelue kercke dat zij vermoghen een persoon presbitre nut ende ydoen te presenteren den prochiepape ende ander beneficanten ende officianten aldaer in possessien ende In saysijnen den zeluen persoon alzoo ghepresenteert dien bij den zeluen prochiepape te accepterenne ende possessien ende saysijnen sulcken ghepresenteerden ende gheaccepteerden persoon vulle Lode te doen gheuene bijden otnfangher vanden zeluer Distributien ghelijc andere vander zeluer kercke in possessien ende saysijnen de vruchten baten prouffijten ende emolumenten daerof commende te hebbene theffene ende tontfane ende Die te bestedene thueren oorboore ende prouffijte Inde qualijteit alsbouen alleene ende ouer al vanden Desen ende meer anderrechten pertinent Hebben de supplianten ende huerleder voorsaten paeysiuelick gheuzeert ende ghepossesseert van zulcken tijden ende ghelijckerwijs als dat ghenouch es om goede possessie ende saysijne vercreghen te hebbene ende te behoudene ende zonderlijnghe bijder Laester Jaerschare ende exployte dese niet Jeghenstaende theift nu onlancx ghelieft Meester paschier bierin prochiepape ende andere beneficianten ende officianten vander zeluer kercke naer dat sij supplianten hemleiden ghepresenteert hadden ende zij gheaccepteert eenen heer Claeys veranne- man hem alleenlic te doen gheuene half Loodt zekeren corten tijd ende daer naer gheen Loodt te willen gheuen hem refuserende den supplianten alzoo verturberende in hueren rechten possessie ende saysijnen realic ende bij fayten onduechdelic ende van nieus ende hemleden scade doende ter somme van x £ parisis behoudens Juuste extimatie zoo zij zegghen verzouckende ons prouisie // Waeromme wij anghezien de zake voorseijt wij v ontbieden ende beuelen van ons heeren weghe daer ter committerenne bij desen onsen Lettren dat ghij vp dat u blijcke van dats voorseijt es dachuaert den voorseijden prochiepape beneficianten ende officianten vande voorseijde kercke ende andere eyst noot te comparerene voor v te zekeren Daghe ende Huere Inde voorseijde kercke ouer anderen plaetsen contentieulx ende aldaer houdt ende mainteneert den voorseijden supplianten Of huerleder procureurs vuter name van hemleden In hueren rechten possessien ende saysijnen voorscreuen ende weerende ende afdoende alle beletten hemleden daer in ghedaen ter contrarien beuel doende van ons voorseijts Heeren Weeghe den voorseijden prochiepape beneficianten ende officianten vande voorseijde kercke ende anderen eist noodt datse hemleden verdraghen den supplianten meer zulcke of ghelijcke bellet- ten te doene In hueren voorseijden rechten possessien ende saysijnen ende hemleiden oplegghen ende betalen ouer de voorseijde scade de voornomde somme van x £ parisis behoudens Juust extimatie

test

Ende Jn tcaes van oppositie ofte delaeye de nieuwichede gheweerdt de zake contencieulx ghenomen ende ghestelt in ons voorseijts Heeren handen als opperste om tghescil van partien Ende restablissement ghedaen realick ende bij fayte of andersins duechdelic vooren ende alder werrelt Eerst dachuaert de opposanten ofte de Layanten te comparerene hier In thof teenen competenten daghe omme te tooghene de cause van dien den supplianten te andtwoordene ter cause voorscreuen met datter ancleuen mach bet ende te vullen te verclaersene In tijden ende in wijlen op dats noot zij te zien ordoreren vanden recreanten ende voort te procederene alzoot behooren zal Dus ouer- scrijuende wies ghij hier toe ghedaen zult hebben ouerzendende tblijcken want wij v dies gheuen vulle macht ende spetiael beuel Ontbieden van ons voorseijt Heeren weghen alle heeren officiers ende ondersaten versouckende alle andere wient anghaen mach dat zij te v dit doen[?] neerstelic verstaen ende obedieren Ghegheuen te ghendt onder den zeghele vander voorseijder camere den vj.en In Nouember In tiaer .M. v.C ende xj

Bij mijnen Heere vanden Rade gheordoineert In vlaendre

Sic signatum y Waernewijc

Ter executie gheleit bij chaerles baeyaert In forma ende midts oppositie vanden prochiepape ende de beneficianten als doen residerende de zake es commen In processe voor mijnen Heeren vanden rade In vlaendren tot enquesten an beede zijden ende productien ghedaen waerof vanden prochiepape ende capellaenen procureur was aernoudt bischop ter zalighen memorien ende als de zake stond vp wijsdom zoo Wasser ghemaect een appooyntement zulc als hier naer volght Bij ouerwille van mijn Heere van Rauestein

test

B. Roesselare

Raekende de distributie van het loot inde ghetijde vande kercke van Roesselaer anno 1511 et...