Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1427

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is ongedateerd.

Type: Overzicht van de gronden van de erfgenamen van meester Denijs Vulsteecke in de Westhoek te Zonnebeke

Beschrijving: Overzicht van de gronden van de erfgenamen van meester Denijs Vulsteecke in de Westhoek van Zonnebeke, steeds met situering en oppervlakte van de gronden.

Opmerking: Mogelijk een kladversie; niet alle oppervlaktematen werden ingevuld.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-n1427

[Doorstreept: Deelslodt ende Cauelbrief omme Joos Vincent filius gabriel]

Landen vande hoirs m[eeste]r Denijs Vulsteecke jnden westhouck

Eerst eene partije saeijlandt streckende zuut ende noort paelende van oosten ende zuut pa[uwe]ls gesquiere cum suis west de straete loopende van Nonnenbossche Naer de Haesewee ende van noorden t'naervolghende groot - 2 ghemeten Noort daeran een partije Saeijlandt met een meersch ande noortzijde streckende oost ende west paelende van west de voorseijde straete van noorden de kijnderen p[iete]r saelen ... ende van oosten t'naervolghende ende noch een deel zuudt pa[uwe]ls gesquiere ende consoorten groot - 2 ghemeten 28 Roeden

oost daeran een partije saeijlandt ende gars an t'noorteinde streckende zuudt ende noordt paelende van oosten t'busch Jan bouue van zuuden d'heer m[ichie]l Nauigeer Noch west ditto gesquiere ende van noorden t'naervolghende groot - 1093 Roeden

BRU-AGSB-Z-n1427

Noordt daeran eene Partije garsserie met wat saeijlandt ten Noordt westhouc streckende oost ende west paelende van oosten ende noorden al draeijende een straetken dat loopt van zonnebeke naer t'graueken van westen ende noch van zuuden naer toosteijnde tbusch dheer Jan bouue groot - 1047 Roeden

[Antho[n]is vermeersch 314 Roeden hier vutte]

JTem wat oost van daer een groote partije saeijlandt ghenompt den sionckaert sterckende zuut ende noort paelende van oosten t'saeijlant ende busch vanden Clooster van zuuden Jan saelen van Noorden t'voorseijde Straettgien ende van weten [sic] aen beede de eijnden Jan bouue noch west Robeert engler ende Jan Maesen ende ontrent den middel t'naervolghende bosch groot - 1814 Roeden

JTem west daeran ontrendt den middel eenen bosch streckende oost ende west paelende van noorden en westen Jan bouue ende van zuuden Jan maesen filius oulters groot - 186 Roeden

Deelslodt

JTem wat noortwest van daer de behuusde hofstede aldaer de weduwe Jan Gomaere vp woont streckende oost ende west met een happe ten noortwesthoucke noordewaert paelende van zuuden tvoorseijde straettgien van westen gillis lefebuere cause vxoris van Noorden en oosten de Naervolghende Landen groot

JTem Noort daeraen een partije s[aeij]lant Jn vier Recken streckende oost ende west met eene happe ten zuutoosthouc zuutwaert ende eene ten noort westhouc duere schietende westewaert met een meersschelken ten noortwesthoucke paelende van westen Gillis lefebuere van noorden m[eeste]r christiaen Rijckebusch ende Jan goudesuene van oosten p[auwe]ls desmytter ende den meersch alhier ende noch van zuuden Jeghens de happe t'naervolghende groot

BRU-AGSB-Z-n1427

Jtem zuudt daeran een partije gars streckende alsoo paelende van westen de voorseijde hofstede van oosten den meersch hier naer volghende ende van zuuden tvoorseijde straettgien groot

Jtem oost daeran eenen meersch met saeijlant ende bosch van oosten daeran streckende t'samen zuut ende noort paelende van zuuden t voorseijde straettgien van oosten tdisschelant van z[onne]b[e]ke van noorden den meersch van Joos saelen ende noch een deel west t'voorgaende saeijlant groot

Jtem wat oost van daer een Bosschelken streckende zuut ende Noort van zuuden t voorseijde straettgien van oosten M[eeste]r Jan vander Stechele van Noorden p[auwe]ls desmijtter ende van westen den voorseijden disch

Jtem verre Noort van tvoorgaende een veruallen hofstedeken streckende oost ende west paelende van zuuden ende westen Claeijs van elstlande van noorden de Cleene straete die vut de groote yperstraete sprietelt Loopende naer ijpre ende van oosten tNaervolghende groot

Jtem oost daeran een partije saeijlant streckende alsvore paelende van Noorden Claeijs van elstlande de weesen m[ichie]l van belle Jan goudesuene ende Jan quelderie van oosten den seluen quelderie bij coope van Daneel verbeecke ende van Noorden de voorseijde straete groot

Jtem noort ouer de voorseijde straete de behuusde hofstede aldaer P[iete]r gijsel vp woont streckende zuut ende noort met een happe ten Noort oosthouc oostewaert paelende van zuuden de voorseijde straete van Noorden dhoirs Gillis de Raedt van oosten ende westen de Naervolghende landen groot

BRU-AGSB-Z-n1427

Jtem west daeran een partije saeijlant streckende alsoo paelende van zuuden de voorseijde straete van Noorden de voorseijde hoirs ende van westen Claeijs van elstlande groot

Jtem wat west van daer een partije saeijlant streckende alsoo paelende van oosten ditto elstlande van zuuden de voorseijde straete west p[iete]r vlamijnck ende van Noorden de voorseijde hoirs de Raet groot

Jtem oost an de voorseijde hofstede een groote partije saeijlant ende gras Jn diuersche Recken streckende tsamen zuut ende Noort an tzuut einde veel breeder dan t'Noorteijnde met een happe ten Noortwesthouc westewaert paelende van zuuden de voorseijde straete van oosten ende al draeijende van noorden de Bourgo[gn]e beke ende noch van westen de voorseijde hoirs gillis de Raedt groot

BRU-AGSB-Z-n1427

M[emori]a Jan vander stechele heeft eene behuusde hofstede Jnden westhoucke aldaer Jooris obijn te woonen placht streckt zuut ende Noort paelende van alle zijden de naer-volghende landen groot - ij lijnen L Roeden

[elck den helft]

Oost daeran eenen bomgaert streckende alsvooren paelende van oosten het straettgien Loopende van t'lootsgat naer den luuseboom van zuuden en noorden de naervolghende landen groot - j ghemet xliij Roeden

Noort daeran ende Noort an de voorseijde hofstede eenen Jonghen boomgaert streckende oost ende west paelende van oosten tvoorseijde straettgien van noorden en westen de naervolghende landen groot iiij lijnen lxviij Roeden

West daeran eenen garsbilck streckende alsoo paelende van noorden westen ende zuuden de naervolghende landen groot - iiij lijnen xxvj Roeden

1 West daeran een partije saeijlant ende meersch an twesteinde paelende van westen Jan quellerie ende p[auwe]ls desmijtter en Jan goudesuene zuud ende noort de naervolghende landen groot - v lijnen iiij.XX iiij Roeden

Jtem noort an de drie voorgaende partijen een langhe partije saeijlant Jn twee Recken met meersch an twesteinde streckende oost ende west paelende van oosten tvoorgaende straettgien van noorden Corn[elis] van oost ende Robeert kersteman ende van westen t'landt vanden Clooster ende p[iete]r thorroudt groot - xj lijnen iiij.XX vj Roeden

2 Jtem zuudt an de twee voorgaende partijen ende zuut ande hofstede een groot partije saeijlandt streckende oost ende west met eene happe ten zuutoosthouc oostewaert ende met ...aen langhen steert ten noortwesthouc paelende van oosten ende zuuden een str[aete] loopende van zonnebeke naerden Reebrouck ende van westen t'naervolghende groot - viij ghemeten xx Roeden [Jaecque obijn 555 roeden Jan de grijse 1865 Roeden]

3 Jtem west daeran een partije saeijlant ende meersch an tnoorteinde streckende zuut ende noort an t noorteinde bijna scherp Jeghens den meersch Jan quellerie en p[auwe]ls desmijtter van westen een bosschelken dhoirs Jan vanden muelen ende van zuuden tvoorseijde straettgien groot - ij ghemeten xvj Roeden

BRU-AGSB-Z-n1427

JTem verre oost van daer eenen garsbilck streckende z...e ... an tnoorteinde bij na scherp van oosten al draeijende tstraettgien loopende van tlootegat naer den luuseboom van westen een straettgien loopende naer den Reebrouck ende van zuuden een dreueken ofte vutwegh toebehoorende Joos Saelen cum suis groot met den helft vande straete ofte dreue van westen - vier lijen xlj Roeden

M[eeste]r Jan vander stechele heeft noch eenen partije bosch paelende van oosten Corn[elis] van oost ende kersteman van z[uuden] den ketelare van w[esten] tlant vanden Clooster ende tmaenhof ende van noorden een straettgien loopende naer den Reebrouck groot j g[hemet] xxvij Roeden

Den zeluen heeft noch een stick onder de zale groot iiij lijnen iiij.XX j Roeden

Jan de grijse xj ghemeten j lijne lx...ij Roeden Jaecque obijn xij ghemeten j lijne liiij Roeden

Joos glasant ende zijne kijnderen een behuusde hofstede[?] ... westen met een stick saeij lant van noorden daeran paelende van oosten een straettgien loopende vande haesewee naer Nonnenbossche van zuuden ende westen t'landt vanden Clooster ten hemelsdaele ende van noorden Daneel verbeecke ende de weesen m[eeste]r verbeecke groot...

Jtem oost an t'voorschreuen straettgien een partije saeijlant streckende zuud ende noort an t'noorteinde scherp paelende van oosten t'leen van joncvrauwe glaudijne Budsin van zuuden daneel verbeecke ende de weesen voorseijt ende t'naervolghende groot

Jtem ten zuutoosten daeran een partije saeijlant streckende zuut ende noort paelende van oosten de voorseijde Joncvrauwe van zuuden Claeijs van elstlande ende een deel oost ende van westen ditto verbeecke groot

BRU-AGSB-Z-n1427

[sommen niet overgenomen]

BRU-AGSB-Z-n1427

JTem

6: 2: 1 2: 12: 0 7: 2 __________ 15: 16: 1

17: 4: 3 15: 16: 1 __________ 1: 13: 2 16[?]: 16[?]: 1 __________ 17: 9: 3