Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven70

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1634

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de aanvang van de pacht wordt als datering gebruikt. // Bijkomende dateringen: "halfmaerte 1634" (15/03/1634); "te halfmaerte 1635" (15/03/1635).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van het Haanhof te Zonnebeke aan Jan Goudezoone, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Fran[coi]s de Smijtter en Jooris Goudezoone, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij aan Jan Goudezoone 4 lijnen grond aan de Bourgogne-Beek, het Haanhof genoemd, verpacht hebben voor een termijn van 6 jaar, voor de principale pachtsom van 17 pond parisis per jaar [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Wij fran[ciscu]s de Smijtter en[de] Jooris Goudezoone Jn qualiteijt als Dischm[eeste]rs van[de] Armen ende disch van zonnebeke kennen bij desen wel ende daechdel[ijck] in goeden en[de] Loeijaelen pacht ghegeuen te hebben Zoo wij doen midts desen an Jan goudezoone een p[ar]tije Landts groodt vier lijnen ofte daerontrendt gheleeghen an[de] [bour]goingne beecke ghenaempt t'haenhof Consisteerende in zaeijlandt en[de] meersch welcke vo[ornoomde] p[ar]tije landts voor desen ghebruickt heeft daneel v[er]beecke vo[...?] [v]oornoom[de] p[ar]tije Landts den voornoom[den] Jan Goudezoone Respectiuel[ijck] kendt ghehuerdt te hebben de vier houcken en[de] middelwaerdt zonder ghehouden te zijne eeneghe Leuerijn[ghe] te doene en[de] dat voor te Gode ij s p[arisis] van Lijfcoope [niet ingevuld] en[de] van prinsipaele huere voor de So[mm]e van xvij lb p[arisis] s[iae]rs desen pacht Jngaende en[de] beginnende te halfmaerte 1634 waer van teerste Jaer van betaelen zal vallen te halfmaerte 1635 en[de] alzoo voordts teen Jaer tander achteruolghen[de] eenen pacht van zes Jaeren Lanck gheduerende Jtem es bespreck en[de] Conditie dat den voornoom[den] Jan goudezoone niet en zal v[er]mooghen te hauwen an eeneghe boomen staende vp t'voors[eijd]e landt voordts straetschauwijn[ghe] zettijn[ghen] en[de] alle andere Lasten die vp t'zel[ue] Landt zouden mooghen commen alles ten Laste van[den] pachter en[de] in meerder v[er]zeeckertheit van desen pacht alle Jaere ten valdaeghe wel en[de] duechdel[ijck] betaeldt te zijne zoo Constitueert hem borghe voor den voornoom[den] Jan Goudezoone Daneel v[er]beecke en[de] belooft bij faulte van betaelijn[ghe] desen pacht goedt te doene Jn teecken teecken [sic] der waerheit van desen zoo zijn hier of ghemaeckt twee ghel[ijcke] pachtbriefuen den eenen onderteeckent bij de dischm[eeste]rs om den pachter en[de] eenen om de dischm[eeste]rs onderteeckent bij den pachter en[de] zijne borghe Toorcon[den]

Jan goudesone

[andere handtekening(en) kapot]