Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven69

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1630

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de aanvang van de pacht wordt als datering gebruikt. // Bijkomende datering: "te halfmaerte 1630" (15/03/1630); "te halfmaerte 1631" (15/03/1631).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van bos te Zonnebeke aan Joos Gijselen, voor een termijn van 7 jaar

Beschrijving: Anth[eu]n[i]s de Larue en Jan Goudezuene, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij twee percelen bos in de zuidhoek van Zonnebeke, onder de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke [+ situering van de gronden], in pacht hebben gegeven aan Joos Gijselen, voor een termijn van 7 jaar en voor een jaarlijkse pachtsom van 24 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Kennelick zij eenen Jeghelicke die dese p[rese]nte L[ett]ren zullen zien ofte hooren Leesen hoe dat Anth[eu]n[e]s de Larue Ende Jan Goudezuene Jnde qualiteidt als dischm[eeste]rs van zunnebeke Jn pachte Ghegeuen hebben twee p[er]cheelen Busch Ligghende Jnden zuudthouck van zonnebeke onder de heerlicheede van mijn Heere den Abdt heere van zunnebeke deerste partije Groodt twee Lijnen ofte daerontrendt wadt zuudt vanden Clooster muelen streckende zuudt ende Noordt aboutteerende van zuuden t'landt vanden Clooster van zunnebeke van westen t'busch van[den] Clooster te wercken noordt de zel[ue] Abdt van Oosten H[einri]c Thijbauldt dander partije oock Groodt twee Lijnen aboutteerende Jan van dixmuide nu Pauwels ende Anth[eu]n[e]s Gesquiere an allen zijden welcke bouenschr[euen] partijen Respectiuelick kendt [woord doorstreept] Jn pachte ghenoomen te hebben den p[er]soon van joos gijselen voor de somme van te weten dierste p[er]cheel xij £ p[arisis] ende twee p[er]cheel xij £ p[arisis] [woord doorstreept] s[iae]rs maeckende tzamen xxiiij £ p[arisis] [woord doorstreept] s[iae]rs ende dat eenen termijn van zeuen Jaeren achter een volghende handt daer anne te slaene te halfmaerte 1630 waer van teerste Jaer van betaelen vallen zal te halfmaerte 1631 ende alzoo voordts van Jaere te Jaere totten Expireeren vande voornoom[de] vij Jaeren wtterlick te Paesschen naer elcken valdach vp heerlicke Executie den pachter slaedt handt an beede dese partien te weten deerste met taillie van vijf Jaeren ende d'ander met taillie van vier Jaeren die hij naer aduenante van zijne huere ghehouden werdt vp te Legghen an de voornoom[de] dischm[eeste]rs

test
[voorkant]

Den pachter zal ten afscheeden van zijnen pacht tijdt hebben om zijn houdt wt de zelue Busschen te weren tot S[en]te Jansmesse naer t'Expireeren van zijnen pacht voor welcke bouenschr[euen] Conditien ende tonderhouden van dien heeft hem gheconstitueerdt Borghe ende Pr[inc]i[p]al voor de[n] voornoom[den] Joos Gijselen den p[er]soon van Anth[eu]n[e]s de Larue Renonchierende t'Benefitie van Excurssie ende deuisie Jn teecken der waerh[eijt] zijn hier of ghemaeckt twee ghelijcke pachtbriefuen eenen om den huerder onderteeckent bij de dischm[eeste]rs ende eene[n] om de dischm[eeste]rs onderteeckent bij den pachter ende zijne Borghe Toorcon[den]

bij mij joos ghijselen

bij Laste Anth[eu]n[e]s de Larue

test
[achterkant]

pachtbrief van twee partije[n] disschebusschen