Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven68

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1580

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; het begin van de pacht wordt als datering gebruikt. // Bijkomende datering: "bamesse mvClxxx" (01/10/1580).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Zonnebeke aan Paesschier Huedijn, voor een termijn van 12 jaar

Beschrijving: Jan vander Mersch en Bernaert de Cutere, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij, met instemming van de heren van Zonnebeke, 6 gemeten land bij opbod verpacht hebben aan Paesschier Huedijn. De dis verkreeg deze gronden in het kader van het jaargetijde van Joos de Wale. De pachttermijn is 12 jaar, de jaarlijkse pachtsom bedraagt 24 pond parisis.

Tekst

test
[voorkant]

Kondt en[de] Kennelick zij allen den gone die dese letteren zullen zijen ofte hoere[n] lesen dat Jan vander mersch en[de] bernaert de cutere als dichsmersters van zunnebeke hebben v[er]huert bij co[n]sente van beede heeren en[de] oock bij drie zondachs kerckghe- boden als laets verhooeghere en[de] meest af biedende bij tbernen en[de] utgaen van eender kersse naer cosstume eenen paesschier huedijn den nombre van zes ghemeten lans ofte daer ontrent eemmers den hoop beset in tjaerghetijde van merstre Jooes de wale de welcke pacht en[de] eerste jaerschaere vallen en[de] v[er]schijnen zal te bamese mv.C lxxx en[de] dat o[m] de so[m]me van xxiiij lb p[arisis] stjaers eenen termijn van twalf Jaeren lanck gheduerende alle Jaere betalende te kersmesse ofte ten m[...?]e vdaghe daer naer vp versteken te zijne van zijnen pacht indien dat de dijchsmesters beliefde desen voerno[m]den pacht e[nde] blooet lant hant an te slaene en[de] weder blooet te laetene ten zijnen af- scheedene in kennesse der waerheijt zoe heeft paeschier huedijn zijn ghewoone hanteeken hier onder ghestelt

bij Laste Passchier Huddijn

test
[achterkant]

Pacht brief van[de] ses ghemeete[n] lants de[n] disch van Sonnebeke competeere[nde] om te doe[n] het iaerghetijde va[n] heer ioos de waele te[n] iaere 1678 heeft in pachte dit lant marijn cantere