Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven67

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-01-1618

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "te halfmaerte 1618" (15/03/1618); "te halfmaerte 1619" (15/03/1619).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Zonnebeke aan Jakis Dauteruault, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Matheus Quinten en Lamsin Traetsaert, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij 6 gemeten zaailand te Zonnebeke bij opbod verpacht hebben aan Jakis Dauteruault, voor een termijn van 6 jaar, en voor een jaarlijkse pachtsom van 94 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Kennelijck zij alle den goonen die dese presente Letteren zullen zien ofte Hooren lesen dat matheus quinten ende Lamsin traetsaert inde qualiteijt Als dischmeesters vanden ghemeijnen aermen der Prochie van zonnebeque Hebben verhuert ende in ghoeden Loijalen pachte ghegeuen met Drie sondaechsch[e] Kerckgeboden bij verhooghinge meest biedende de naeste een partie van zes Ghemeten zaijlandt Jnden zuijdthouck van zonnebeke die marin de smet Voor desen gebruickt heeft ende es gebleuen als Laetsten verhoegere ende Meest biedende vp eenen Jakis dauteruault die de zelue in ghoeden Loijale[n] Pachte kent genomen te hebben eenen termijn van zes Jaeren ende dat voorte Gode ij s p[arisis] ende van principale huere de somme van xliiij lb p[arisis] siaers desen pacht Jnghaende te halfmaerte 1618 waer van teerste Jaer van betalijnghe vallen Sal te halfmaerte 1619 ende alzoo voorts van Jaere te Jaere totten expi[r]e[ren] Vande voorschreuen zes Jaeren ende telcken Geuallen halfmaerte de somme van van xciiij lb p[arisis] [... versekertheden?] van dese voornomde somme Wel Ende Duechdelijck betaelt te zijne zonder eenighe fraude ofte contradixtie Zoo Constitueert hem als borghe Joos gijselen ende belooft Jndien den Pachtere in faulte waere van betalene de voornomde somme ghoet te doene Jaerl[ijckx] Jn teecken der waerheijt zoo zijn hier of ghemaeckt twee gelicke Pachtbrieuen van woorde te woorde Deen vp den anderen accorderende [...?] Van dat den eenen is Rustende onder Den pachtere ende den anderen onder De dischmeesters waer van dat dien om den pachtere ghehanteeckent is Van[de] Dischmeesters ende Dien om De dischmeesters ghehanteeckent bij Den pachtere ende zijne borghe die aldus ghedaen Desen xxj.en Lauwe 1618 Jn presentie vande ghemeene prochianen van zonnebeke

JTem wel v[er]staende Dat Den pachtere gheenen prijs en heeft maer alle De taillie die groeijt den pacht gheduerende te[n] proffijte [d...] Pachtere ghelijcke Dat van voor Desen ghedae[n] heeft

Bij Laste Jakis Dauteruault Pachtere

Bij Laste Joos ghijselen Borghe

test
[achterkant]

6 ghemeete[n] lants die in pachte [...?] 1673 marijn cantere