Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven66

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-12-1635

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te halfmaerte 1636" (15/03/1636); "1635".

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond aan Balthazar Quinten, voor een termijn van 9 jaar

Beschrijving: Michiel Verbeecke en Jan Desnick, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij aan Balthazar Quinten een stuk grond van 6 gemeten in pacht gegeven hebben, voor een termijn van 9 jaar, en voor een jaarlijkse pachtsom van 60 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Michiel Verbeecke ende Jan desnick Jnde qualiteijt als dischm[eester]s vanden aermen ende disch van zunnebeke kennen bij desen Jn pachte ghegeuen te hebben bij handtslaeghe metter aggrea[ti]e van beede de heeren an Balthazar Quinten voor hem zijne huusvr[auwe] ende kijnd[er]en die van ghelijcken kendt ghehuert te hebben een partije van zes ghemeten Landts onder zaeijlant ende busch den disch competeerende sulcx als den voors[eijd]en Balthasar voor desen noch ghebruickt heeft ende dat eenen pacht van neghen Jaeren achter een volghende Jngaende te halfmaerte 1636 welcke huere ghedaen is voor de so[m]me van tzestich ponden par[isis] bij Jaere dies moet den voors[eijd]en Quinten laeten groijen ten proffijtte vanden disch achthien plantsoenen die hij ghequeect heeft vp de zelue Landen te betaelen alle Jaere te meije naer de gheuallen halfmaerte vp peine van ex[ecuti]e jndien de dischm[eeste]rs belieft waer vooren den voors[eijd]en Quinten ghehouden word[t] souffisanten seecker ende borghe te stellen tallen tijden alst de dischm[eeste]rs beliefuen zal voorts alle de groene taillie van houtte behoort den pachter toe ende te en moet ten expireeren gheenen prijs laeten Jn teecken der waerh[eijt] zoo zijn hier van ghemaeckt twee ghelijc[ke] pachtbr[ieuen] eenen om de dischm[eeste]rs ende eenen om den voors[eijd]en quinten ende hebben elck des anders pachtbrief[ue] onderteeckent Toorcon[den] desen ix.en december 1635

Baltazar Quinten 1635

test
[achterkant]

Pachtbrief van Balta- zar Quinten Jngaende halfmaerte 1636

dit is van[de] ses ghemete[n] disschelant raecken[de] eenighe plantsoenen