Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven16

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-12-1683

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "maerte 1683" (03/1683); "Vpden x.en Xbre 1683" (10/12/1683); "half maerte 1683" (15/03/1683); "half maerte 1684" (15/03/1684); "den 12 maerte 1684" (12/03/1684); "halfmaerte 1684" (15/03/1684); "den 27 10bre 1685" (27/12/1685); "den 6? Nouember? 1687" (06/11/1687); "inde maent februarij 1685" (02/1685); "den 12 iulij 1684" (12/07/1684); "den 24 ianuarij 1685" (24/01/1685); "den 5 mei? 1686" (05/05/1686); "baefmesse 1682" (01/10/1682); "baefmesse 1683" (01/10/1683); "vanden iaere 1685"; "den 5 mei 1686" (05/05/1686); "1683"; "vanden iaere 1686"; "te maerte 1684" (03/1684).

Type: Taxatie door een gezworen taxeerder van de gronden van de dis van Zonnebeke die Carel Gomaere tevoren pachtte te Zonnebeke

Beschrijving: Jan de Boutte, gezworen taxeerder en scheidsman van de Zaal en kasselrij van Ieper, taxeerde op verzoek van Carel Gomaere, afgaande pachter, en op vraag van de pastoor en dismeesters van Zonnebeke, de overnemers, de waarde van een stuk zaailand en twee stukken bos, toebehorend aan de dis van Zonnebeke en gelegen in de westhoek van die parochie, onder de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke. Gomaere is nog 9 pond 9 schelling parisis schuldig.

Opmerking: Het document bevat talrijke marginale notities; de namen, data, instellingen en functies in deze notities, werden hier ook opgenomen; de marginale notities zijn vaak slecht leesbaar.

Tekst

test
[voorkant]

Vpden x.e[n] [decem]bre 1683 was bij mij onderschreue[n] gheswoore[n] Prijser ende deelsman der zaele e[nde] casselrie van Ipre ouersie[n] ende gheprese[n] te[n] v[er]soucke van carel Gomaere Afgaende[n] pachter ende ouergheuer ter eender midtsg[ade]rs de heere[n] Pastoor ende dischmeesters der Prochie va[n] Zonnebeke ouernemers ter Ander tgonne naerschr[euen] beuonde[n] vp eene partie zaijlant ende twee partie[n] busch de[r] voors[eijd]e[n] disch competerende gheleghe[n] Inde[n] west houck der voors[eijd]e Prochie onder de heerlichede van[den] eerw[eerden] heere Abt heere van t'sel[ue] zonnebeke zoo volght

Aluoore[n] de besaeijthede va[n] ee[n] Lijne iiij.XX Roe[den] lants semel ghelabeurt de j lijne xxx Roe[den] met 2 veure[n] ende de L Roe[den] met ee[n] veure de sel[ue] L Roe[den] naer Rapier I[n] braecke al tsame[n] gheuet o[m]me tsel[ue] cooren te saije[n] met ses voere[n] messijnck vette e[nde] drie voers smoorhoop al ghedolfue[n] gheex[timeer]t met de groene taillie va[n] houtte te wete[n] de oost cant oudt twee Iaere[n] ende de[n] zuut west e[nde] noort cant ee[n] Iaer t same[n] ter so[m]me va[n] - xlviij £ xij s p[arisis]

[In de linkermarge: gheheurt de[n] 12 maerte 1684 door Rogier soenen voor de so[m]me va[n] viij lb xv s p[arisis] bij iaere voor een termijn van ses iaeren beghi[n]nen[de] het eerste halfmaerte 1684 dus m[emori]e

it[em] rogier soene[n] moet dese[n] prijs oplegghen tot voldoen va[nde] schult van caerel goema[er]e schult an de[n] disch van lanspacht hierop betaelt in diminutie de[n] 27 [decem]bre 1685 - xiij lb j s p[arisis] it[em] de[n] 6[?] no[uem?]b[er?] 1687 xij reest tot voldoen 23 lb xj s p[arisis]]

BRU-AGSB-z-Doos13trisPachtbrieven16 [voorkant]

Jtem de taillie van houtte out vijf Jaere[n] staende vp twee Lijne[n] busch west van[de] masschelaere Pitte[n] gheex[timeer]t met ontrent xx.tich Plantsoen saen daer opstaende ter so[m]me van - xlix £ par[isis]

[In de linkermarge: en[de] v[er]kocht ter haulche in[de] maent februarij 1685 - 78 £ p[arisis]]

[In de linkermarge: [...?] marijn [...?] wullebroeck e[nde] betaelt - 78 lb p[arisis]]

Jtem de taillie oudt ses Jaere[n] staende vp twee lijne[n] busch wat west van[de] meulencouttere van[de] voorn[omde] Abdie paelende va[n] noorde[n] de[n] busch van mevr[auwe] van hemels daele ende va[n] boste[n] de[n] voor[nomden] heere va[n] zonnebeke zuut dheer Jan baelde en[de] va[n] weste[n] t lant van[den] voor[nomden] heere va[n] zonnebeke gheex[timeer]t met xx.tich Jon[ghe] eecke[n] Plantsoentgiens e[nde] Saede[n] met twee espe[n] Plantsoentgiens de so[m]me va[n] - Lvj £ par[isis]

[In de linkermarge: ghekocht door caerel meessema[n] voor de so[m]me van 50 lb p[arisis] sol[uit] de[n] 12 iulij 1684 sesendertich ponde[n]

Jtem den 24 ianuarij 1685 twee patar[...?] so[mm]e xi £ xij s p[arisis] [...?] it[em] onfaen[?] den 5 mei[?] 1686

en[de] ae[nde] kercke twee iaer[en] pacht te weete[n] ba[efmess]e 1682 verscheene[n] [...?] ba[efmess]e 1683

so[mm]e vj lb p[arisis] it[em] van[den] dissche [...?] van[den] iaere 1685 sol[uit] in diminutie de[n] 5 mei 1686 acht ponden p[arisis][...?] neemen[...?] vj lb voor de kercke en[de] 2 [...?] 2 voor de[n] dissche reest voor de[n] disch te betaele[n] 13 lb xj s p[arisis][...?]]

So[m]me T same[n] beloope[n] tot j.C liij £ xij s par[isis]

Alsvoore[n] mij Toor[conde]n

Jan de boutte 1683

[In de linkermarge: ergo Int voldoen van xvj[?] lb p[arisis] reest j £ xvj s p[arisis]

erp[?] oorder[?]

betaelt de[n] 5 mei 1685 iiij £ iiij s pieter meesseman is noch schuldich an de kercke 2 iaer pacht te weete[n] ba[efmess]e 1682 en[de] ba[efmess]e 1683 vj lb alsnu door de[n] disch betaelt [...?] pacht [...?] iaere[?] 1685 vj £ xv s en[de] van[den] iaere 1686 xv £ x s p[arisis]]

Gedeelte van

test
[voorkant]

Welcke[n] voorschr[euen] prijs de[n] onderschr[euen] Caerle gomaere cedeert zoo hij doet bij desen aen e[nde] ten proffitte van[den] heere Pastoor ouer e[nde] vuijtter naeme van[de] disch meesters van zonnebeke Jn voldoenijn[ghe] van alle tgonne de[n] sel[uen] gomaere schuldich is ae[nden] voorn[omden] disch van Landtspachte tot e[nde] mette maerte 1683 [...?] alle wel[cke] de[n] sel[uen] gomaere goet vijnt dat seue[n] ponden seue[n] schele[n] par[isis] twel[cke] hem zal validere[n] op tgonne hij schuldich is ae[n] [...?] van hecke op dobliga[ti]e die hij gomaere gelt ae[nde] kercke van zonnebeke voors[eij]t dese[n] xij [decem]bre 1683 depost alsoo In dese rekenijn[ghe] maer begrepen e[n] was tJaer pacht van[de] twee partie[n] v[er]schene[n] half maerte 1683 en[de] desel[ue] moeste[n] Inneghe- brocht wese[n] tot half maerte 1684 wesen[de] t'Jaer van[den] ontfanck va[n] nicolaeijs clarebaut als dischm[eeste]re dese prochie t'wel[cke] bedr[aecht] xvj £ xvj s p[arisis] dies blijft de[n] sel[uen] gomaere schuldich boue[n] de voors[eijd]e ouerleuerijn[ghe] van prijsie de so[m]me van neghe[n] ponde[n] neghe[n] schele par[isis] Actum date alsvoore[n] mij Toor[conden]

Tmarcq va[n] Caerle gomaere fi[liu]s Jans

mij p[rese]nt Jan de boutte 1683

test
[achterkant]

Prijs van[de] busschen en[de] landt dat Caerel ghoemaere heeft ghecedeert te[n] faueure van[den] disch van Sonnebeke

ghepacht door Rogier soenen te maerte 1684 en[de] ian boutte[n] te maerte 1684